Kaupunginhallitus, kokous 19.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 327 Mikkelin seudun kuntakokeilun pidentäminen vuoden 2024 loppuun

MliDno-2019-1888

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Sopimuksella sovitaan yhteistyöstä Etelä-Savon Ely-Keskuksen, Etelä-Savon TE-Toimiston, KEHA-Keskuksen ja Mikkelin seudun kokeilukuntien välillä työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta. Kokeilukuntiin kuuluvat Mikkelin kaupungin lisäksi Hirvensalmen, Juvan, Kangasniemen, Mäntyharjun, Pertunmaan ja Puumalan kunnat. Yhteistyö liittyy työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain (1269/2020) (jäljempänä Kokeilulaki) toimeenpanoon ja tavoitteiden toteuttamiseen.

Kokeilulaki astuu voimaan 1.3.2021 ja on voimassa laissa määritellyn ajan. Laissa säädetään määräaikaisesta kokeilusta, jonka aikana kunnat vastaavat alueellaan kokeilulaissa tarkemmin säädetyllä tavalla mm. eräistä julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetussa laissa (916/2012) ja kotoutumisen edistämisestä annetussa laissa (1386/2010) tarkoitetuista tehtävistä työ- ja elinkeinotoimiston asemesta ja antavat eräitä työttömyysturvalaissa (1290/2002) tarkoitettuja työvoimapoliittisia lausuntoja työ- ja elinkeinotoimiston asemesta kokeilun kohderyhmään kuuluville henkilöasiakkaille.

Kuntakokeilulla tavoitellaan valtakunnallisesti palvelujen asiakaslähtöisyyttä ja hallinnonalat ylittäviä ratkaisuja. Kokeilujen tavoitteena on parantaa erityisesti pidempään työttömänä olleiden ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien pääsyä työmarkkinoille. Kokeilujen vaikuttavuutta seurataan tutkimusperustaisesti. Työllisyysvaikutusten odotetaan syntyvän valtion ja kuntien resurssien yhdistämisen, päällekkäisyyksien poistamisen sekä palvelujen toimintamallien kehittämisen tuloksena. Edellä kerrotun vuoksi TE-hallinnon ja kuntien kokeilualueen kuntien toimiva yhteistyö on tärkeää. Tämä sopimus (kokeilun pääsopimus) huomioidaan muissa Kuntakokeilua koskevissa sopimuksissa.

Osapuolet sitoutuvat myötävaikuttamaan osaltaan tämän yhteistyösopimuksen tavoitteiden toteuttamiseen ja toimimaan tasavertaiseen kumppanuuteen perustavassa yhteistyössä. Sopijaosapuolten keskinäiset vastuut ja velvollisuudet ovat kuvattu tässä sopimuksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Mikkelin kaupunginhallitus hyväksyy Mikkelin seudun työllisyyden edistämisen kuntakokeilun yhteistyösopimuksen.

Lisäksi kaupunginhallitus valtuuttaa kaupunginjohtajan tekemään tarpeen vaatiessa sopimukseen vähäisiä muutoksia.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

 • Pekka Patama, palvelupäällikkö, Pekka.Patama@mikkeli.fi

Kuvaus

Suomen eduskunta on säätänyt lain ”Laki työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain muuttamisesta” (287/2022), jolla Työllisyyden edistämisen kuntakokeiluja jatketaan TE2024 käynnistymiseen saakka. Aikaisemmasta päättymisajankohdasta 30.6.2023 kuntakokeilut saavat 18 kuukauden jatkon. Tällä varmistetaan se, ettei kuntakokeilua toteuttavat kunnat kärsi ennen tammikuussa 2025 tapahtuvaa uudistuksen alkua.

Kokeilun pidentäminen edellyttää Mikkelin kaupunginhallitukselta päätöksiä, joilla kokeilun pidentäminen mahdollistetaan. Näitä päätöksiä ovat:

 1. Kuntakokeiluun kohdistettujen määräaikaisten virkojen jatkaminen 31.12.2024 saakka (liite 1)
 2. Etelä-Savon TE-toimistosta Mikkelin seudun kuntakokeiluun siirrettävän henkilöstön vastaanottamisen jatkamista 31.12.2024 saakka (liite 2).
 3. Kuntakokeiluun liittyvien sopimuksien jatkamista vuoden 2024 loppuun. Näitä sopimuksia ovat:
 • Sopimus kuntakokeilun toteuttamisesta Etelä-Savon TE-toimiston ja Etelä-Savon Ely-keskuksen kanssa
 • Sopimus kuntakokeilua toteuttavien kuntien kanssa (Hirvensalmi, Juva, Kangasniemi, Mäntyharju, Pertunmaa ja Puumala)
   

Kuntakokeiluun liittyvien määräaikaisten virkojen jatkaminen on edellytyksenä sille, että kuntakokeilun on mahdollista ilmoittaa KEHA-keskukselle käyttäjätunnuksien pidennyksistä URA-järjestelmään liittyen. Käyttäjätunnusta ei voi myöntää ilman virkasuhdetta.

Etelä-Savon TE-toimistosta esittää Mikkelin seudun kuntakokeiluun siirtyvän henkilöstön. Henkilöstöpäätöksiä tehdään hallinnollisen ja operatiivisen työnjohdon yhteistyönä. Liitteessä (2) on nähtävissä listaus henkilöstöstä, jota kuntakokeilun jatko koskee.

Kuntakokeiluun liittyvät sopimukset tuodaan kaupunginhallituksen päätettäväksi erillisinä asioina kevään 2023 aikana. Tässä yhteydessä päätetään myös niiden kuntakokeilun virkatehtävien jatkamisesta, joissa URA-järjestelmä ei ole päivittäisessä asiakastyössä. Näitä virkatehtäviä ovat kokeilujohtajan ja asiakaspalveluvastaavan tehtävät.

Asiankäsittelyn yhteydessä kuntakokeilun kokeilujohtaja antaa lyhyen katsauksen kuntakokeilun tilanteesta.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää jatkaa Mikkelin kaupungin hallinnoimaa Mikkelin seudun työllisyyden edistämisen kuntakokeilua. Kokeilua jatketaan lain työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain muuttamisesta (287/2022) mukaisesti 31.12.2024 saakka. Päätöksen myötä kokeilun asiakaspalveluun liittyvien virkojen määräaikaisuus kestää ja samoin TE-toimistosta siirtyvän henkilöstön työskentely Mikkelin kaupungin työnjohdon alaisuudessa jatkuu päätöksen mukaisesti 31.12.2024 saakka. Kuntakokeiluun liittyvät sopimukset (pääsopimus ja kuntien välinen sopimus) uudistetaan vastaamaan kuntakokeilun muutoslakia ennen nykyisten sopimusten voimassaolon päättymistä (30.6.2023).

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja Laura Hämäläinen saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana.

Lisäksi merkitään, että palvelupäällikkö Pekka Patama selosti kuntakokeilun edistymistä kaupunginhallitukselle ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Tiedoksi

Mikkelin seudun kuntakokeilu, Etelä-Savon TE-toimisto, Etelä-Savon Ely-keskus, Hirvensalmen kunta, Juvan kunta, Kangasniemen kunta, Mäntyharjun kunta, Pertunmaan kunta, Puumalan kunta.

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös postitse tai sähköisesti. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Kaupunginhallitus.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen, ja se on tekijän allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan oikaisua,
 • se, millaista oikaisua vaaditaan,
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.