Kaupunginvaltuusto, kokous 7.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 91 Valtuustoaloite Urpolan kehittämishankkeesta (lisäpykälä)

MliDno-2021-2496

Kuvaus

Valtuutettu Tapani Korhonen ym. esittivät 7.6.2021 valtuustoaloitteenaan otsikkoasiasta seuraavaa:

"Mikkelin kaupunki on hakemassa lupaa rakentaa hulevesikosteikko Urpolanlampeen, sen pohjoisosaan. Lupahakemuksen mukaan huleveslen käsittelyaltaan rakentaminen on tarpeen, jotta kohteen alapuolella sijaitsevien vesialueiden vedenlaatu voidaan turvata ja parantaa. Hulevesialtaassa on suunniteltu käsiteltäväksi Mikkelin kaupungin hulevesiä noin 70 hehtaarin alalta, joita nykyisellään johdetaan käsittelemättömänä Urpolanlampeen. Urpolanlampeen johdattavien vesien laatua on suunniteltu parannettavaksi hulevesiä selkeyttävällä lammen osalla ja istuttamalla kasvillisuutta.

Kosteikkojen ravinteita pidättävä vaikutus perustuu pitkälti siellä kasvavan kasvillisuuden ravinteiden käyttöön. Kasvillisuudesta vapaat kosteikkoalueet muuttuvat yleensä leväkasvustoa tuottaviksi ja levittäviksi altaiksi. Osa näistä leväkasvustoista voi tuottaa myrkyllisiä yhdisteitä veteen ja aiheuttaa terveyshaittaa. Pohjavesialueella, vedenottamon raakavesilähteeseen rakennettuna tällainen allasratkaisu voi siten muodostaa riskiä pohjaveden pilaantumiseen ja aiheuttaa raakavesilähteen vaarantumisen. Kosteikon tarkoitus ja tavoite ovat hyviä, mutta voidaan kysyä, perustuuko sen luvitus, suunnittelu ja mahdollinen toteutus riittävään kokonaisriskien arviointiin. 

Urpolanlammen puistoon on rakenteilla myös Badel-kenttä oheistoimintoineen. Kenttätoiminta tulee lisäämään alueen liikennettä ja pysäköintitarvetta. Kentät sijoittuvat samaiselle lammen pohjoisosan alueelle kuin hulevesikosteikkokin. 

Edellä todetun perusteella Urpolanlammen alueen tulevaa maankäyttöä ja jatkorakentamisen vaiheita tulisi käsitellä uudelleen niin että alueen eri hankkeiden sisällöstä, vaikutuksista ja riskeistä saataisiin parempi kokonaisnäkemys. Alueen tulevaa maankäyttöä varten tulisi laatia erillinen kehittämissuunnitelma ja mahdollistaa alueen asukkaiden osallistuminen päätöksentekoon. 

Mikkelissä 7.6.2021

Tapani Korhonen

Satu Taavitsainen, Raine Lehkonen, Paavo Barck,
Hannu Tullinen, Soile Kuitunen, Ulla Leskinen"

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.