Kaupunginvaltuusto, kokous 7.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 78 Tarkastuslautakunnan selvitys jätevedenpuhdistamohankkeen projektijohtamisen vastuista

MliDno-2020-156

Aikaisempi käsittely

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee sisäisen tarkastuksen raportin ja johdon vastauksen osaltaan tiedoksi.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana valtuutettu Satu Taavitsainen esitti valtuutettujen Pekka Pöyryn, Raine Lehkosen ja Raimo Heinäsen kannattamana, että kaupunginvaltuusto edellyttää, että tarkastuslautakunta selvittää kaupunginvaltuustolle millä taholla on vastuu asiasta. Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupunginhallitus valmistelee kaupunginvaltuustolle selkeän yksityiskohtaisen esityksen, kuinka rakennushankkeissa kokonaiskustannusten määrästä ja talousseurannasta aiotaan antaa luottamushenkilöille johdonmukaista ja ennakoivaa sekä sisällöltään oikeaa tietoa.

Puheenjohtaja tiedusteli voidaanko lisäys hyväksyä yksimielisesti. Hyväksyttiin.

Lisäksi puheenjohtaja totesi, että sisäisen tarkastuksen raportti ja johdon vastaus merkittiin tiedoksi.

Merkitään,​ että KPMG:n tarkastajat Harri Leppiniemi ja Iikka Lahtinen esittelivät jätevedenpuhdistamohankkeelle toteutetun sisäisen tarkastuksen raportin kaupunginvaltuustolle ja poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen. Edellä mainitun selostuksen jälkeen pitivät puheenvuorot tekninen johtaja Jouni Riihelä, kaupunginjohtaja Timo Halonen ja vesiliikelaitoksen johtokunnan puheenjohtaja Tapani Korhonen.

Merkitään, että kokouksessa pidettiin tauko klo 19.00-19.10.

Valmistelija

Tarja Poikolainen, kaupunginlakimies, tarja.poikolainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 25.1.2021 § 6, että tarkastuslautakunta selvittää kaupunginvaltuustolle ”… millä taholla on vastuu asiasta”. Toimeksiannolla ymmärretään tässä tapauksessa sen selvittämistä, mitkä tahot ovat vastuussa jätevedenpuhdistamohankkeen projektijohtamiseen liittyvistä eri asioista, kuten

  • hankkeen operatiivinen projektijohtaminen ml. projektin asettaminen ja johtaminen, henkilöstöresurssit ja osaaminen
  • hankkeen taloudellinen seuranta, raportointi, kustannusten ja riskienhallinta ml. mikä taho vastaa sen varmistamisesta, että syntyneet, alkuperäisen talousarvion merkittävästi ylittävät kustannukset ovat asianmukaisia

Päätösehdotus

Esittelijä

Juhani Oksman, juhani.oksman@outlook.com

Tarkastuslautakunta käy keskustelun kaupunginvaltuuston toimeksiannosta ja päättää käynnistää sen mukaisen selvityksen valmistelun.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lisäksi pöytäkirjaan päätettiin merkitä, että kaupunginlakimies yhdessä tarkastuslautakunnan puheenjohtajien ja kaupungin hallintojohtajan kanssa valmistelee selvitystä siten, että valmistelun tilanne tuodaan tiedoksi tarkastuslautakunnan kokoukseen 30.3.2021.

Valmistelija

Tarja Poikolainen, kaupunginlakimies, tarja.poikolainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginlakimies on yhdessä tarkastuslautakunnan puheenjohtajiston ja kaupungin hallintojohtajan kanssa valmistellut asiaa. He ovat 30.3.2021 antamassaan tilannekatsauksessa kertoneet kuulevansa huhtikuun aikana vesilaitoksen johtokunnan puheenjohtajaa, puhdistamohankkeen seurantaryhmän puheenjohtajaa ja talous- ja elinvoimapalveluiden vs. talousjohtajaa. Kuulemisista on luovuttu, koska selvityksessä vaadittava tieto on voitu saada sisäisen tarkastuksen raportista.

Mikkelin kaupungin toimielinten, liikelaitosten ja viranhaltijoiden tehtävistä ja vastuista on määräyksiä hallinto-, toiminta- ja johtosäännöissä.

Jätevedenpuhdistamohankkeessa tehtäviä ja vastuita on tunnistettu sekä viranhaltijoilla (kaupunginjohtaja, tekninen johtaja ja vesiliikelaitoksen johtaja) että luottamushenkilöistä koostuvilla toimielimillä (kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus ja vesiliikelaitoksen johtokunta). Vesilaitoksen johtokunnan kokouksessa 23.4.2020 perustettu lähinnä luottamushenkilöistä koostuva puhdistamohankkeen seurantaryhmä ei ole varsinainen kunnan toimielin, vaan lähinnä projektiorganisaation ohjausryhmään rinnastettava.

Sisäisen tarkastuksen raportissa on arvioitu mm. jätevedenpuhdistamohankkeen projektijohtamista, taloudellista raportointia, kustannusten varmistamista, raportointia luottamushenkilöjohdolle ja riskienhallintaa. Mainittujen asioiden vastuusuhteita on kuvattu päätöksen liitteessä olevassa jätevedenpuhdistamohankkeen vastuunjakotaulukossa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Juhani Oksman, juhani.oksman@outlook.com

Tarkastuslautakunta päättää antaa vastuunjakotaulukossa kuvatun selvityksen jätevedenpuhdistamohankkeen vastuunjaosta kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kuvaus

Oheismateriaalina jaetaan seuraavat asiakirjat:

  • Jätevedenpuhdistamohankkeen sisäisen tarkastuksen raportti  
  • Johdon vastaus jätevedenpuhdistamohankkeen sisäisen tarkastuksen raporttiin

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta:
Tarkastuslautakunta päättää antaa vastuunjakotaulukossa kuvatun selvityksen jätevedenpuhdistamohankkeen vastuunjaosta kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.