Kaupunginvaltuusto, kokous 7.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 81 Mikkelin kaupungin tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilikaudelta 1.1. - 31.12.2020

MliDno-2020-2369

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Janne Skott, vs. taloussuunnittelupäällikkö, janne.skott@mikkeli.fi
Tiia Tamlander, vs. talousjohtaja, tiia.tamlander@mikkeli.fi

Kuvaus

Kuntalain 113 §:n mukaan tilinpäätös käsittää taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailun ja toimintakertomuksen. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta, joita koskien tarpeelliset tiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä myös konsernitilinpäätös. Tilinpäätös on laadittava tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä, jonka jälkeen se on luovutettava tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien ja tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen tilinpäätös saatetaan valtuuston käsiteltäväksi.

Mikkelin kaupungin tilinpäätös on muodostettu yhdistämällä liikelaitosten erillistilinpäätökset kaupungin muuhun tilinpäätökseen. Kaupungin tase on laadittu yhdistämällä budjettitalouden tase ja liikelaitosten taseet siten, että sisäiset velat ja saamiset on eliminoitu. Kaupungin kirjanpitolain mukainen ulkoinen tuloslaskelma on laadittu vähentämällä kokonaismenoista ja -tuloista kaupungin sisäiset erät. Kun toimintatuloista ja -menoista eliminoidaan budjettitalouden ja liikelaitosten väliset sisäiset erät, päädytään ulkoisen tuloslaskelman mukaisiin toimintamenoihin ja -tuloihin. Yksiköiden määrärahojen käytön raportointi sisältää sisäiset erät.

Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi. Selvitys talouden tasapainottamistoimenpiteistä on annettu toimintakertomuksen kappaleessa 1.7.2.

Vuoden 2020 tilinpäätöksen jälkeen Mikkelin kaupungin taseessa on kertyneitä alijäämiä 32,74 miljoonaa euroa. Tilikaudelta 2020 muodostui noin 9,45 miljoonaa euroa ylijäämää.

Tilikauden tuloksen muodostuminen

Mikkelin kaupungin tilikauden 2020 tulos ennen varaus- ja rahastosiirtoja oli 9,33 miljoonaa euroa ylijäämäinen.

Tilikauden 2020 tulos muodostui seuraavasti:

1000 euroa

1.1.-31.12.2020

1.1.-31.12.2019

Toimintatuotot yht.

55 470

63 872

Valm. omaan käyttöön

843

614

Toimintakulut yht.

-384 701

-382 225

Toimintakate

-328 388

-317 739

Verotulot

222 810

204 311

Valtionosuudet

136 838

114 898

Rahoitustuotot ja -kulut

3 072

1 662

Vuosikate

34 332

3 132

Poistot ja arvonalentumiset

-25 000

-21 474

Tilikauden tulos

9 332

-18 342

Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)

32

259

Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)

84

0

Tilikauden ylijäämä/alijäämä

9 448

-18 083

 

Kolme miljoonaa euroa alijäämäiseksi laadittua alkuperäistä talousarviota vahvempaan tulokseen johtivat mm. valtiolta saadut koronatuet, jotka ylittivät koronan aiheuttamiksi arvioidut negatiiviset talousvaikutukset noin 7 miljoonalla eurolla, Mikkelin kaupungille myönnetty 2,3 miljoonan euron harkinnanvarainen valtionosuus sekä henkilöstökuluissa saadut säästöt.

Tuloksen käsittely

Kuntalain 115 §:n mukaan kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi.

Kaupunginhallitus esittää tilikaudelle 2020 muodostuneen 9 447 848,30 euron ylijäämän käsittelyksi:

 • tilikauden tuloslaskelman tulos ennen varaus- ja rahastosiirtoja 9 332 188,77 euroa.
 • kirjataan tulona suunnitelman mukaan Vesiliikelaitoksen poistoeron vähennys 27 506,10 euroa.
 • kirjataan tulona suunnitelman mukaan Etelä-Savon pelastuslaitokselle poistoeron vähennys 85 697,29 euroa.
 • kirjataan kuluna suunnitelman mukaan Mikkelin kaupungin poistoeron lisäys 81 637,82 euroa.
 • kirjataan tulona suunnitelman mukaan Mikkelin kaupungin varausten vähennys 84 093,96 euroa.
 • kirjataan tilikauden ylijäämä 9 447 848,30 euroa tilikauden yli-/alijäämän tilille taseeseen.

 

Alijäämää on taseessa vuoden 2020 tilinpäätöksen jälkeen 32 736 466,88 euroa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja allekirjoittavat Mikkelin kaupungin tilinpäätöksen vuodelta 2020 ja jättävät sen tilintarkastajien tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnan arvioitavaksi. Allekirjoitusjärjestelyistä on ohjeistettu kaupunginhallituksen jäseniä erikseen etäyhteydellä järjestetyn kokouksen johdosta.

Kaupunginhallitus saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi ja esittää tilikaudelle 2020 muodostuneen 9 447 848,30 euron ylijäämän käsittelyksi seuraavaa:

 • tilikauden tuloslaskelman tulos ennen varaus- ja rahastosiirtoja 9 332 188,77 euroa.
 • kirjataan tulona suunnitelman mukaan Vesiliikelaitoksen poistoeron vähennys 27 506,10 euroa.
 • kirjataan tulona suunnitelman mukaan Etelä-Savon pelastuslaitokselle poistoeron vähennys 85 697,29 euroa.
 • kirjataan kuluna suunnitelman mukaan Mikkelin kaupungin poistoeron lisäys 81 637,82 euroa.
 • kirjataan tulona suunnitelman mukaan Mikkelin kaupungin varausten vähennys 84 093,96 euroa.
 • kirjataan tilikauden ylijäämä 9 447 848,30 euroa tilikauden yli-/alijäämän tilille taseeseen.

 

Lisäksi kaupunginhallitus antaa valmistelijoille oikeuden tehdä tilinpäätökseen tarvittavia teknisiä korjauksia, muutoksia ja täydennyksiä. Mahdolliset muutokset ja korjaukset tuodaan tiedoksi kaupunginhallitukselle ennen kaupunginvaltuuston tilinpäätöskäsittelyä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merktiään, että kaupunginjohtaja Timo Halonen ja vs. talousjohtaja Tiia Tamlander selostivat asiaa kaupunginhallitukselle. 

Valmistelija

Janne Skott, vs. taloussuunnittelupäällikkö, janne.skott@mikkeli.fi

Kuvaus

Tarkastuslautakunnan on kannanottojensa pohjalta tehtävä valtuustolle ehdotuksensa siitä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko tilivelvollisille myöntää vastuuvapaus.

Kaupunginhallitus allekirjoitti tilinpäätöksen 29.3.2021, jätti sen tilintarkastajien tarkastettavaksi ja saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi.

Tilintarkastuskertomus on luovutettu tarkastuslautakunnalle tässä kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Juhani Oksman, juhani.oksman@outlook.com

Puheenjohtaja antaa päätösehdotuksen kokouksessa.

Päätös

Puheenjohtaja totesi, että tilintarkastaja on 18.5.2021 päiväämässään tilintarkastuskertomuksessa esittänyt Mikkelin kaupungin tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tilikaudelta 1.1.–31.12.2020.

Tarkastuslautakunta esittää, että:

 • kaupunginvaltuusto hyväksyy Mikkelin kaupungin vuoden 2020 tilinpäätöksen ja myöntää tilivelvollisille vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.–31.12.2020.

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta:
Tarkastuslautakunta esittää, että:

 • kaupunginvaltuusto hyväksyy Mikkelin kaupungin vuoden 2020 tilinpäätöksen ja myöntää tilivelvollisille vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.–31.12.2020.

Päätös

Asiasta käyttivät alustuspuheenvuoron kaupunginjohtaja Timo Halonen, vs. talousjohtaja Tiia Tamlander sekä tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Juhani Oksman. Sen jälkeen puheenvuoron käyttivät SDP:n valtuustoryhmän puheenjohtaja Satu Taavitsainen, Keskustan valtuustoryhmän puheenjohtaja Pekka Pöyry, Kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja Armi Salo-Oksa, Vihreiden valtuustoryhmän puheenjohtaja Nina Jussi-Pekka, Perussuomalaisten valtuustoryhmän puheenjohtaja Jussi Marttinen ja Kristillisdemokraattien valtuustoryhmän puheenjohtaja Liisa Ahonen sekä kaupunginhallituksen puheenjohtaja Arto Seppälä.

Kaikissa ryhmäpuheenvuoroissa esitettiin tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilikaudelta 1.1.-31.12.2020.

Puheenjohtaja totesi, että tarkastuslautakunnan esitys on tullut kaupunginvaltuuston päätökseksi.

Merkitään, että pykälät 79, 80 ja 81 käsiteltiin samanaikaisesti.

Merkitään, että valtuutettu Petri Pekonen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana ja hänen tilalleen kokoukseen saapui varavaltuutettu Noora Ruuth.

Merkitään, että kokouksessa pidettiin tauko klo 21.01-21.06.

Tiedoksi

Tarkastuslautakunta, tilintarkastaja, talouspalvelut, Meidän IT ja talous Oy/kirjanpito

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus
Päätökseen saa hakea muutosta:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.


Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
 • päätös on muuten lainvastainen.


Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42501
Puhelinnumero: 029 56 42500
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00–16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimuksen perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.


Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja yhteystiedot. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksen tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.


Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten laissa oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.