Kaupunginvaltuusto, kokous 7.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 87 Valtuustoaloite Mikkelin liittymiseksi oikeusministeriön Sano ei korruptiolle -kampanjaan

MliDno-2020-483

Aikaisempi käsittely

Kuvaus

Valtuutettu Satu Taavitsainen ym. esittivät 17.2.2020 valtuustoaloitteenaan otsikkoasiasta seuraavaa:

"Oikeusministeriön Sano ei korruptiolle -kampanja kutsuu rakentamaan Suomea, jossa korruptio ei menesty. Se on kampanja avoimuuden ja oikeudenmukaisuuden puolesta.

Oikeusministeriön koordinoiman kampanjan tavoitteena on lisätä tietoutta korruptiosta ja korruptiontorjunnasta. Kampanja myös kannustaa kaikenlaisia organisaatioita liittymään mukaan rakentamaan Suomea, jossa korruptio ei menesty.

Oikeusministeriön mukaan Suomessa korruptio ilmenee usein esimerkiksi eturistiriitoina, suosimisena ja epäeettisenä päätösten valmisteluna. Korruptioon voivat sortua niin yksityishenkilöt, virkamiehet, poliitikot kuin elinkeinoelämän palveluksessa toimivat. Valtaosa korruptiosta piiloutuu yhteiskunnan rakenteisiin ja jää havaitsematta. Siksi poliisin tai tuomioistuinten tilastoista ei saa kattavaa kuvaa Suomen korruptiotilanteesta.

Korruptio hidastaa taloudellista kehitystä, lisää eriarvoisuutta ja heikentää demokratiaa. Oikeusministeriön kampanjan pääviestinä on, että korruptio on aina haitallista ja epäoikeudenmukaista. Kampanja kannustaa siihen, että organisaatiot sitoutuvat korruptionvastaiseen toimintaan, huomioivat sisäisessä valvonnassaan erilaiset korruption riskit ja laativat tai päivittävät eettiset ohjeensa.

Kampanjassa on oikeusministeriön lisäksi mukana joukko viranomaisia ja järjestöjä: ulkoministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, poliisi, Tulli, Verohallinto, Kuntaliitto, Kilpailu- ja kuluttajavirasto, SAK, EK, Keskuskauppakamari ja Suomen yrittäjät.

Kampanjassa mukana olevat yhteisöt ovat sitoutuneet vastustamaan korruptiota ja edistämään avointa, oikeudenmukaista toimintaa. Kampanjaan osallistuva organisaatio vakuuttaa, että

 • sen johto on sitoutunut vastustamaan korruptiota,
 • se ei hyväksy minkäänlaista korruptiota työntekijöiltään eikä yhteistyökumppaneiltaan ja
 • se ohjeistaa työntekijöitä toimimaan oikein riskitilanteissa ja ilmoittamaan epäilyttävästä toiminnasta.


Sosiaalisesta mediasta kampanja löytyy #eikorruptiolle-aihetunnisteella. Mukana olevat organisaatiot tunnistaa Ei korruptiolle -merkistä.

Kampanja myös haastaa mukaan organisaatioita eri sektoreilta. Yritykset ja yhteisöt voivat ilmoittautua mukaan kampanjaan osoitteessa korruptiontorjunta.fi/eikorruptiolle.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Mikkeli sanoo ei korruptiolle, liittyy kampanjaan mukaan ja on mukana rakentamassa avointa, oikeudenmukaista ja läpinäkyvää hyvän hallinnon Mikkeliä, jossa korruptio ei menesty.

Mikkelissä 17.2.2020

Satu Taavitsainen (SDP)
Jenni Tissari, Marita Hokkanen, Petri Tikkanen,
Jaana Vartiainen, Jere Liikanen, Ulla Leskinen,
Raine Lehkonen, Jatta Juhola, Soile Kuitunen,
Jarno Strengell"

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää lähettää aloitteen konserni- ja elinvoimapalveluiden palvelualueen valmisteltavaksi.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä kaupunginhallituksessa viimeistään kesäkuussa 2020.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin talousarvion yhteydessä olevassa riskirekisterissä on arvioitavana myös korruptioriskeihin kytkeytyviä kohtia, esim. säädösten ja määräysten noudattaminen päätöksenteossa, työtehtävien eriyttäminen (eli ns. vaaralliset työyhdistelmät), hankintavaltuudet ja niiden noudattaminen jne. Lisäksi tilinpäätöksessä annetaan vuosittain kuntien ja kuntayhtymien toimintakertomusta koskevan yleisohjeen kohdan 3.2.7 edellyttämä selvitys siitä, miten kunta huolehtii korruption ja lahjonnan torjunnasta sekä ihmisoikeusasioista. Tiedot annetaan siinä laajuudessa kuin se on tarpeen kirjanpitovelvollisen toiminnan vaikutusten ymmärtämiseksi.

Edelleen tilinpäätöstä varten hallintokunnat täyttävät myös sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan itsearviointilomakkeet, ja niissäkin otetaan kantaa useampaankin kysymykseen, jotka kytkeytyvät korruption vastustamiseen. Kaupungin konserniohjetta on myös täydennetty riippumattomuusklausuulilla hankinta-/työskentelyasioihin liittyen.

Mikkelin kaupungilla ei ole erillisiä eettisiä ohjeita vaan ne osittain ”sisäänkirjoitettuja” edellä mainittuihin ohjeisiin.

Sano ei korruptio- kampanjaan ilmoittautuessaan organisaatio vakuuttaa, että

 • sen johto on sitoutunut vastustamaan korruptiota
 • se ei hyväksy minkäänlaista korruptiota työntekijöiltään eikä yhteistyökumppaneiltaan
 • se ohjeistaa työntekijöitä toimimaan oikein riskitilanteissa ja ilmoittamaan epäilyttävästä toiminnasta.
   

Lisäksi organisaatio vakuuttaa, että jatkossa se

 • viestii sisäisesti ja ulkoisesti sitoutumisestaan korruption vastustamiseen
 • huomioi sisäisessä valvonnassa erilaiset korruption riskit
 • laatii tai päivittää eettiset ohjeet.
   

Koska kaupunki on jo useissa erillisissä ohjeissa huomioinut korruptioon liittyä asiota, on myös luontevaa osallistua ko. kampanjaan. Osallistumisen jälkeen tulee kuitenkin päivittää edellä mainitut ohjeet tai tarvittaessa laatia omat erilliset eettisen ohjeet. 

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää, että Mikkelin kaupunki osallistuu Sano ei korruptio -kampanjaan ja samalla esittää kaupunginvaltuustolle, että se toteaa valtuutettu Satu Taavitsaisen ym. valtuustoaloitteen loppuunkäsitellyksi.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto toteaa valtuutettu Satu Taavitsaisen ym. valtuustoaloitteen loppuunkäsitellyksi.

Päätös

Merkittiin ja hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.