Kaupunginvaltuusto, kokous 7.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 77 Strategisten ohjelmien seuranta 2021

MliDno-2017-1726

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Aki Kauranen, strategia- ja kehityspäällikkö, aki.kauranen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupunkistrategia 2018–2021 visionaan ”Teemme yhdessä Saimaan kauniin Mikkelin” on hyväksytty valtuustossa 11.12.2017. Kaupunkistrategiaa toteuttavat ja konkretisoivat strategiset ohjelmat; Hyvän elämän ohjelma, Kestävän kasvun ohjelma sekä Elinvoimaohjelma, hyväksyttiin valtuustossa 20.8.2018 § 92.

Strategisten ohjelmien toiminnallista tekemistä sekä ohjelmien etenemistä on esitelty kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle edellisen kerran loppuvuodesta vuonna 2019.  Valtuustokauden päättyessä on tarkoituksenmukaista arvioida strategiaan asetettujen tavoitteiden saavuttamista.

Lisäksi kunnan on seurattava asukkaittensa terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin sekä kunnan palveluissa toteutettuja toimenpiteitä, joilla vastataan kuntalaisten hyvinvointitarpeisiin. Kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä on raportoitava valtuustolle vuosittain, minkä lisäksi valtuustolle on kerran valtuustokaudessa valmisteltava laajempi hyvinvointikertomus. Kaupunkistrategian osa Hyvän elämän ohjelma on kaupungin hyvinvointikertomus.

Liitteenä olevaan esitykseen on kohdittain väreillä merkitty viimeisimpään saatavilla olevaan mittaritietoon perustuva arvio kunkin asiakokonaisuuden etenemisestä. Strategisten ohjelmien ohjelmakortteihin väri on merkitty sarakkeeseen ”lähtötilanne/tavoite”, jolloin asian etenemistä tarkastellaan strategian hyväksymisen aikaiseen lähtötilanteeseen sekä valtuustokaudelle tai sitä kauemmas asetettuun tavoitteeseen. Vihreä väri tarkoittaa, että asia on edennyt tavoitteen suuntaan. Keltainen väri tarkoittaa, että merkittävää kehitystä ei ole tapahtunut tavoitteen asettamisen jälkeen. Punainen väri tarkoittaa, että kehitys on ollut negatiivista suhteessa lähtötilanteeseen ja/tai tavoitteenasetteluun. Sarakkeen värittämätön kohta tarkoittaa sitä, että uusinta tietoa asian osalta ei ole ollut saatavissa.

Ohjelmajohtajat selvittävät asiaa kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee strategisten ohjelmien seurannan tiedoksi.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana Soile Kuitunen esitti Minna Pöntisen ja Kirsi Olkkosen kannattamana, että päätöstä täydennetään seuraavasti: 

Koronaepidemialla on ollut huomattavat vaikutukset lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiin ja oikeuksien toteutumiseen. Koronakriisin on arvioitu lisäävän lasten ja nuorten eriarvoisuutta sekä syrjäytymistä. Vaikka koronaepidemia vaikuttaa kaikkiin lapsiin ja nuoriin, vaikutusten kesto ja laajuus voivat vaihdella. Haitalliset vaikutukset myös kasaantuvat ja kumuloituvat.

Koronaepidemian jälkihoidossa on tunnistettava ne lapset ja nuoret, joiden hyvinvoinnin turvaaminen vaatii erityisiä panostuksia. Tällaisia ryhmiä ovat esimerkiksi lapset ja nuoret, joiden perheissä on toimeentulo-ongelmia, vammaiset ja pitkäaikaissairaat lapset ja nuoret, kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret sekä lapset ja nuoret, joiden perheissä on mielenterveys- ja/tai päihdeongelmia.

Selvitetään koronavirusepidemian synnyttämiä tuen saannin vajeita nuorten ja lasten koulutus- ja varhaiskasvatuksen sekä osallisuuden palveluissa. Tuodaan tätä koskeva selvitys ja esitykset mahdollisista toimenpiteistä päätöksentekoon mahdollisimman pikaisesti vuoden 2021 aikana. 

Puheenjohtaja tiedusteli voidaanko Soile Kuituisen täydennetty esitys hyväksyä yksimielisesti. Hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee strategisten ohjelmien seurannan tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Merkitään, että sivistysjohtaja Virpi Siekkinen, tekninen johtaja Jouni Riihelä ja kaupunginjohtaja Timo Halonen selostivat asiaa kaupunginvaltuustolle.

Merkitään, että kaupunginlakimies Tarja Poikolainen saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana.

Merkitään, että strategia- ja kehityspäällikkö Aki Kauranen oli kokouksessa tämän pykälän käsittelyn aikana.

Merkitään, että kokouksessa pidettiin tauko klo 19.02-19.07.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.