Kaupunginvaltuusto, kokous 7.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 76 Mikkelin kaupungin energiaomistusjärjestelyt

MliDno-2020-952

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tiia Tamlander, vs. talousjohtaja, tiia.tamlander@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginhallituksen suunnittelukokouksessa 4.5.2020 on esitelty Inspira Oy:n laatima energiaomistusselvitys. Päätöksellään 8.6.2020 § 211 kaupunginhallitus on nimennyt energiatyöryhmän, jonka kokoonpanoa on vielä päivitetty päätöksellä KH 12.10.2020 § 313.

Inspiran laatima raportti on toiminut lähtökohtana energiaomistusjärjestelyvaihtoehtojen arvioinnille ja niiden keskinäiselle vertailulle. Energiatyöryhmän toimeksiantoa on tarkennettu kaupunginhallituksen suunnittelukokouksessa 7.9.2020, jolloin energiatyöryhmän selvitystehtävän on todettu koostuvan kolmesta eri pääosiosta: 1) energiaratkaisun vaihtoehdoista, 2) lähtökohtatietojen hahmottamisesta ja niiden tarkentamisesta sekä 3) kaupasta saatavien varojen käyttöön annettavasta ehdotuksesta.

Syksyllä 2020 aktiivisesti työskennellyt ja useita asiantuntijatahoja kuullut energiatyöryhmä on selvittänyt eri toimintavaihtoehtoja, jotka on yksilöity ja analysoitu liitteenä olevassa työryhmän raportissa. Prosessin aikana on kuultu myös Etelä-Savon Energia Oy:n ja Suur-Savon Sähkö Oy:n johtoa.

Energiatyöryhmän johtopäätökset ja suositukset on esitetty liitteenä olevassa raportissa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy energiatyöryhmän suositusten mukaisesti omistajapoliittisena linjauksena

 • Etelä-Savon Energia Oy:n 33,3-49 % vähemmistöosuuden myymisen liitteenä olevassa raportissa tarkemmin määritellyin reunaehdoin ja antaa myyntiprosessille käynnistysluvan (myyntiprosessiin liittyvät asiantuntijapalvelut kilpailutetaan ja kilpailutusasiakirjat tuodaan hankintaohjeistuksen mukaisesti kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi), 
 • keskusteluiden käynnistämisen kuntaomistajien kanssa Suur-Savon Sähkö Oy:n päätöksentekorakenteisiin ja yhtiöjärjestyksen mahdollisiin päivitystarpeisiin liityen, sekä
 • energiatyöryhmän esityksen myynnistä saatavien varojen käytöstä.

 

 

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana Jarno Strengell esitti Olli Miettisen, Soile Kuitusen ja Jyrki Koivikon kannattamana asian jättämäistä pöydälle ja asiaa seuraavan kerran käsitellään kaupunginhallituksessa 18.1.2021.

Lisäksi asiasta käydyn keskustelun aikana esittelijä muutti esitystään siten, että asia merkitään tiedoksi ja kaupunginhallitus tekee esityksen kaupunginvaltuustolle kokouksessaan 8.2.2021.

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu esitys asian jättämisestä pöydälle ja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattaat  asian käsittelyn jatkamista tässä kokouksessa, äänestävät Jaa ja ne, jotka kannattavat Jarno Strengellin esitystä asian jättämisestä pöydälle äänestävät Ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 5 Jaa ääntä (Nina Jussi-Pekka, Pekka Pöyry, Kirsi Olkkonen, Petri Pekonen, Jukka Pöyry) ja 6 Ei ääntä (Soile Kuitunen, Olli Miettinen, Jatta Juhola, Jyrki Koivikko, Mali Soininen, Jarno Strengell).

Puheenjohtaja totesi, että Jarno Strengellin esitys asian jättämisestä pöydälle on tullut kaupunginhallituksen päätökseksi.

Merkitään, että Arto Seppälä, Armi Salo-Oksa ja Minna Pöntinen ilmoittivat olevansa esteellisiä (hallintoneuvoston jäseniä) ja poistuivat kokouksesta. Heidän tilalleen kokoukseen saapuivat varajäsenet Jatta Juhola, Olli Miettinen ja Nina Jussi-Pekka.

Merkitään, että Soile Kuitunen saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn alussa ja varajäsen Jenni Tissari poistui kokouksesta.

Merkitään, että kokouksen puheenjohtajana tämän pykälän ajan toimi 1. varapuheenjohtaja Kirsi Olkkonen. 

Merkitään, että tämän pykälän toiseksi pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Pekka Pöyry.

Valmistelija

Tiia Tamlander, vs. talousjohtaja, tiia.tamlander@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi ja kaupunginhallitus tekee esityksen kaupunginvaltuustolle kokouksessaan 8.2.2021.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana esittelijä muutti esityksensä seuraavaan muotoon: kaupunginhallitus päättää valtuuttaa energiatyöryhmän selvittämään pääomasijoittajien kiinnostusta sekä käymään vielä läpi energiaomistusjärjestelyihin liittyviä tarkennettavia asioita mm. Suur-Savon Sähkön kanssa. Lisäksi energiaselvitystyöryhmä velvoitetaan raportoimaan hallitusta viikoittain neuvottelujen etenemisestä sekä tuomaan esityksensä jatkotoimenpiteiksi kaupunginhallituksen kokoukseen 8.2.2021.

Lisäksi Jukka Pöyry esitti, että kaupunginhallitus päättää ettei se hyväksy energiatyöryhmän suositusten mukaisesti omistajapoliittisena linjauksena EteläSavon Energia Oy:n 33,3-49 % vähemmistöosuuden myymistä eikä anna myyntiprosessille käynnistyslupaa keskusteluiden käynnistämisestä Suur-Savon Sähkö Oy:n kuntaomistajien kanssa eikä energiatyöryhmän esitystä myynnistä saatavien varojen käytöstä. Koska kukaan ei kannattanut esitystä, se raukesi.

Hyväksyttiin. 

Merkitään, että Jukka Pöyry jätti asiasta eriävän mielipiteen, joka on samansisältöinen kuin hänen esityksensä.

Merkitään,​ että Arto Seppälä ja Minna Pöntinen ilmoittivat olevansa esteellisiä (hallintoneuvoston jäseniä) ja poistuivat kokouksesta. Heidän tilalleen kokoukseen saapuivat varajäsenet Jatta Juhola ja Nina Jussi-​Pekka.

Merkitään, että puheenjohtajana tämän pykälän ajan toimi kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Kirsi Olkkonen.

Valmistelija

Tiia Tamlander, vs. talousjohtaja, tiia.tamlander@mikkeli.fi

Kuvaus

Energiatyöryhmä on jatkanut työskentelyään tapaamalla potentiaalisia yhteistyökumppaneita, Suur-Savon Sähkö Oy:n johtoa sekä eräitä alan asiantuntijoita. Energiatyöryhmä ei ole kaupunginhallituksen 11.1.2021 linjaukseen perustuen enää jatkanut Etelä-Savon Energia Oy:n omistusjärjestelyiden selvittämistä. 

Selvitettyjä vaihtoehtoja ovat olleet osakejärjestelyt Suur-Savon Sähkö Oy:n osakkaina olevien tahojen kanssa, osakejärjestelyt ulkopuolisen pääomasijoittajan kanssa, osakkaiden keskinäiset holdingyhtiöjärjestelyt sekä fuusioratkaisut.  

Työryhmä pitää ensisijaisena ratkaisuna Suur-Savon Sähkö Oy:n osakkeiden omistusjärjestelyjä ja suosittaa, että ratkaisun jatkovalmistelu toteutetaan yhteistyössä kilpailutettavan neuvonantajan kanssa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy omistajapoliittisena linjauksena energiatyöryhmän esittämän ratkaisun mukaisesti, että kaupunki jatkaa Suur-Savon Sähkö Oy:n osakkeiden omistusjärjestelyjen selvittämistä. 

Jatkovalmistelun tuloksena syntyvä omistusjärjestelyesitys tuodaan kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Tavoitteeksi asetetaan esityksen käsittely kaupunginvaltuustossa toukokuun loppuun mennessä.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana Jyrki Koivikko esitti Olli Miettisen, Pekka Pöyryn, Nina Jussi-Pekan ja Soile Kuitusen kannattamana, että energiatyöryhmä jatkaa edelleen työskentelyään kaupunginjohtajan tukena.

Puheenjohtaja tiedusteli voidaanko Jyrki Koivikon esitys hyväksyä yksimielisesti. Hyväksyttiin.

Esittelijä täydensi esitystään siten, että kaupunginhallitus pidetään tietoisena energiatyöryhmän työstä. Tilaisuuksiin, missä energiatyöryhmän työtä käsitellään, kutsutaan mukaan myös kaikkien valtuustossa edustettuina olevien ryhmien edustus. 

Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko esittelijän täydennetty esitys hyväksyä yksimielisesti. Hyväksyttiin. 

Lisäksi Jukka Pöyry esitti, että asia palautetaan uudelleen valmisteluun ja 

 • kaupungin käyttötaloutta karsitaan ja laitetaan pikaisesti tuloja vastaavaan tasapainoon, 
 • kaupungin investoinnit listataan, karsitaan ja jaetaan pidemmälle aikavälille sekä
 • laaditaan vaihtoehtoinen laskelma siitä, miten yllä mainittujen toimenpiteiden jälkeen mahdollinen kriisikunnan ylittävä velkamäärä voidaan tarvittaessa kuitata myymällä muuta kaupungin omaisuutta kuin energiayhtiöomaisuus.


Koska kukaan ei kannattanut Jukka Pöyryn esitystä, se raukesi.

Merkitään, että Jukka Pöyry jätti asiasta eriävän mielipiteen. 

Merkitään,​ että Arto Seppälä,​ Armi Salo-​Oksa ja Minna Pöntinen ilmoittivat olevansa esteellisiä (hallintoneuvoston jäseniä) ja poistuivat kokouksesta. Heidän tilalleen kokoukseen saapuivat varajäsenet Jatta Juhola,​ Olli Miettinen ja Nina Jussi-​Pekka.

Merkitään,​ että kokouksen puheenjohtajana tämän pykälän ajan toimi 1. varapuheenjohtaja Kirsi Olkkonen. 

Merkitään, että kokouksessa pidettiin tauko klo 18.05-18.15.

Merkitään, että tämän pykälän aikana paikalla oli myös energiatyöryhmän jäsen Markku Kakriainen.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.

Eriävä mielipide

Jukka Pöyryn eriävä mielipide:

 • Luonnollisessa monopoliasemassa olevien energiayhtiöiden tai niiden osuuksien myyminen on vahingollista sekä Mikkelin kaupungin että maaseudun ihmisten tulevaisuudelle. Kaupungin tulot pienenevät ja asukkaiden energiakustannukset kasvavat.
 • Mikkelin kaupungin käyttötalous on jatkuvasti noin 10 miljoonaa euroa alijäämäinen. Lisäksi ylisuurten investointien takia niistä muodostuu vuosittain lisävelkaa kymmeniä miljoonia euroja.
 • Vastustan, sekä Etelä-Savon Energia Oy:n ja Suur-Savon Sähkö Oy:n osakkeiden myyntiä tai fuusiota.
 • Ennen minkään omaisuuden realisointia tulee käyttötalous saattaa tasapainoon, sekä karsia ja hajauttaa investointeja pidemmälle aikavälille. Muuten energiayhtiöiden myyntitulo on muutamassa vuodessa kuittautunut lisävelkaantumiseen ja joudutaan vähin erin myymään koko energiayhtiöomaisuus.
   
 • Esitän, että asia palautetaan uudelleen valmisteluun. Se tarkoittaa myös 
 • että kaupungin käyttötaloutta karsitaan ja laitetaan pikaisesti tuloja vastaavaan tasapainoon
 • että kaupungin investoinnit listataan, karsitaan ja jaetaan pidemmälle aikavälille
 • että laaditaan vaihtoehtoinen laskelma siitä, miten yllä mainittujen toimenpiteiden jälkeen mahdollinen kriisikunnan ylittävä velkamäärä voidaan tarvittaessa kuitata myymällä muuta kaupungin omaisuutta kuin energiayhtiöomaisuus

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy omistajapoliittisena linjauksena energiatyöryhmän esittämän ratkaisun mukaisesti, että kaupunki jatkaa Suur-Savon Sähkö Oy:n osakkeiden omistusjärjestelyjen selvittämistä. 

Jatkovalmistelun tuloksena syntyvä omistusjärjestelyesitys tuodaan kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Tavoitteeksi asetetaan esityksen käsittely kaupunginvaltuustossa toukokuun loppuun mennessä.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana valtuutettu Raimo Heinänen esitti valtuutettu Jussi Marttisen kannattamana, että valmistelussa pidetään mukana myös maakunnallinen yhteistyön varmistava Suur-Savon Sähkö Oy:n ja Etelä-Savon Energia Oy:n mahdollistava yhteistyö. Taseen alijäämä ei ole kiirehtimisen syy, päätöksen käsittely tulee siirtää uudelle valtuustolle.

Lisäksi valtuutettu Risto Rouhiainen esitti valtuutettujen Jaakko Väänäsen ja Harri Kivisen kannattamana, että omistajapoliittisena linjauksena ensisijaisena ja tärkeimpänä tavoitteena on Etelä-Savon Energia Oy:n ja Suur-Savon Sähkö Oy:n yhteistyön tehostaminen hyödyntämällä energiayhtiöiden osaaminen sekä taloudelliset ja muut synergiset edut. Tämä voidaan saavuttaa yhtiöiden omistajien valmistelemalla yhteistyösopimuksella, joka mahdollistaisi vahvan ja menestyksekkään energiayhtiökonsernin muodostumisen Etelä-Savoon ja Mikkeliin sekä samalla vahvistaisi merkittävästi Mikkelin ja talousalueen elinvoimaa. Tämäkin niin kuin myös kaupunginhallituksen mahdollisesti esittämät muut vaihtoehdot on valmisteltava huolella ja asiaa pitäisi saada valmisteltua päätökseen ja varsinaisen päätöksen asiassa tekisi seuraava valtuusto.

Edelleen valtuutettu Jukka Pöyry esitti, että asia palautetaan uuteen valmisteluun ja että 

 • kaupungin käyttötaloutta karsitaan ja laitetaan pikaisesti tuloja vastaavaan tasapainoon, 
 • kaupungin investoinnit listataan, karsitaan ja jaetaan pidemmälle aikavälille ja
 • laaditaan vaihtoehtoinen laskelma siitä, miten yllä mainittujen toimenpiteiden jälkeen mahdollinen kriisikunnan ylittävä velkamäärä voidaan tarvittaessa kuitata myymällä muuta kaupungin omaisuutta kuin energiayhtiöomaisuus.
   

Puheenjohtaja totesi ettei kukaan kannattanut Jukka Pöyryn esitystä, joten se raukesi.

Puheenjohtaja totesi, että on tehty kaupunginhallituksen esityksestä kaksi poikkeavaa kannatettua esitystä ja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ensin äänestetään valtuutettujen Raimo Heinäsen ja Risto Rouhiaisen esityksistä. Ne jotka kannattavat Risto Rouhiaisen esitystä äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Raimo Heinäsen esitystä äänestävät ei ja sen jälkeen voittanut esitys asetetaan kaupunginhallituksen esitystä vastaan. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 25 jaa ääntä, 3 ei ääntä ja 23 tyhjää ääntä. Liite 2.

Puheenjohtaja totesi, että Risto Rouhiaisen esitys on voittanut ja se asetetaan kaupunginhallituksen esitystä vastaan siten, että ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen esitystä äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Risto Rouhiaisen esitystä äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 39 jaa ääntä, 11 ei ääntä ja yksi tyhjä ääni. Liite 3.

Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallituksen esitys on tullut kaupunginvaltuuston päätökseksi.

Merkitään, että valtuutettu Jukka Pöyry jätti asiasta eriävän mielipiteen.

Merkitään, että äänestysluettelot liitetään pöytäkirjaan. Liitteet 2-3.

Merkitään, että valtuutettu Heikki Nykänen ilmoitti olevansa esteellinen (Etelä-Savon Energia Oy:n hallituksen puheenjohtaja) ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitus hyväksyttiin. Hänen tilalleen kokoukseen saapui varavaltuutettu Noora Ruuth, joka poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen. 

Merkitään, että kaupunginjohtaja Timo Halonen selosti asiaa kaupunginvaltuustolle.

Merkitään, että kokouksessa pidettiin tauko klo 19.03-19.14.

Eriävä mielipide

Jukka Pöyryn eriävä mielipide:

 • Luonnollisessa monopoliasemassa olevien energiayhtiöiden tai niiden osuuksien myyminen on vahingollista sekä Mikkelin kaupungin että maaseudun ihmisten tulevaisuudelle. Kaupungin tulot pienenevät ja asukkaiden energiakustannukset kasvavat.
 • Mikkelin kaupungin käyttötalous on jatkuvasti noin 10 miljoonaa euroa alijäämäinen. Lisäksi ylisuurten investointien takia niistä muodostuu vuosittain lisävelkaa kymmeniä miljoonia euroja.
 • Vastustan, sekä Etelä-Savon Energia Oy:n ja Suur-Savon Sähkö Oy:n osakkeiden myyntiä tai fuusiota.
 • Ennen minkään omaisuuden realisointia tulee käyttötalous saattaa tasapainoon, sekä karsia ja hajauttaa investointeja pidemmälle aikavälille. Muuten energiayhtiöiden myyntitulo on muutamassa vuodessa kuittautunut lisävelkaantumiseen ja joudutaan vähin erin myymään koko energiayhtiöomaisuus.

Valmistelija

Tiia Tamlander, vs. talousjohtaja, tiia.tamlander@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginvaltuusto päätti 15.2.2021 § 25 omistajapoliittisena linjauksena energiatyöryhmän esittämän ratkaisun mukaisesti, että kaupunki jatkaa Suur-Savon Sähkö Oy:n osakkeiden omistusjärjestelyjen selvittämistä. Selvitettyjä vaihtoehtoja ovat olleet osakejärjestelyt Suur-Savon Sähkö Oy:n osakkaina olevien tahojen kanssa, osakejärjestelyt ulkopuolisen pääomasijoittajan kanssa, osakkaiden keskinäiset holdingyhtiöjärjestelyt sekä fuusioratkaisut.

Energiatyöryhmä on jatkanut työskentelyään ja kokoontunut em. valtuuston kokouksen jälkeen 11 kertaa. Lisäksi työryhmä on osallistunut Suur-Savon Sähkö Oy:n omistajien edustajien tapaamiseen, jossa käsiteltiin Suur-Savon energiasäätiön valmistelemaa esitystä kuntaholding-mallista. Selvitystyön tueksi kilpailutettu neuvonantaja KPMG aloitti työnsä energiatyöryhmän kanssa 17.3.2021. Asiaa on lisäksi käsitelty kaupunginhallituksen suunnittelukokouksessa 3.5.2021.

Työryhmän näkemyksen mukaan selvitystyötä on aiheellista jatkaa kuntaomistajien yhteistä holdingmallia koskevilla neuvotteluilla. Lisäksi selvitystä tulisi jatkaa muiden mahdollisten osakejärjestelyiden osalta Suur-Savon Sähkö Oy:n osakkaina olevien tahojen kanssa, sisältäen kiinnostuksensa ilmoittaneet sijoittajat, jotka ovat jo yhtiön omistajia.

Osakejärjestelyt täysin ulkopuolisen pääomasijoittajan kanssa on todettu haastavaksi vaihtoehdoksi Suur-Savon Sähkö Oy:n yhtiöjärjestyksessä olevan lunastuslausekkeen vuoksi, ellei aiheesta päästäisi riittävään yhteisymmärrykseen muiden osakkaiden kanssa. Suur-Savon Sähkö Oy:n ja Etelä-Savon Energia Oy:n fuusioratkaisu on todettu pulmalliseksi mm. yhtiöiden toiminnan ja strategisten tavoitteiden yhteensovittamisen haasteiden vuoksi. Lisäksi toistaiseksi esillä olleissa fuusion toteutusmalleissa Mikkelin kaupungin omistusosuus ja päätösvalta olisivat todennäköisesti jääneet riittämättömiksi.  

Työryhmä ehdottaa, että energiaomistusselvitystä jatketaan omistajakuntien holdingyhtiön muodostamisen ja muiden yhtiön osakkaina olevien tahojen kanssa tehtävien osakejärjestelyjen osalta, ja että uusi kaupunginhallitus nimeää syksyllä tätä varten uuden energiatyöryhmän. Edelleen työryhmä esittää, että Mikkelin kaupungin on syytä pyrkiä edistämään due diligence -selvityksen toteuttamista Suur-Savon Sähkö Oy:ssa riippumatta siitä, millaiseen ratkaisuun energiaomistuksen suhteen lopulta päädytään.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee energiaomistusjärjestelyjen selvittämisen tilanteen tiedoksi.

Lisäksi kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että energiaomistusselvitystä jatketaan omistajakuntien holdingyhtiön muodostamisen ja muiden yhtiön osakkaina olevien tahojen kanssa tehtävien osakejärjestelyjen osalta.    

Pöytäkirja tämän pykälän oslta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana Jukka Pöyry esitti, että kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee energiaomistusjärjestelyjen selvittämisen tilanteen tiedoksi. Koska kukaan ei kannattanut Jukka Pöyryn esitystä, se raukesi.

Puheenjohtaja totesi, että esittelijän esitys on tullut kaupunginhallituksen päätökseksi. 

Merkitään, että Jukka Pöyry jätti asiasta eriävän mielipiteen.

Merkitään,​ että Arto Seppälä,​ Armi Salo-​Oksa ja Minna Pöntinen ilmoittivat olevansa esteellisiä (hallintoneuvoston jäseniä) ja poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitukset hyväksyttiin. Heidän tilalleen kokoukseen saapuivat varajäsenet Jatta Juhola,​ Olli Miettinen ja Nina Jussi-​Pekka.

Merkitään,​ että kokouksen puheenjohtajana tämän pykälän ajan toimi  kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Kirsi Olkkonen. 

Merkitään, että tämän pykälän ajan kokouksessa oli läsnä myös energiatyöryhmän jäsen Markku Kakriainen.

Eriävä mielipide


Jukka Pöyryn eriävä mielipide:
Kaupungin talous ei ole tasapainossa. Menoja on jatkuvasti noin 10 miljoonaa euroa enemmän kuin tuloja. Siitä velkaantuminen ja taseen alijäämät ovat syntyneet. Talous pitää saada tasapainoon ennen mahdollisia energiaomaisuusjärjestelyjä. Jos ensin korjataan tase niin tuskin valtuustossa saadaan aikaan talouden tasapainoa. Yllä mainituilla perusteilla esitän että: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee energiaomistusjärjestelyjen selvittämisen tilanteen tiedoksi.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee energiaomistusjärjestelyjen selvittämisen tilanteen tiedoksi.

Lisäksi kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että energiaomistusselvitystä jatketaan omistajakuntien holdingyhtiön muodostamisen ja muiden yhtiön osakkaina olevien tahojen kanssa tehtävien osakejärjestelyjen osalta.  

Päätös

Asiassa käydyn keskustelun aikana valtuutettu Jukka Pöyry esitti, että kaupunginvaltuusto merkitsee energiaomistusjärjestelyjen selvittämisen tilanteen tiedoksi. Koska kukaan ei kannattanut esitystä, se raukesi.

Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallituksen esitys on tullut kaupunginvaltuuston päätökseksi.

Merkitään, että valtuutettu Jukka Pöyry jätti asiasta eriävän mielipiteen. 

Merkitään, että kaupunginjohtaja Timo Halonen selosti asiaa kaupunginvaltuustolle.

Tiedoksi

Energiatyöryhmän jäsenet, Etelä-Savon Energia Oy ja Suur-Savon Sähkö Oy

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus
Päätökseen saa hakea muutosta:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.


Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
 • päätös on muuten lainvastainen.


Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42501
Puhelinnumero: 029 56 42500
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00–16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimuksen perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.


Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja yhteystiedot. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksen tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.


Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten laissa oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.