Kaupunginvaltuusto, kokous 7.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 84 Hallintosäännön muuttaminen - Erinäiset muutokset 2021

MliDno-2021-2106

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Hallintosäännössä on hyvä tarkentaa kaupunginhallituksen alaisten jaostojen esittelijä. 

Voimassa oleva muotoilu

3 § Esittely kaupunginhallituksessa

Kaupunginhallituksessa esittelijänä toimii kaupunginjohtaja. Kaupunginjohtajan ollessa poissa tai esteellinen, esittelijänä toimii hallintojohtaja.

Uusi muotoilu

3 § Esittely kaupunginhallituksessa ja sen alaisissa jaostoissa

Kaupunginhallituksen ja sen alaisen jaostojen esittelijänä toimii kaupunginjohtaja. Kaupunginjohtajan ollessa poissa tai esteellinen, esittelijänä toimii hallintojohtaja.


Heinäveden ja Joroisen kunnat ovat siirtyneet 1.1.2021 alkaen pois Etelä-Savon maakunnasta. Heinävesi poistetaan Savonlinnan toiminta-alueesta ja Joroinen Pieksämäen toiminta-alueeseen.

Voimassa oleva muotoilu

12 § Etelä-Savon pelastuslautakunta

Etelä-Savon pelastuslautakunnassa on 11 jäsentä. Mikkelin toiminta-alueelta valitaan 5 jäsentä, Savonlinnan toiminta-alueelta 4 jäsentä ja Pieksämäen toiminta-alueelta 2 jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Mikkelin toiminta-alueeseen kuuluvat: Hirvensalmi, Juva, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju ja Pertunmaa.

Savonlinnan toiminta-alueeseen kuuluvat: Enonkoski, Heinävesi, Rantasalmi, Savonlinna, Sulkava ja Puumala.

Pieksämäen toiminta-alueeseen kuuluvat: Joroinen ja Pieksämäki.

Kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan."

Heinäveden ja Joroisen kunnat ovat siirtyneet 1.1.2021 alkaen pois Etelä-Savon maakunnasta. Heinävesi poistetaan Savonlinnan toiminta-alueesta ja Joroinen Pieksämäen toiminta-alueeseen.

Uusi muotoilu

12 § Etelä-Savon pelastuslautakunta

Etelä-Savon pelastuslautakunnassa on 11 jäsentä. Mikkelin toiminta-alueelta valitaan 5 jäsentä, Savonlinnan toiminta-alueelta 4 jäsentä ja Pieksämäen toiminta-alueelta 2 jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Mikkelin toiminta-alueeseen kuuluvat: Hirvensalmi, Juva, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju ja Pertunmaa.

Savonlinnan toiminta-alueeseen kuuluvat: Enonkoski, Rantasalmi, Savonlinna, Sulkava ja Puumala.

Pieksämäen toiminta-alueeseen kuuluu: Pieksämäki.

Kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.


Hallintosäännön 17 § 2 momentissa on määrätty, että kaupunginvaltuusto päättää palvelualue- ja tulosaluejaosta talousarvion yhteydessä. Käytännössä on havaittu, että tarvittaessa muutoksia on ollut tarkoituksenmukaista tehdä myös kesken talousarviovuoden. Tämän vuoksi momentista esitetään ko. määritteen poistamista, vaikka jatkossakin palvelualue- ja tulosaluejaosta pääsääntöisesti päätetään talousarvion yhtydessä. 

Nykyinen muotoilu

17 § Henkilöstöorganisaatio

Kaupungin henkilöstöorganisaatio jakautuu konserni- ja elinvoimapalveluiden, sivistyksen ja hyvinvoinnin sekä asumisen ja toimintaympäristön palvelualueisiin.

Kaupungin toiminnot jaetaan palvelualueiksi, jotka jaetaan tulosalueisiin. Palvelualueet ja tulosalueet sijoitetaan toimielinten alaisuuteen. Kaupunginvaltuusto päättää palvelualuejaosta sekä määrittelee tulosalueet hyväksyessään kaupungin talousarvion.

Uusi muotoilu

17 § Henkilöstöorganisaatio

Kaupungin henkilöstöorganisaatio jakautuu konserni- ja elinvoimapalveluiden, sivistyksen ja hyvinvoinnin sekä asumisen ja toimintaympäristön palvelualueisiin.

Kaupungin toiminnot jaetaan palvelualueiksi, jotka jaetaan tulosalueisiin. Palvelualueet ja tulosalueet sijoitetaan toimielinten alaisuuteen. Kaupunginvaltuusto päättää palvelualuejaosta sekä määrittelee tulosalueet.

 

Käytännössä on havaittu, että hallintosäännössä ei ole riittävän tarkasti määritetty hallituksen ja lautakuntien välisestä toimivallasta helpotuksen tai vapautuksen myöntämisestä tai saatavien tileistä poistamisista, jonka vuoksi hallintosääntöön esitetään asiaa tarkennettavan. 

Nykyinen muotoilu

27 § Kaupunginhallituksen tehtävät ja toimivalta,

- kohta 15; päättää helpotuksen tai vapautuksen myöntämisestä yksittäistapauksessa kaupungille tulevan yksityisoikeudellisen maksun, korvauksen tai saatavan suorittamisesta 

Uusi muotoilu, lisäyksiä

- kohta 15; päättää helpotuksen tai vapautuksen myöntämisestä yksittäistapauksessa kaupungille tulevan yksityisoikeudellisen maksun, korvauksen tai saatavan suorittamisesta lukuun ottamatta lautakuntien ja johtokuntien päätettäväksi määrättyjä helpotuksia ja vapautuksia
- kohta 16; päättää saatavien tileistä poistosta ja perinnästä luopumisesta siltä osin, kun niitä ei ole määrätty lautakunnan tai johtokunnan päätettäväksi

29 § Lautakuntien ja liikelaitosten johtokuntien yleinen toimivalta

Lautakunta ja johtokunta tehtäväalueellaan ratkaisee seuraavat asiat:
- päättää enintään 25 000 euron saatavien tileistä poistosta ja perinnästä luopumisesta siltä osin, kun niitä ei ole määrätty toimintasäännöillä muun viranomaisen päätettäväksi.

 

Konsernitarkastajan virka on lakkautettu aikaisemmin kaupungnhallituksen päätöksellä. Kaupungilla on nyt useampi palvelujohtajan virka, joten hallintosäännössä on tarkoituksenmukaista tarkentaa, että tässä kohtaa tarkoitetaan ruoka- ja puhtauspalveluiden tulosyksiön esimiehen tehtävää. Lisäksi listaan on hyvä kirjoittaa auki ympäristöpalveluiden johtajan tehtävä, jonka on jo käytännössä valinnut kaupunginhallitus. 

Nykyinen muotoilu

56 § 1 mom Palvelussuhteeseen ottaminen

Kaupunginhallitus valitsee palvelualuejohtajat, hallintojohtajan, henkilöstöjohtajan, talousjohtajan ja kaupunginlakimiehen, palvelujohtajan, konsernitarkastajan, tietosuojavastaavan sekä liikelaitosten johtajat.

Uusi muotoilu

56 § 1 mom Palvelussuhteeseen ottaminen

Kaupunginhallitus valitsee palvelualuejohtajat, hallintojohtajan, henkilöstöjohtajan, talousjohtajan ja kaupunginlakimiehen, ruoka- ja puhtauspalveluiden palvelujohtajan, tietosuojavastaavan, ympäristöpalveluiden johtajan sekä liikelaitosten johtajat.

 

Hallintosäännössä halutaan tarketaan rekrytointi- tai erillislisän toimivalta nimenomaiselle viranhaltijalle. Nykyinen halliintosäännön ilmaisu on hieman tulkinnanvarainen. 

Nykyinen muotoillu

56 § 6 mom. Palvelussuhteeseen ottaminen

Palvelukseen ottava viranomainen päättää työvoiman saatavuuden vuoksi maksettavasta pääsääntöisesti määräaikaisesta rekrytointilisästä tai erillislisästä neuvoteltuaan asiasta henkilöstöasioista vastaavan kanssa. Lisä on sidottu siihen tehtävään, johon se on myönnetty.

Uusi muotoilu

56 § 6 mom. Palvelussuhteeseen ottaminen

Palvelukseen ottava viranomainen päättää kuultuaan henkilöstöjohtajaa työvoiman saatavuuden vuoksi maksettavasta pääsääntöisesti määräaikaisesta rekrytointilisästä tai erillislisästä. Lisä on sidottu siihen tehtävään, johon se on myönnetty.

 

Kaupunginhallitus asetti voimassa olevan asiakirjoista ja tiedon antamisesta sekä Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisista suoritteista perittävien maksujen taksan kokouksessaan 25.5.2020 § 185.

Kyseisessä päätöksessään kaupunginhallitus päätti myös siirtää hallintosäännon 81 §:n mukaista asiakirjojen antamisesta perittävien maksujen perusteiden ja euromäärien päättämistä koskevaa toimivaltaa lautakunnille ja liikelaitosten johtokunnille niin, että ne voivat asettaa kaupunginhallituksen päättämää taksaa täydentäviä omia hinnastoja, joita sovelletaan toimielimen päättämässä laajuudessa niiden tehtävään kuuluvalla palvelualueella. Selvyyden vuoksi ko. toimivallan siirtäminen tulee kirjoittaa auki hallintosääntöön. 

Uusi muotoilu, lisäys 4 mom.

Kaupunginhallitus voi siirtää asiakirjojen antamisesta perittävien maksujen perusteista ja euromääristä päättämiseen liittyvää toimivaltaansa alaiselleen viranomaiselle.

 

Hallintosääntöön on hyvä täydentää kenellä viranhaltija on allekirjoittamisoikeudet kaupunginarkiston asiakirjojen asiakirjakopioista ja -jäljennöksistä.

Uusi muotoilu, lisäys 7 mom. 

159 § Asiakirjojen allekirjoittaminen

Kaupunginarkiston asiakirjoista annettavat asiakirjakopiot ja -jäljennökset todistaa oikeaksi asiakirjahallintoa ja arkistotointa johtava viranhaltija.

 

Toimielimien jäsenten valinnoissa kuntalaissa käytetään termiä valitsee, mutta voimassa olevassa hallintosäännössä käytetään vaihtelevasti termejä valitsee, määrää ja nimeää. Luettavuuden vuoksi termit yhdenmukaistetaan. 

Nykyinen muotoilu

8 § 4 mom. Kaupunginhallitus sekä konserni- ja elinvoimajaosto

Kaupunginvaltuusto valitsee jaostoihin jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Kaupunginvaltuusto määrää  jaostoihin puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat.

10 § 4 mom. Lautakunnat

Kaupunkiympäristölautakunnassa on lupa- ja valvontajaosto, johon kaupunginvaltuusto määrää 5 jäsentä ja määrää valitsee jaostolle puheenjohtajan sekä varapuheenjohtajan. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

11 § 2 mom. Mikkelin seudun ympäristölautakunta

Lautakunta nimeää lautakunnan puheenjohtajiston.

13 § 2 ja 3 mom. Kaupungin liikelaitokset

Kaupunginvaltuusto valitsee omaa toimikauttaan vastaavaksi ajaksi Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian johtokuntaan kahdeksan varsinaista jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Johtokunnassa tulee olla edustettuna koulutuksen, verkkokoulutuksen ja tulevaisuudentutkimuksen sekä vapaan sivistystyön asiantuntemus. Yksi jäsenistä nimetään  henkilöstön esityksestä. Kaupunginvaltuusto nimeää varsinaisista jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Kaupunginvaltuusto valitsee Mikkelin Vesiliikelaitoksen johtokuntaan kahdeksan jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä toimikauttaan vastaavaksi ajaksi sekä nimeää yhden jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Yksi kahdeksasta jäsenestä on Mikkelin Vesiliikelaitoksen henkilökuntaan kuuluva. Kaupunginvaltuusto valitsee Mikkelin Vesiliikelaitoksen henkilökuntaan kuuluvan jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen laitoksen henkilöstön esityksestä.

Uusi muotoilu

8 § 4 mom. Kaupunginhallitus sekä konserni- ja elinvoimajaosto

Kaupunginvaltuusto valitsee jaostoihin jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Kaupunginvaltuusto valitsee jaostoihin puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat.

10 § 4 mom. Lautakunnat

Kaupunkiympäristölautakunnassa on lupa- ja valvontajaosto, johon kaupunginvaltuusto valitsee 5 jäsentä ja määrää valitsee jaostolle puheenjohtajan sekä varapuheenjohtajan. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

11 § 2 mom. Mikkelin seudun ympäristölautakunta

Lautakunta valitsee lautakunnan puheenjohtajiston.

13 § 2 ja 3 mom. Kaupungin liikelaitokset

Kaupunginvaltuusto valitsee omaa toimikauttaan vastaavaksi ajaksi Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian johtokuntaan kahdeksan varsinaista jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Johtokunnassa tulee olla edustettuna koulutuksen, verkkokoulutuksen ja tulevaisuudentutkimuksen sekä vapaan sivistystyön asiantuntemus. Yksi jäsenistä valitaan henkilöstön esityksestä. Kaupunginvaltuusto valitsee varsinaisista jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Kaupunginvaltuusto valitsee Mikkelin Vesiliikelaitoksen johtokuntaan kahdeksan jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä toimikauttaan vastaavaksi ajaksi sekä valitsee yhden jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Yksi kahdeksasta jäsenestä on Mikkelin Vesiliikelaitoksen henkilökuntaan kuuluva. Kaupunginvaltuusto valitsee Mikkelin Vesiliikelaitoksen henkilökuntaan kuuluvan jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen laitoksen henkilöstön esityksestä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että hallintosääntöä muutetaan edellä esitetyillä muutoksilla ja muutokset tulevat voimaan heti. 

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että hallintosääntöä muutetaan edellä esitetyillä muutoksilla ja muutokset tulevat voimaan heti. 

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Yleishallintotiimi/Annamari Terästi, asumisen ja toimintaympäristön palvelualue/Jouni Riihelä ja Juha Ruuth, sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue/Virpi Siekkinen ja Tanja Koistinen, pelastuslaitos/Seppo Lokka ja Isto Heikkinen, henkilöstöpalvelut, Mikkelin seudun ympäristöpalvelut/Maria Tirkkonen ja Hanna Pasonen

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus
Päätökseen saa hakea muutosta:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.


Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
 • päätös on muuten lainvastainen.


Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42501
Puhelinnumero: 029 56 42500
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00–16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimuksen perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.


Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja yhteystiedot. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksen tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.


Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten laissa oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.