Kaupunginhallitus, kokous 19.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 342 Valtuustoaloite tonttimarkkinoinnin tehostamiseksi Mikkelin alueella

MliDno-2022-545

Aikaisempi käsittely

Kuvaus

Valtuutettu Antti Pakarinen ym. esittivät 24.1.2022 valtuustoaloitteenaan otsikkoasiasta seuraavaa:

"Yksi tärkeimmistä kaupungin talouden pitkän tähtäimen vaikuttajista on asukasluku. Kaikki uudet asukkaat ovat sen takia arvokkaita. Etätyöstä on puhuttu vuosikausia, mutta koronapandemian myötä se on arkipäiväistynyt ja sitä kautta ihmisten mahdollisuudet valita asuinpaikkansa vapaammin ovat aiempaa paremmat.

Laajalla Mikkelin alueella on erilaisia asuinympäristöjä ja jopa elämäntyylejä joita se voisi tarjota muuttajille. Esimerkiksi pitäjien alueella on ollut pitkään vapaana useita tontteja, joihin on menneinä vuosina investoitu kunnallistekniikka. Näiden tonttien myynnin arvo kaupungille ei tule myyntihinnasta, vaan siitä positiivisesta sykkeestä, jota uudisrakentaminen alueelle luo.

Tämän vuoksi me allekirjoittaneet esitämme, että toteutetaan tonttien tehostettuja markkinointikampanjoita, joiden osana erityisen pitkään vapaana olleita tontteja voidaan tarjota huomattavasti alennetulla hinnalla. Aluejohtokunnat ja kaupunginosaseurat osallistetaan oman toiminta-alueensa “ykköstonttien” valintaan sekä niiden myyntivalttien esiin tuomiseen. Esimerkiksi Suomenniemen alueella on viime vuosina rakennettu sujuvan etätyön mahdollistavaa valokuituverkkoa myös rannan läheisyydellä olevien tonttien saataville. Muissa pitäjissä ja kaupunginosissa on taas omat vetovoimatekijänsä, jotka tulee kartoittaa ja liittää markkinointikampanjoihin.

Lisäksi aluejohtokunnille tulee mahdollistaa edellä kuvattujen markkinointikampanjoiden toteuttaminen esimerkiksi osana aluejohtokuntien strategisia hankkeita.

Antti Pakarinen

Kirsi Olkkonen, Kati Häkkinen, Risto Rouhiainen,
Laura Hämäläinen, Petri Pekonen, Katriina Noponen,
Jaana Strandman, Jatta Juhola, Pekka Pöyry,
Pirjo Siiskonen, Jaakko Väänänen"

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää lähettää aloitteen asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen valmisteltavaksi.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä kaupunginhallituksessa viimeistään toukokuussa 2022.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Topiantti Äikäs, maankäyttöjohtaja, topiantti.aikas@mikkeli.fi

Kuvaus

Tehokkaalla, oikea-aikaisella ja kohdennetulla tonttimarkkinoinnilla voidaan houkutella uusia asukkaita ja yrityksiä kaupunkiin. Erityisesti asuintonttien markkinointiin on kiristyvässä kaupunkien välisessä kilpailutilanteessa kiinnitettävä huomiota.

Jo ennen tämän valtuustoaloitteen jättämistä ovat Asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen, MikseiMikkelin ja kaupungin viestintäpalveluiden asiantuntijat kokoontuneet asian puolesta. Asuintonttien tehostettua markkinointia käynnistetään Annilanrannan asemakaava-alueen tullessa luovutukseen. Toiminta konkretisoituu vuoden 2022 loppupuolella, tekeillä olevan asemakaavan saadessa lainvoiman – viimeistään vuoden 2023 aikana.

Asuintonttien markkinointiin ollaan toteuttamassa verkkosivulla toimivaa ”tonttiportaalia”, jonka kautta Mikkelin kaupungin pientalotonttien markkinointia voidaan kohdentaa some- ja muiden jakelujen avulla tietyille markkinoille ja markkinaryhmiin. Määrättyjen, haja-asutusalueella olevien alueiden markkinoinnin tehostamiseksi kyseinen portaali on nopein tapa saavuttaa oikeita yleisöjä kampanjoille. Portaalin toteutus tehdään Annilanrannan tonttimarkkinointiin osoitetusta, valtuuston myöntämästä lisämäärärahasta. Portaalin toteutuksen työrukkasena toimivat Asto:n, Miksein ja Viestinnän asiantuntijat. Markkinoinnin pariin voidaan harkinnan mukaan ottaa myös yksityisten maanomistajien tontteja.

Asuntotonttien lisäksi tonttiportaaliin on syytä liittää myös liikerakentamisen ja teollisuustonttien markkinointia tukeva osio. Aluejohtokuntien asiantuntemusta hyödynnetään markkinoinnin toteutuksessa. Jatkotyön kannalta on tärkeää, että käytännön tonttimarkkinointiin varataan riittävä talousresurssi ja vastuutaho. Työ voidaan toteuttaa sujuvasti poikkihallinnollisena yhteistyönä ilman uutta henkilöresurssia.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jouni Riihelä, kaupunkikehitysjohtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkikehityslautakunta antaa kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle edellä olevan vastauksen tehtyyn valtuustoaloitteeseen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Topiantti Äikäs, maankäyttöjohtaja, topiantti.aikas@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi kaupunkikehityslautakunnan vastauksen valtuutettu Antti Pakarisen ym. valtuustoaloitteeseen ja toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.