Kaupunginhallitus, kokous 19.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 328 Tilapäisen valiokunnan asettaminen

MliDno-2022-4950

Valmistelija

 • Tarja Poikolainen, kaupunginlakimies, tarja.poikolainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Valtuutettu, kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja ja konserni- ja elinvoimajaoston 1. varapuheenjohtajana Satu Taavitsainen on syyttänyt julkisesti huhtikuussa 2022 kaupunginvaltuutettu Jarno Strengellin syyllistyneen seksuaalirikokseen. Kyseessä on vakava syytös, jonka poliisi on tutkimuksissaan todennut paikkaansa pitämättömäksi.

Mikkelin kaupunginvaltuuston puheenjohtajisto ja seuraavien valtuustoryhmien ryhmäpuheenjohtajat:

 • Keskustan valtuustoryhmä,
 • Kokoomuksen valtuustoryhmä,
 • Perussuomalaisten valtuustoryhmä,
 • Mikkelin puolesta SDP valtuustoryhmä,
 • Vihreiden valtuustoryhmä,
 • KD valtuustoryhmä ja
 • Liike NYT valtuustoryhmä


ovat pyytäneet tilapäisen valiokunnan perustamista tutkimaan,

 • onko Taavitsainen tällaisilla epäasiallisilla väitteillä menettänyt kaupunginvaltuuston luottamuksen toimia kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtajana ja konserni- ja elinvoimajaoston 1. varapuheenjohtajana ja
 • hänen erottamistaan näistä tehtävistä.


Luottamushenkilön erottamisesta säädetään kuntalain 34 §:ssä. Lain 34.1 §:n mukaan valtuusto voi erottaa kunnan, kuntayhtymän ja kuntien yhteisen toimielimen valitsemansa luottamushenkilöt kesken toimikauden, jos he tai jotkut heistä eivät nauti valtuuston luottamusta. Erottamispäätös koskee kaikkia toimielimeen valittuja luottamushenkilöitä. Lisäksi lain 34.2 §:n mukaan valtuusto voi erottaa pelkästään valtuuston ja valitsemiensa toimielinten puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kesken toimikauden, jos he tai jotkut heistä eivät nauti valtuuston luottamusta. Erottamispäätös koskee puheenjohtajistoa kokonaisuudessaan.

Erottaminen voi perustua poliittiseen harkintaan, minkä vuoksi laissa ei ole säädetty erottamisperusteita. Tarkoitussidonnaisuuden periaate rajoittaa kuitenkin valtuuston harkintavaltaa, eikä erottaminen saa perustua mielivaltaan.

Kuntaliiton lakiyksiköstä saadun lausunnon mukaan: kun puheenjohtajisto erotetaan, erottamispäätös tarkoittaa, että puheenjohtajisto erotetaan toimielimestä. Toimielimeen valitaan uudet jäsenet erotettujen puheenjohtajistoon kuuluneiden tilalle. Myös puheenjohtajistoon kuulunut voi tulla valituksi uudelleen jäseneksi. Tämän jälkeen toimielimen jäsenistä valitaan puheenjohtajisto. 

Kuntalain 34 §:n perusteluissa (HE 268/2014) ei nimenomaisesti oteta kantaa siihen, merkitseekö puheenjohtajiston erottaminen vain puheenjohtajistopaikan menettämistä vai myös toimielimen jäsenyydestä erottamista. Perustelut ovat seuraavat:

Toimielinten työskentelyssä puheenjohtajistolla on merkittävä asema. Säännös olisi kuntalaissa uusi, sillä voimassa oleva laki mahdollistaa epäluottamustilanteissa ainoastaan koko toimielimen erottamisen. Säännöksellä pyritään turvaamaan toimielinten tehokasta työskentelyä ja korostamaan puheenjohtajan vastuuta.

Hallituksen esityksen perustelujen nojalla Kuntaliiton lakiyksikkö katsoo, että uuden säännöksen oli tarkoitus mahdollistaa se, että koko toimielimen erottamisen sijaan pelkästään puheenjohtajisto voidaan erottaa toimielimestä tilanteessa, jossa epäluottamus ei kohdistu ”rivijäseniin”.

Asia luottamushenkilön erottamisesta kesken toimikauden tulee vireille kunnanhallituksen esityksestä tai vähintään neljäsosan valtuutetuista tehtyä sitä koskevan aloitteen.

Kuntalain 35 §:ssä säädetään tilapäisen valiokunnan asettamisesta. Tilapäinen valiokunta on erityinen valmisteluelin luottamushenkilöiden erottamista koskevissa asioissa. Kun luottamushenkilön erottamista koskeva asia on tullut vireille, valtuusto voi asettaa tilapäisen valiokunnan, jonka on valmisteltava asia. Valiokunnan jäsenten on oltava valtuutettuja tai varavaltuutettuja.

Tilapäisen valiokunnan on hankittava sen valmisteltaviin kuuluvissa asioissa kunnanhallituksen lausunto.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto:

 1. Päättää asettaa kuntalain 35 §:n mukaisen tilapäisen valiokunnan selvittämään, nauttivatko Mikkelin kaupungin kaupunginhallituksen puheenjohtajisto ja konserni- ja elinvoimajaoston puheenjohtajisto valtuuston luottamusta.
 2. Valitsee tilapäiseen valiokuntaan 5 - 7 jäsentä.
 3. Valtuuttaa valiokunnan valitsemaan keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
 4. Päättää, että valiokunta voi ottaa itselleen sihteerin.
 5. Päättää määräajasta, minkä kuluessa tilapäisen valiokunnan tulee laatia selvitys, ovatko Mikkelin kaupungin kaupunginhallituksen puheenjohtajisto ja konserni- ja elinvoimajaoston puheenjohtajisto menettäneet valtuuston luottamuksen, ja mikä on luottamuksen menettämisen peruste.


Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana esittelijä täydensi päätösehdotustaan siten, että tilapäisen valiokunnan jäsenille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet. 

Esittelijän täydennetty päätösehdotus hyväksyttiin.

Merkitään, että Pirjo Siiskonen, Satu Taavitsainen, Raimo Heinänen ja Jarno Strengell ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitukset hyväksyttiin. Pirjo Siiskosen tilalle kokoukseen saapui varajäsen Kirsi Olkkonen ja Jarno Strengellin tilalle varajäsen Petri Tikkanen tämän pykälän käsittelyn ajaksi. 

Merkitään, että kaupunginhallitus valitsi yksimielisesti puheenjohtajaksi Kirsi Olkkosen tämän pykälän käsittelyn ajaksi. 


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.