Kaupunginvaltuusto, kokous 7.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 92 Valtuustoaloite: Sosiaaliset ja ympäristökriteerit käyttöön kaupungin hankinnoissa  (lisäpykälä)

MliDno-2021-2500

Kuvaus

Valtuutettu Soile Kuitunen ym. esittivät 7.6.2021 valtuustoaloitteenaan otsikkoasiasta seuraavaa:

"Julkisia hankintoja tehdään Suomessa vuosittain noin 35 miljardin edestä. Sanna Marinin hallituksen yhtenä tavoitteena on, että julkisiin hankintoihin asetetaan ehto sosiaalisesta työllistämisestä.

Sosiaalisia näkökulmia on toistaiseksi hyödynnetty varsin vähän, vaikka laki julkisista hankinnoista on mahdollistanut niiden huomioimisen hankinnoissa jo vuodesta 2007 alkaen.

Sosiaalisten kriteerien käytöllä hankinnoissa voidaan edistää monia yhteiskunnallisesti ja inhimillisesti tärkeitä tavoitteita. Palvelutuottajilta voidaan edellyttää hankintoja kilpailuttaessa esimerkiksi pitkäaikaistyöttömien ja muutoin vaikeasti työllistyvien työllistämistä. Näin luodaan työllistymismahdollisuuksia nuorille, osatyökykyisille, pitkäaikaistyöttömille, vammaisille ja ikääntyneille työntekijöille. Hankinnat voivat tukea osatyökykyisten ammatillisen osaamisen kehittymistä ja edistää työympäristön esteettömyyden huomioimista.

Ympäristökriteerit ovat tärkeä osa kestäviä julkisia hankintoja. Niitä voidaan käyttää painottaen esimerkiksi palvelutuottajien sähkönkulutusta, energiatehokkuutta ja kiertotalouden periaatteita. Yrityksille sosiaalisten ja ympäristökriteerien käyttö tarjoaa pohjaa yhteiskuntavastuulliseen toimintatapaan ja edistää niiden arvopohjaisuutta.

Sosiaalisia ja ympäristökriteereitä voidaan hyödyntää kaikissa hankintaprosessin vaiheissa: hankinnan kohteen määrittelyssä, toimittajan soveltuvuuden arvioinnissa, tarjousten vertailuissa tai hankintasopimuksessa.

Tukea hankintakriteerien määrittelyyn on saatavilla tukea mm. kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen verkostomaisesta osaamiskeskuksesta KEINO:sta ja Kuntaliitosta, jossa on käynnissä hankinnoilla työllistämisen vauhditusohjelma.

Edellä esitetyn perusteella me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että

  • Mikkelin kaupunki käynnistää systemaattisen kehitystyön sosiaalisten ja ympäristökriteerien käyttöönottamiseksi kaupungin hankinnoissa huomioiden mm. Kuntaliiton koordinoiman hankinnoilla työllistymisen vauhditusohjelman ja KEINO:n piirissä tehdyn kehitystyön sekä muiden kuntien kokemukset ko. kriteerien käytöstä hankintaprosesseissa,
  • kehitystyön tuloksena kaupungille laaditaan sosiaalisten ja ympäristökriteerien käyttöönoton ohjeistus, joka on osa kaupungin hankintaohjetta,
  • kriteerien käyttöä seurataan systemaattisesti ja käyttöönotosta ja kehittämisestä saadut kokemukset raportoidaan kaupunginhallitukselle. Kriteerejä kehitetään saatujen kokemusten perusteella edelleen.


Mikkelissä 7.6.2021

Soile Kuitunen, SDP

Tapani Korhonen, Marita Hokkanen, Satu Taavitsainen,
Raine Lehkonen, Jenni Tissari, Jatta Juhola,
Paavo Barck, Hannu Tullinen, Petri Pekonen,
Ulla Leskinen"

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.