Kaupunginhallitus, kokous 19.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 347 Mikkelin kaupungin energiaomistusjärjestelyt

MliDno-2020-952

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tiia Tamlander, vt. talousjohtaja, tiia.tamlander@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginhallituksen suunnittelukokouksessa 4.5.2020 on esitelty Inspira Oy:n laatima energiaomistusselvitys. Päätöksellään 8.6.2020 § 211 kaupunginhallitus on nimennyt energiatyöryhmän, jonka kokoonpanoa on vielä päivitetty päätöksellä KH 12.10.2020 § 313.

Inspiran laatima raportti on toiminut lähtökohtana energiaomistusjärjestelyvaihtoehtojen arvioinnille ja niiden keskinäiselle vertailulle. Energiatyöryhmän toimeksiantoa on tarkennettu kaupunginhallituksen suunnittelukokouksessa 7.9.2020, jolloin energiatyöryhmän selvitystehtävän on todettu koostuvan kolmesta eri pääosiosta: 1) energiaratkaisun vaihtoehdoista, 2) lähtökohtatietojen hahmottamisesta ja niiden tarkentamisesta sekä 3) kaupasta saatavien varojen käyttöön annettavasta ehdotuksesta.

Syksyllä 2020 aktiivisesti työskennellyt ja useita asiantuntijatahoja kuullut energiatyöryhmä on selvittänyt eri toimintavaihtoehtoja, jotka on yksilöity ja analysoitu liitteenä olevassa työryhmän raportissa. Prosessin aikana on kuultu myös Etelä-Savon Energia Oy:n ja Suur-Savon Sähkö Oy:n johtoa.

Energiatyöryhmän johtopäätökset ja suositukset on esitetty liitteenä olevassa raportissa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy energiatyöryhmän suositusten mukaisesti omistajapoliittisena linjauksena

 • Etelä-Savon Energia Oy:n 33,3-49 % vähemmistöosuuden myymisen liitteenä olevassa raportissa tarkemmin määritellyin reunaehdoin ja antaa myyntiprosessille käynnistysluvan (myyntiprosessiin liittyvät asiantuntijapalvelut kilpailutetaan ja kilpailutusasiakirjat tuodaan hankintaohjeistuksen mukaisesti kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi), 
 • keskusteluiden käynnistämisen kuntaomistajien kanssa Suur-Savon Sähkö Oy:n päätöksentekorakenteisiin ja yhtiöjärjestyksen mahdollisiin päivitystarpeisiin liityen, sekä
 • energiatyöryhmän esityksen myynnistä saatavien varojen käytöstä.

 

 

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana Jarno Strengell esitti Olli Miettisen, Soile Kuitusen ja Jyrki Koivikon kannattamana asian jättämäistä pöydälle ja asiaa seuraavan kerran käsitellään kaupunginhallituksessa 18.1.2021.

Lisäksi asiasta käydyn keskustelun aikana esittelijä muutti esitystään siten, että asia merkitään tiedoksi ja kaupunginhallitus tekee esityksen kaupunginvaltuustolle kokouksessaan 8.2.2021.

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu esitys asian jättämisestä pöydälle ja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattaat  asian käsittelyn jatkamista tässä kokouksessa, äänestävät Jaa ja ne, jotka kannattavat Jarno Strengellin esitystä asian jättämisestä pöydälle äänestävät Ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 5 Jaa ääntä (Nina Jussi-Pekka, Pekka Pöyry, Kirsi Olkkonen, Petri Pekonen, Jukka Pöyry) ja 6 Ei ääntä (Soile Kuitunen, Olli Miettinen, Jatta Juhola, Jyrki Koivikko, Mali Soininen, Jarno Strengell).

Puheenjohtaja totesi, että Jarno Strengellin esitys asian jättämisestä pöydälle on tullut kaupunginhallituksen päätökseksi.

Merkitään, että Arto Seppälä, Armi Salo-Oksa ja Minna Pöntinen ilmoittivat olevansa esteellisiä (hallintoneuvoston jäseniä) ja poistuivat kokouksesta. Heidän tilalleen kokoukseen saapuivat varajäsenet Jatta Juhola, Olli Miettinen ja Nina Jussi-Pekka.

Merkitään, että Soile Kuitunen saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn alussa ja varajäsen Jenni Tissari poistui kokouksesta.

Merkitään, että kokouksen puheenjohtajana tämän pykälän ajan toimi 1. varapuheenjohtaja Kirsi Olkkonen. 

Merkitään, että tämän pykälän toiseksi pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Pekka Pöyry.

Valmistelija

Tiia Tamlander, vt. talousjohtaja, tiia.tamlander@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi ja kaupunginhallitus tekee esityksen kaupunginvaltuustolle kokouksessaan 8.2.2021.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana esittelijä muutti esityksensä seuraavaan muotoon: kaupunginhallitus päättää valtuuttaa energiatyöryhmän selvittämään pääomasijoittajien kiinnostusta sekä käymään vielä läpi energiaomistusjärjestelyihin liittyviä tarkennettavia asioita mm. Suur-Savon Sähkön kanssa. Lisäksi energiaselvitystyöryhmä velvoitetaan raportoimaan hallitusta viikoittain neuvottelujen etenemisestä sekä tuomaan esityksensä jatkotoimenpiteiksi kaupunginhallituksen kokoukseen 8.2.2021.

Lisäksi Jukka Pöyry esitti, että kaupunginhallitus päättää ettei se hyväksy energiatyöryhmän suositusten mukaisesti omistajapoliittisena linjauksena EteläSavon Energia Oy:n 33,3-49 % vähemmistöosuuden myymistä eikä anna myyntiprosessille käynnistyslupaa keskusteluiden käynnistämisestä Suur-Savon Sähkö Oy:n kuntaomistajien kanssa eikä energiatyöryhmän esitystä myynnistä saatavien varojen käytöstä. Koska kukaan ei kannattanut esitystä, se raukesi.

Hyväksyttiin. 

Merkitään, että Jukka Pöyry jätti asiasta eriävän mielipiteen, joka on samansisältöinen kuin hänen esityksensä.

Merkitään,​ että Arto Seppälä ja Minna Pöntinen ilmoittivat olevansa esteellisiä (hallintoneuvoston jäseniä) ja poistuivat kokouksesta. Heidän tilalleen kokoukseen saapuivat varajäsenet Jatta Juhola ja Nina Jussi-​Pekka.

Merkitään, että puheenjohtajana tämän pykälän ajan toimi kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Kirsi Olkkonen.

Valmistelija

Tiia Tamlander, vt. talousjohtaja, tiia.tamlander@mikkeli.fi

Kuvaus

Energiatyöryhmä on jatkanut työskentelyään tapaamalla potentiaalisia yhteistyökumppaneita, Suur-Savon Sähkö Oy:n johtoa sekä eräitä alan asiantuntijoita. Energiatyöryhmä ei ole kaupunginhallituksen 11.1.2021 linjaukseen perustuen enää jatkanut Etelä-Savon Energia Oy:n omistusjärjestelyiden selvittämistä. 

Selvitettyjä vaihtoehtoja ovat olleet osakejärjestelyt Suur-Savon Sähkö Oy:n osakkaina olevien tahojen kanssa, osakejärjestelyt ulkopuolisen pääomasijoittajan kanssa, osakkaiden keskinäiset holdingyhtiöjärjestelyt sekä fuusioratkaisut.  

Työryhmä pitää ensisijaisena ratkaisuna Suur-Savon Sähkö Oy:n osakkeiden omistusjärjestelyjä ja suosittaa, että ratkaisun jatkovalmistelu toteutetaan yhteistyössä kilpailutettavan neuvonantajan kanssa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy omistajapoliittisena linjauksena energiatyöryhmän esittämän ratkaisun mukaisesti, että kaupunki jatkaa Suur-Savon Sähkö Oy:n osakkeiden omistusjärjestelyjen selvittämistä. 

Jatkovalmistelun tuloksena syntyvä omistusjärjestelyesitys tuodaan kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Tavoitteeksi asetetaan esityksen käsittely kaupunginvaltuustossa toukokuun loppuun mennessä.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana Jyrki Koivikko esitti Olli Miettisen, Pekka Pöyryn, Nina Jussi-Pekan ja Soile Kuitusen kannattamana, että energiatyöryhmä jatkaa edelleen työskentelyään kaupunginjohtajan tukena.

Puheenjohtaja tiedusteli voidaanko Jyrki Koivikon esitys hyväksyä yksimielisesti. Hyväksyttiin.

Esittelijä täydensi esitystään siten, että kaupunginhallitus pidetään tietoisena energiatyöryhmän työstä. Tilaisuuksiin, missä energiatyöryhmän työtä käsitellään, kutsutaan mukaan myös kaikkien valtuustossa edustettuina olevien ryhmien edustus. 

Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko esittelijän täydennetty esitys hyväksyä yksimielisesti. Hyväksyttiin. 

Lisäksi Jukka Pöyry esitti, että asia palautetaan uudelleen valmisteluun ja 

 • kaupungin käyttötaloutta karsitaan ja laitetaan pikaisesti tuloja vastaavaan tasapainoon, 
 • kaupungin investoinnit listataan, karsitaan ja jaetaan pidemmälle aikavälille sekä
 • laaditaan vaihtoehtoinen laskelma siitä, miten yllä mainittujen toimenpiteiden jälkeen mahdollinen kriisikunnan ylittävä velkamäärä voidaan tarvittaessa kuitata myymällä muuta kaupungin omaisuutta kuin energiayhtiöomaisuus.


Koska kukaan ei kannattanut Jukka Pöyryn esitystä, se raukesi.

Merkitään, että Jukka Pöyry jätti asiasta eriävän mielipiteen. 

Merkitään,​ että Arto Seppälä,​ Armi Salo-​Oksa ja Minna Pöntinen ilmoittivat olevansa esteellisiä (hallintoneuvoston jäseniä) ja poistuivat kokouksesta. Heidän tilalleen kokoukseen saapuivat varajäsenet Jatta Juhola,​ Olli Miettinen ja Nina Jussi-​Pekka.

Merkitään,​ että kokouksen puheenjohtajana tämän pykälän ajan toimi 1. varapuheenjohtaja Kirsi Olkkonen. 

Merkitään, että kokouksessa pidettiin tauko klo 18.05-18.15.

Merkitään, että tämän pykälän aikana paikalla oli myös energiatyöryhmän jäsen Markku Kakriainen.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.

Eriävä mielipide

Jukka Pöyryn eriävä mielipide:

 • Luonnollisessa monopoliasemassa olevien energiayhtiöiden tai niiden osuuksien myyminen on vahingollista sekä Mikkelin kaupungin että maaseudun ihmisten tulevaisuudelle. Kaupungin tulot pienenevät ja asukkaiden energiakustannukset kasvavat.
 • Mikkelin kaupungin käyttötalous on jatkuvasti noin 10 miljoonaa euroa alijäämäinen. Lisäksi ylisuurten investointien takia niistä muodostuu vuosittain lisävelkaa kymmeniä miljoonia euroja.
 • Vastustan, sekä Etelä-Savon Energia Oy:n ja Suur-Savon Sähkö Oy:n osakkeiden myyntiä tai fuusiota.
 • Ennen minkään omaisuuden realisointia tulee käyttötalous saattaa tasapainoon, sekä karsia ja hajauttaa investointeja pidemmälle aikavälille. Muuten energiayhtiöiden myyntitulo on muutamassa vuodessa kuittautunut lisävelkaantumiseen ja joudutaan vähin erin myymään koko energiayhtiöomaisuus.
   
 • Esitän, että asia palautetaan uudelleen valmisteluun. Se tarkoittaa myös 
 • että kaupungin käyttötaloutta karsitaan ja laitetaan pikaisesti tuloja vastaavaan tasapainoon
 • että kaupungin investoinnit listataan, karsitaan ja jaetaan pidemmälle aikavälille
 • että laaditaan vaihtoehtoinen laskelma siitä, miten yllä mainittujen toimenpiteiden jälkeen mahdollinen kriisikunnan ylittävä velkamäärä voidaan tarvittaessa kuitata myymällä muuta kaupungin omaisuutta kuin energiayhtiöomaisuus

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy omistajapoliittisena linjauksena energiatyöryhmän esittämän ratkaisun mukaisesti, että kaupunki jatkaa Suur-Savon Sähkö Oy:n osakkeiden omistusjärjestelyjen selvittämistä. 

Jatkovalmistelun tuloksena syntyvä omistusjärjestelyesitys tuodaan kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Tavoitteeksi asetetaan esityksen käsittely kaupunginvaltuustossa toukokuun loppuun mennessä.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana valtuutettu Raimo Heinänen esitti valtuutettu Jussi Marttisen kannattamana, että valmistelussa pidetään mukana myös maakunnallinen yhteistyön varmistava Suur-Savon Sähkö Oy:n ja Etelä-Savon Energia Oy:n mahdollistava yhteistyö. Taseen alijäämä ei ole kiirehtimisen syy, päätöksen käsittely tulee siirtää uudelle valtuustolle.

Lisäksi valtuutettu Risto Rouhiainen esitti valtuutettujen Jaakko Väänäsen ja Harri Kivisen kannattamana, että omistajapoliittisena linjauksena ensisijaisena ja tärkeimpänä tavoitteena on Etelä-Savon Energia Oy:n ja Suur-Savon Sähkö Oy:n yhteistyön tehostaminen hyödyntämällä energiayhtiöiden osaaminen sekä taloudelliset ja muut synergiset edut. Tämä voidaan saavuttaa yhtiöiden omistajien valmistelemalla yhteistyösopimuksella, joka mahdollistaisi vahvan ja menestyksekkään energiayhtiökonsernin muodostumisen Etelä-Savoon ja Mikkeliin sekä samalla vahvistaisi merkittävästi Mikkelin ja talousalueen elinvoimaa. Tämäkin niin kuin myös kaupunginhallituksen mahdollisesti esittämät muut vaihtoehdot on valmisteltava huolella ja asiaa pitäisi saada valmisteltua päätökseen ja varsinaisen päätöksen asiassa tekisi seuraava valtuusto.

Edelleen valtuutettu Jukka Pöyry esitti, että asia palautetaan uuteen valmisteluun ja että 

 • kaupungin käyttötaloutta karsitaan ja laitetaan pikaisesti tuloja vastaavaan tasapainoon, 
 • kaupungin investoinnit listataan, karsitaan ja jaetaan pidemmälle aikavälille ja
 • laaditaan vaihtoehtoinen laskelma siitä, miten yllä mainittujen toimenpiteiden jälkeen mahdollinen kriisikunnan ylittävä velkamäärä voidaan tarvittaessa kuitata myymällä muuta kaupungin omaisuutta kuin energiayhtiöomaisuus.
   

Puheenjohtaja totesi ettei kukaan kannattanut Jukka Pöyryn esitystä, joten se raukesi.

Puheenjohtaja totesi, että on tehty kaupunginhallituksen esityksestä kaksi poikkeavaa kannatettua esitystä ja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ensin äänestetään valtuutettujen Raimo Heinäsen ja Risto Rouhiaisen esityksistä. Ne jotka kannattavat Risto Rouhiaisen esitystä äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Raimo Heinäsen esitystä äänestävät ei ja sen jälkeen voittanut esitys asetetaan kaupunginhallituksen esitystä vastaan. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 25 jaa ääntä, 3 ei ääntä ja 23 tyhjää ääntä. Liite 2.

Puheenjohtaja totesi, että Risto Rouhiaisen esitys on voittanut ja se asetetaan kaupunginhallituksen esitystä vastaan siten, että ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen esitystä äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Risto Rouhiaisen esitystä äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 39 jaa ääntä, 11 ei ääntä ja yksi tyhjä ääni. Liite 3.

Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallituksen esitys on tullut kaupunginvaltuuston päätökseksi.

Merkitään, että valtuutettu Jukka Pöyry jätti asiasta eriävän mielipiteen.

Merkitään, että äänestysluettelot liitetään pöytäkirjaan. Liitteet 2-3.

Merkitään, että valtuutettu Heikki Nykänen ilmoitti olevansa esteellinen (Etelä-Savon Energia Oy:n hallituksen puheenjohtaja) ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitus hyväksyttiin. Hänen tilalleen kokoukseen saapui varavaltuutettu Noora Ruuth, joka poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen. 

Merkitään, että kaupunginjohtaja Timo Halonen selosti asiaa kaupunginvaltuustolle.

Merkitään, että kokouksessa pidettiin tauko klo 19.03-19.14.

Eriävä mielipide

Jukka Pöyryn eriävä mielipide:

 • Luonnollisessa monopoliasemassa olevien energiayhtiöiden tai niiden osuuksien myyminen on vahingollista sekä Mikkelin kaupungin että maaseudun ihmisten tulevaisuudelle. Kaupungin tulot pienenevät ja asukkaiden energiakustannukset kasvavat.
 • Mikkelin kaupungin käyttötalous on jatkuvasti noin 10 miljoonaa euroa alijäämäinen. Lisäksi ylisuurten investointien takia niistä muodostuu vuosittain lisävelkaa kymmeniä miljoonia euroja.
 • Vastustan, sekä Etelä-Savon Energia Oy:n ja Suur-Savon Sähkö Oy:n osakkeiden myyntiä tai fuusiota.
 • Ennen minkään omaisuuden realisointia tulee käyttötalous saattaa tasapainoon, sekä karsia ja hajauttaa investointeja pidemmälle aikavälille. Muuten energiayhtiöiden myyntitulo on muutamassa vuodessa kuittautunut lisävelkaantumiseen ja joudutaan vähin erin myymään koko energiayhtiöomaisuus.

Valmistelija

Tiia Tamlander, vt. talousjohtaja, tiia.tamlander@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginvaltuusto päätti 15.2.2021 § 25 omistajapoliittisena linjauksena energiatyöryhmän esittämän ratkaisun mukaisesti, että kaupunki jatkaa Suur-Savon Sähkö Oy:n osakkeiden omistusjärjestelyjen selvittämistä. Selvitettyjä vaihtoehtoja ovat olleet osakejärjestelyt Suur-Savon Sähkö Oy:n osakkaina olevien tahojen kanssa, osakejärjestelyt ulkopuolisen pääomasijoittajan kanssa, osakkaiden keskinäiset holdingyhtiöjärjestelyt sekä fuusioratkaisut.

Energiatyöryhmä on jatkanut työskentelyään ja kokoontunut em. valtuuston kokouksen jälkeen 11 kertaa. Lisäksi työryhmä on osallistunut Suur-Savon Sähkö Oy:n omistajien edustajien tapaamiseen, jossa käsiteltiin Suur-Savon energiasäätiön valmistelemaa esitystä kuntaholding-mallista. Selvitystyön tueksi kilpailutettu neuvonantaja KPMG aloitti työnsä energiatyöryhmän kanssa 17.3.2021. Asiaa on lisäksi käsitelty kaupunginhallituksen suunnittelukokouksessa 3.5.2021.

Työryhmän näkemyksen mukaan selvitystyötä on aiheellista jatkaa kuntaomistajien yhteistä holdingmallia koskevilla neuvotteluilla. Lisäksi selvitystä tulisi jatkaa muiden mahdollisten osakejärjestelyiden osalta Suur-Savon Sähkö Oy:n osakkaina olevien tahojen kanssa, sisältäen kiinnostuksensa ilmoittaneet sijoittajat, jotka ovat jo yhtiön omistajia.

Osakejärjestelyt täysin ulkopuolisen pääomasijoittajan kanssa on todettu haastavaksi vaihtoehdoksi Suur-Savon Sähkö Oy:n yhtiöjärjestyksessä olevan lunastuslausekkeen vuoksi, ellei aiheesta päästäisi riittävään yhteisymmärrykseen muiden osakkaiden kanssa. Suur-Savon Sähkö Oy:n ja Etelä-Savon Energia Oy:n fuusioratkaisu on todettu pulmalliseksi mm. yhtiöiden toiminnan ja strategisten tavoitteiden yhteensovittamisen haasteiden vuoksi. Lisäksi toistaiseksi esillä olleissa fuusion toteutusmalleissa Mikkelin kaupungin omistusosuus ja päätösvalta olisivat todennäköisesti jääneet riittämättömiksi.  

Työryhmä ehdottaa, että energiaomistusselvitystä jatketaan omistajakuntien holdingyhtiön muodostamisen ja muiden yhtiön osakkaina olevien tahojen kanssa tehtävien osakejärjestelyjen osalta, ja että uusi kaupunginhallitus nimeää syksyllä tätä varten uuden energiatyöryhmän. Edelleen työryhmä esittää, että Mikkelin kaupungin on syytä pyrkiä edistämään due diligence -selvityksen toteuttamista Suur-Savon Sähkö Oy:ssa riippumatta siitä, millaiseen ratkaisuun energiaomistuksen suhteen lopulta päädytään.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee energiaomistusjärjestelyjen selvittämisen tilanteen tiedoksi.

Lisäksi kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että energiaomistusselvitystä jatketaan omistajakuntien holdingyhtiön muodostamisen ja muiden yhtiön osakkaina olevien tahojen kanssa tehtävien osakejärjestelyjen osalta.    

Pöytäkirja tämän pykälän oslta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana Jukka Pöyry esitti, että kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee energiaomistusjärjestelyjen selvittämisen tilanteen tiedoksi. Koska kukaan ei kannattanut Jukka Pöyryn esitystä, se raukesi.

Puheenjohtaja totesi, että esittelijän esitys on tullut kaupunginhallituksen päätökseksi. 

Merkitään, että Jukka Pöyry jätti asiasta eriävän mielipiteen.

Merkitään,​ että Arto Seppälä,​ Armi Salo-​Oksa ja Minna Pöntinen ilmoittivat olevansa esteellisiä (hallintoneuvoston jäseniä) ja poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitukset hyväksyttiin. Heidän tilalleen kokoukseen saapuivat varajäsenet Jatta Juhola,​ Olli Miettinen ja Nina Jussi-​Pekka.

Merkitään,​ että kokouksen puheenjohtajana tämän pykälän ajan toimi  kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Kirsi Olkkonen. 

Merkitään, että tämän pykälän ajan kokouksessa oli läsnä myös energiatyöryhmän jäsen Markku Kakriainen.

Eriävä mielipide


Jukka Pöyryn eriävä mielipide:
Kaupungin talous ei ole tasapainossa. Menoja on jatkuvasti noin 10 miljoonaa euroa enemmän kuin tuloja. Siitä velkaantuminen ja taseen alijäämät ovat syntyneet. Talous pitää saada tasapainoon ennen mahdollisia energiaomaisuusjärjestelyjä. Jos ensin korjataan tase niin tuskin valtuustossa saadaan aikaan talouden tasapainoa. Yllä mainituilla perusteilla esitän että: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee energiaomistusjärjestelyjen selvittämisen tilanteen tiedoksi.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee energiaomistusjärjestelyjen selvittämisen tilanteen tiedoksi.

Lisäksi kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että energiaomistusselvitystä jatketaan omistajakuntien holdingyhtiön muodostamisen ja muiden yhtiön osakkaina olevien tahojen kanssa tehtävien osakejärjestelyjen osalta.  

Päätös

Asiassa käydyn keskustelun aikana valtuutettu Jukka Pöyry esitti, että kaupunginvaltuusto merkitsee energiaomistusjärjestelyjen selvittämisen tilanteen tiedoksi. Koska kukaan ei kannattanut esitystä, se raukesi.

Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallituksen esitys on tullut kaupunginvaltuuston päätökseksi.

Merkitään, että valtuutettu Jukka Pöyry jätti asiasta eriävän mielipiteen. 

Merkitään, että kaupunginjohtaja Timo Halonen selosti asiaa kaupunginvaltuustolle.

Valmistelija

Tiia Tamlander, vt. talousjohtaja, tiia.tamlander@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginvaltuusto päätti 15.2.2021 § 25 omistajapoliittisena linjauksena energiatyöryhmän esittämän ratkaisun mukaisesti, että kaupunki jatkaa Suur-Savon Sähkö Oy:n osakkeiden omistusjärjestelyjen selvitystä.

Päätöksellään 7.6.2021 § 76 kaupunginvaltuusto linjasi, että energiaomistusselvitystä jatketaan edelleen

 1. Suur-Savon Sähkö Oy:n omistajakuntien yhteisen holdingyhtiön muodostamisen ja
 2. muiden yhtiön osakkaina olevien tahojen kanssa tehtävien osakejärjestelyjen osalta.

 

Kesäkuun päätöksen esittelytekstissä kerrotaan energiatyöryhmän esittävän, että uusi kaupunginhallitus nimeäisi syksyllä jatkoselvitystyötä varten uuden energiatyöryhmän. Edelleen työryhmä on esittänyt, että Mikkelin kaupungin on syytä pyrkiä edistämään due diligence -selvityksen toteuttamista Suur-Savon Sähkö Oy:ssa riippumatta siitä, millaiseen ratkaisuun energiaomistuksen suhteen lopulta päädytään.

Viimeksi energiatyöryhmään ovat kuuluneet Soile Kuitunen, Markku Kakriainen ja Olli Miettinen. Ryhmän puheenjohtajana on toiminut kaupunginjohtaja, ja työskentelyyn ovat osallistuneet myös hallintojohtaja ja vs. talousjohtaja.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus nimeää uuden energiatyöryhmän ja antaa tarvittavaksi katsomansa evästyksen sen työskentelyyn.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti nimetä työryhmään Pirjo Siiskosen, Eero Ahon, Satu Taavitsaisen, Heli Kauppisen ja Raimo Heinäsen ja samalla oikeutti työryhmän kutsumaan siihen tarvittavan virkamiesedustuksen. Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että työryhmän tulee tuoda esitys kaupunginhallitukselle vuoden 2021 loppuun mennessä 

Merkitään,​ että Armi Salo-​Oksa ja Minna Pöntinen ilmoittivat olevansa esteellisiä (Suur-Savon Sähkö Oy:n hallintoneuvoston jäseniä) ja poistuivat kokouksesta. Ilmoitukset hyväksyttiin.

Valmistelija

Tiia Tamlander, vt. talousjohtaja, tiia.tamlander@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginhallitus asetti uuden energiatyöryhmän päätöksellään 23.8.2021 § 335. Kaupunginhallitus edellytti työryhmän tuovan esityksensä kaupunginhallitukselle vuoden 2021 loppuun mennessä.

Kaupunginvaltuuston 7.6.2021 § 76 linjauksen mukaisesti työryhmän toimeksianto keskittyy

 1. Suur-Savon Sähkö Oy:n omistajakuntien yhteisen holdingyhtiön muodostamisen selvittämiseen
 2. muiden yhtiön osakkaina olevien tahojen kanssa tehtävien osakejärjestelyjen selvittämiseen.
   

Valtuuston kesäkuun päätöksen esittelytekstissä kerrotaan aiemman energiatyöryhmän esittäneen, että uusi kaupunginhallitus nimeäisi syksyllä jatkoselvitystyötä varten uuden energiatyöryhmän. Edelleen työryhmä esitti, että Mikkelin kaupungin on syytä pyrkiä edistämään due diligence -selvityksen toteuttamista Suur-Savon Sähkö Oy:ssa riippumatta siitä, millaiseen ratkaisuun energiaomistuksen suhteen lopulta päädytään.

Energiatyöryhmä on kokoontunut asettamispäätöksen jälkeen kahdeksan kertaa. Työryhmän jäsenet ovat saaneet käyttöönsä aiemman työryhmän työskentelyn aikana kertyneet materiaalit. Työryhmä on kuullut aiempia energiatyöryhmän jäseniä Kakriaista, Kuitusta ja Miettistä sekä asiantuntijakumppani KPMG:tä. Työryhmä on selvittänyt ja käynyt keskusteluita kuntaholdingyhtiöön liittyen (vaihtoehto 1) sekä tavannut muita mahdollisia kumppaneita Suur-Savon Sähkö Oy:n osakejärjestelyjen tekemiseen (vaihtoehto 2).

Kuntaholdingmallin hyvänä puolena nähdään Suur-Savon Sähkö Oy:n omistuksen säilyminen kunnilla, vaikka hallinnointi siirtyisi yhteisesti omistettuun holdingyhtiöön. Kuntaholdingratkaisussa toteutuisi myös alijäämien kattamiseen tarvittava kirjanpidollinen myyntivoitto. Mallin suurin heikkous on se, että holdingyhtiön perustaminen ei poista Mikkelin näkökulmasta yhtiön toiminnassa ja hallinnoinnissa nykyisin näyttäytyviä haasteita, sillä yhtiön omistajaohjaus säilyisi väliin perustettavasta holdingyhtiöstä huolimatta käytännössä ennallaan. Mikkelin päätösvalta yhtiössä on jäänyt hyvin pieneksi, vaikka se on yhtiön suurin kuntaomistaja. Liiketoiminnan riskit säilyisivät edelleen kuntaomistajilla, eikä esimerkiksi hinnoittelupolitiikkaan saataisi edelleenkään vietyä Mikkelin tärkeänä pitämiä muutoksia. Haasteena on myös aikataulu; kuntaomistajien kesken ei keskustelujen perusteella vallitse yhteistä näkemystä yhtiön suunnasta, joten yhteisymmärryksen löytäminen kaikkia osapuolia tyydyttävän holdingmallin aikaansaamiseksi Mikkelin alijäämien kattamisvelvoitteen asettamassa aikaikkunassa olisi melko vaikeaa.

Sijoittajaholding-mallissa järjestelyn hyvänä puolena nähdään ulkopuolisen omistajan tuoma ammattimainen ote yhtiön hallitustyöskentelyyn ja riskien tasapainottuminen, johon sijoittajataholla olisi aito motivaatio sitoutua. Mikäli järjestely tehtäisiin yhtiön nykyisen omistajan kanssa, ei yhtiöjärjestyksen lunastusoikeus pätisi osakekauppaan. Tuloutustaso olisi alijäämien kattamisen kannalta riittävä. Haasteena mallissa on joidenkin kuntaomistajien ja yhtiön itsensä kielteinen suhtautuminen ratkaisuvaihtoehtoon; osakekaupan toteutuminen edellyttää due diligence -tarkastuksen toteutusta, jonka onnistuminen vaatii yhtiön johdon myötävaikutusta. Sijoittajaholdingratkaisussa ensiarvoisen tärkeää olisi tehdä ostajan kanssa sopimus Mikkelille keskeisistä tavoitteista, kuten kotipaikan säilyttämisestä Mikkelissä, hinnoittelupolitiikasta ja yhtiön taseen tehostamisesta. Aikataulullisesti sijoittajaholdingratkaisu on toteutettavissa kuntaholdingratkaisua nopeammin, mikäli järjestely tehdään yhtiön nykyisen osakkeenomistajan kanssa.

Sekä energiatyöryhmän omissa keskusteluissa että kaupunginvaltuuston strategiavalmistelussa on noussut esiin tarve avata uudelleen myös Etelä-Savon Energian omistusjärjestelyvaihtoehtojen pohdinta. Esillä olleita vaihtoehtoja Etelä-Savon Energian suhteen ovat mm. vähemmistöosuuden myynti Suur-Savon Sähkölle eli maakunnallisen energiayhtiön tavoittelu, vähemmistöosuuden myyminen ulkoiselle sijoittajataholle sekä ESE:n kaukolämpöliiketoiminnan myynti. Näiden vaihtoehtojen tarkempi selvittäminen edellyttäisi energiatyöryhmän toimeksiannon laajentamista. Nykyinen tehtävänanto perustuu kaupunginvaltuuston kesäkuiseen linjauspäätökseen, joten asia tulee tarvittaessa saattaa kaupunginvaltuustolle uuteen käsittelyyn tehtävänannon laajentamista varten. Toimeksiannon mahdollinen laajentuminen ei tarkoittaisi aiemman tehtävänannon hylkäämistä tai päättymistä, vaan tarkoituksena on laajentaa vaihtoehtojen tutkiminen jälleen myös Etelä-Savon Energiaan. Kesällä 2021 valitulle uudelle kaupunginvaltuustolle on aiheellista avata kaikki realistiset toimintavaihtoehdot molempien energiayhtiöiden osalta, jotta valtuustolla on käytettävissään tarvittavat tiedot eri ratkaisuvaihtoehdoista energiaomaisuusjärjestelyiden varsinaisessa päätöksentekovaiheessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että energiatyöryhmän aiempaa toimeksiantoa laajennetaan koskemaan myös Etelä-Savon Energia Oy:n omistusjärjestelyiden selvittämistä. Myös aiempi Suur-Savon Sähkö Oy:n omistusjärjestelyjen selvittämistä koskeva toimeksianto säilyy voimassa.

Edelleen kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että se ohjeistaa energiatyöryhmää vaatimaan valtuuston toimeksiannosta Suur-Savon Sähkö Oy:n toimivaa johtoa myötävaikuttamaan due diligence -tarkastuksen toteuttamiseen yhtiössä riippumatta siitä, millaiseen ratkaisuun Mikkelin energiaomistusratkaisussa päädytään.

Päätös

Keskustelun aikana Satu Taavitsainen esitti Jarno Strengellin kannattamana, että energiatyöryhmän toimeksiantoa ei laajenneta koskemaan kaupungin 100% omistamaa Etelä-Savon Energia Oy:tä.

Lisäksi esittelijä täydensi esitystään niin, että due diligence -tarkastusta ei "vaadita" vaan "pyydetään" ja se pyydetään myös Etelä-Savon Energia Oy:n osalta. 

Puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava esitys ja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne jotka kannattavat esittelijän esitystä, äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Satu Taavitsaisen esitystä, äänestävät ei. Äänestys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 9 jaa ääntä (Petri Pekonen, Raimo Heinänen, Jouko Kervinen, Pekka Pöyry, Pirkko Valtola, Heli Kauppinen, Tanja Hartonen, Eero Aho ja Pirjo Siiskonen) ja 2 ei ääntä (Satu Taavitsainen ja Jarmo Strengell). Puheenjohtaja totesi, että esittelijän täydentämä pohjaesitys on tullut kaupunginhallituksen päätökseksi. 

Merkitään, että Armi Salo-Oksa ja Minna Pöntinen ilmoittivat olevansa esteellisiä (Suur-Savon Sähkö Oy:n hallintoneuvoston jäseniä) ja poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitukset hyväksyttiin.

Armi Salo-Oksan varajäsen Jouko Kervinen saapui kokoukseen klo 14.09 ja oli kokouksessa tämän pykälän käsittelyn ajan.

Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin tämän pykälän ajaksi Jarno Strengell.

Satu Taavitsainen ja Jarno Strengell jättivät eriävät mielipiteet.

Eriävä mielipide

Eriävä mielipide, Jarno Strengell:

Mikkelin kaupunginvaltuuston 7.6.2021 päätöstä energiaomistusjärjestelyjen osalta ei pidä muuttaa, jossa annettiin lupa jatkoselvittää vain Suur-Savon Sähkön osakeomistusjärjestelyjä. Suur-Savon Sähkön ja Etelä-Savon Energian energiaomistusjärjestelyistä ja selvitetyistä asioista 2020 - 2021 on pidetty infotilaisuus uudelle kaupunginvaltuustolle syksyllä 2021, lisäksi selvitetyt asiat ovat isolta osaltaan julkisia, joten uusi valtuusto 2021 – 2025 on selvillä tämän hetkisestä energiaomistusjärjestelyjen tilanteesta, eikä energiaomistusjärjestelyjen selvityksen laajentamiselle tai kaupunginvaltuuston 7.6.2021 päätöksen muuttamiselle ole tarvetta.

 

Eriävä mielipide, Satu Taavitsainen

En kannata ESE:n eli kaupungin 100 prosenttisesti omistaman Etelä-Savon Energia Oy:n ja sen sähkö- ja kaukolämpöverkkojen myymistä. Vaikka kaupungin kassaan voisi hetkellisesti tulla miljoonia, niin pidemmällä aikavälillä asukkaidemme ja yritysten lompakko ohenisi, kun hinnat nousisivat.

ESE:n kaukolämmön ja sähkön siirtohinnat ovat kilpailukykyiset ja aukkaillemme ja yrityksille kohtuuhintaiset. Mikkeliläiset hyötyvät ESE:n hinnoista miljoonia euroja vuodessa. Tämä tuo ostovoimaa alueellemme. ESE on tulouttanut osinkoja Mikkelille useita miljoonia euroja jokavuotisen tuloutuksen muodossa.

Mielestäni Mikkelin kaupungin tulee kaikessa kaavoituksessaan, tonttien luovutuksissa yksityisille ja yrityksille edistää nimenomaan ESE-verkon alueelle lisärakentamista. ESE:n kohtuuhintainen sähkönsiirto ja kaukolämpö edistävät mikkeliläisten yritysten, yhteisöjen ja yksityisten ihmisten elinvoimaa ja ostovoimaa.

Olen jo aiemmin äänestänyt ESE:n myymistä vastaan 10 vuotta sitten. Estin myymisen esitykselläni. Tuolloin voitimme kahdella äänellä ja ESE pysyi kaupungin omistuksessa.

 

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että energiatyöryhmän aiempaa toimeksiantoa laajennetaan koskemaan myös Etelä-Savon Energia Oy:n omistusjärjestelyiden selvittämistä. Myös aiempi Suur-Savon Sähkö Oy:n omistusjärjestelyjen selvittämistä koskeva toimeksianto säilyy voimassa.

Edelleen kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se ohjeistaa energiatyöryhmää pyytämään valtuuston toimeksiannosta Suur-Savon Sähkö Oy:n ja Etelä-Savon Energia Oy:n toimivaa johtoa myötävaikuttamaan due diligence -tarkastuksen toteuttamiseen yhtiöissä riippumatta siitä, millaiseen ratkaisuun Mikkelin energiaomistusratkaisussa päädytään.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana valtuutettu Satu Taavitsainen esitti valtuutettujen Jarno Strengellin, Raine Lehkosen, Liisa Ahosen, Marita Hokkasen ja Jukka Pöyryn kannattamana, että energiatyöryhmän toimeksiantoa ei laajenneta koskemaan kaupungin 100% omistamaa Etelä-​Savon Energia Oy:tä.

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että on tehty kaupunginhallituksen esityksestä poikkeava kannatettu esitys ja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne jotka kannattavat kaupunginhallituksen esitystä, äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Satu Taavitsaisen esitystä, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 38 jaa ääntä ja 13 ei ääntä. Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallituksen esitys on tullut kaupunginvaltuuston päätökseksi. 

Merkitään, että valtuutetut Satu Taavitsainen, Marita Hokkanen, Jenni Tissari, Jukka Pöyry, Raine Lehkonen, Soile Kuitunen, Hannu Tullinen, Petri Tikkanen, Liisa Ahonen, Paavo Barck, Jaana Vartiainen ja Jarno Strengell jättivät asiaan eriävän mielipiteen.

Merkitään, että äänestysluettelo liitetään pöytäkirjaan. Liite 1.

Merkitään, että vs. taloussuunnittelupäällikkö Janne Skott poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana.

Valmistelija

 • Tiia Tamlander, vt. talousjohtaja, tiia.tamlander@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginhallitus asetti nykyisen energiatyöryhmän päätöksellään 23.8.2021 § 335. Kaupunginhallitus edellytti työryhmän tuovan esityksensä kaupunginhallitukselle vuoden 2021 loppuun mennessä. Energiatyöryhmään nimettiin Pirjo Siiskonen, Satu Taavitsainen, Raimo Heinänen, Heli Kauppinen ja Eero Aho. Viranhaltijoista ryhmän työskentelyyn ovat osallistuneet ryhmän puheenjohtajana toiminut kaupunginjohtaja Timo Halonen, vt. talousjohtaja Tiia Tamlander sekä toukokuuhun 2022 asti hallintojohtaja Ari Liikanen.

Kaupunginvaltuuston 7.6.2021 § 76 linjauksen mukaisesti työryhmän toimeksianto keskittyi

 • Suur-Savon Sähkö Oy:n omistajakuntien yhteisen holdingyhtiön muodostamisen selvittämiseen
 • muiden yhtiön osakkaina olevien tahojen kanssa tehtävien osakejärjestelyjen selvittämiseen.


Päätöksellään 13.12.2021 § 190 kaupunginvaltuusto laajensi energiatyöryhmän toimeksiantoa koskemaan myös Etelä-Savon Energia Oy:n omistusjärjestelyiden selvittämistä. Myös aiempi Suur-Savon Sähkö Oy:n omistusjärjestelyjen selvittämistä koskeva toimeksianto pidettiin voimassa. Valtuusto ohjeisti lisäksi energiatyöryhmää pyytämään Suur-Savon Sähkö Oy:n ja Etelä-Savon Energia Oy:n toimivaa johtoa myötävaikuttamaan due diligence -tarkastuksen toteuttamiseen yhtiöissä riippumatta siitä, millaiseen ratkaisuun Mikkelin energiaomistusratkaisussa päädytään.

Energiatyöryhmä on työskennellessään tarkastellut neljää pääratkaisuvaihtoehtoa:

 1. Etelä-Savon Energia Oy:n vähemmistöosuuden myyminen
 2. Mikkelin Vesiliikelaitoksen yhtiöittäminen ja myyminen Etelä-Savon Energia Oy:lle
 3. Suur-Savon Sähkö Oy:n osakkeiden myyminen sijoittajalle
 4. Holding-yhtiön perustaminen Suur-Savon Sähkö Oy:n kuntaomistajien kanssa


Energiaomaisuusjärjestelylle on määritelty vähintään neljä ylätason tavoitetta, jotka eivät ole toisiaan poissulkevia.

 1. Kumulatiivisen alijäämän kattaminen
 2. Kassavaikutus, järjestelyn vaikutukset kaupungin tuloihin ja velkaantumiseen
 3. Omistajuuden ja yhtiöiden ohjauksen kehittäminen
 4. Kuntalaisten/asiakkaiden näkökulman huomioiminen

                                                                      

 

Alijäämän kattaminen

Kassavaikutus

Omistajuuden, ohjauksen kehittäminen

Kuntalaisten/

asiakkaiden näkökulma

ESE:n vähemmistöosuuden myyminen

++

++

+/-

+/-

Vesilaitos ESEn

tytäryhtiöksi

+

+

+/ - -

-

SSS osakkeiden myynti sijoittajalle *

+

+

+/-

+/-

Kuntaholding

-yhtiö **

+

-

?

-

*       Nykyisen yhtiöjärjestyksen mukaan ostajana voi olla vain yhtiön nykyinen osakas.

**    Edellyttää laajan yhteisymmärryksen saavuttamista muiden osakkaiden kanssa yhtiöjärjestyksen muuttamisesta.

Jokaisesta vaihtoehdosta on esitetty tarkemmat tekstimuotoiset analyysit liitteenä olevassa energiatyöryhmän yhteenvetoraportissa.

Työskentelyn aikana muodostettuna ja saatuihin selvityksiin perustuvana kokonaisharkintana energiatyöryhmä on 7.9.2022 kokouksessaan päätynyt pitämään Mikkelin kaupungin edun kannalta parhaana vaihtoehtona Etelä-Savon Energia Oy:n vähemmistöosuuden myymistä. Huolellisesti valmisteltavalla myyntiprosessilla on tavoiteltava strategista omistajakumppania, joka tuo yhtiön johtamiseen aitoa lisäarvoa.

Osakekaupan merkittävän taloudellisen ja strategisen vaikutuksen vuoksi energiatyöryhmä suosittelee toteuttamaan vähemmistöosuuden myyntiprosessin toimialan ja yrityskaupat syvällisesti tuntevan asiantuntijakumppanin tukemana. Kaupunginhallitus määrittelee yhteistyössä asiantuntijakumppanin kanssa Mikkelin kaupungin näkökulmasta tarkoituksenmukaisimmat ehdot (sisältäen osakassopimuksen keskeisen sisällön), mahdolliset kauppaprosessin rajoitukset sekä tarkan myytävien osakkeiden määrän. Myynnin valmistelun aikana on syytä seurata aktiivisesti energiamarkkinan tilannetta. Mikäli sähkömarkkinan tilanne kehittyisi sellaiseksi, että osakekaupan valmistelun edistäminen ei olisi asiantuntijanäkemyksen mukaan kaupungin edun mukaista, on työ tarpeen tullen voitava keskeyttää.

Työryhmä näkee tarpeellisena jatkaa keskustelua Suur-Savon Sähkö Oy:n muiden omistajakuntien kanssa yhtiön omistajayhteistyön kehittämisestä yhtiön tulevaisuuden kilpailukyvyn varmistamiseksi ja kohtuullisen taksatason saavuttamiseksi.

Energiatyöryhmän esitys ei ollut yksimielinen, vaan työryhmän jäsen Satu Taavitsainen jätti seuraavan eriävän mielipiteen työryhmän linjaukseen.

Eriävä mielipide energiatyöryhmän kokouksessa 7.9.2022

Jätän eriävän mielipiteeni energiatyöryhmän enemmistön päätökseen myydä kaupungin 100% omistaman Etelä-Savon Energia Oy:n (ESE) osakkeita. Mielestäni ESE on pidettävä itsenäisenä yhtiönä ja kokonaan Mikkelin kaupungin omistuksessa. En siis kannata ESE:n osakkeiden myymistä millekään taholle. ESE:n sähkö- ja kaukolämpöverkot on pidettävä 100 prosenttisesti kaupungin omissa käsissä. Se on kaupungin asukkaiden ja yritysten taloudellinen etu.

Talousviisautta on se, ettei julkista monopolia myydä pikavoittojen toivossa.

Erityisesti tällaisessa epävakaassa maailmantilanteessa on energiayhtiön kokonaan omistamisesta Mikkelin kaupungille ja sen asukkaille ja yrityksille hyötyä myös turvallisuuden, huoltovarmuuden ja omavaraisuuden näkökulmasta. Mikkelin on oltava mahdollisimman energiaomavarainen ja pidettävä verkot, putkistot ja kattilat kokonaan kaupungin omistuksessa.

Sähkönsiirto ja kaukolämpö ovat mikkeliläisille välttämättömyyshyödykkeitä. ESE:n toiminnan rungon muodostaa mikkeliläisille kohtuuhintaisen kaukolämmön tuotanto ja sähkönsiirto, joilla edistetään asukkaidemme ja yritystemme ostovoimaa. Näin tulee olla jatkossakin.

Mikkelissä 7.9.2022
Satu Taavitsainen (sd.)
Energiatyöryhmän jäsen
Kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja

Kaupunginjohtajan päätösesitys perustuu energiatyöryhmän esitykseen.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että

 1. Kaupunginvaltuusto valtuuttaa kaupunginhallituksen valmistelemaan Etelä-Savon Energia Oy:n vähemmistöosuuden myymistä. Myyntiprosessissa on tavoiteltava strategista omistajakumppania, joka tuo aitoa lisäarvoa yhtiön johtamiseen. Kauppa tuodaan aikanaan valtuuston hyväksyttäväksi.
 2. Kaupunginvaltuusto ohjeistaa kaupunginjohtajaa jatkamaan keskusteluita muiden Suur-Savon Sähkö Oy:n omistajakuntien kanssa yhtiön omistajayhteistyön kehittämiseksi.


Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana esittelijä muutti päätösehdotuksensa seuraavaan muotoon:

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että

 1. kaupunginjohtaja selvittää Etelä-Savon Energia Oy:n kanssa kaikkia yhtiön omistuksiin ja tuloutukseen liittyviä vaihtoehtoja, joilla voidaan päästä kaupungin energiaomaisuusjärjestelyille asetettuihin tavoitteisiin (kumulatiivisen alijäämän kattaminen ja riittävä kassavaikutus).
  Selvitys on käytettävissä kaupunginvaltuustolla ennen 26.9.2022 pidettävän valtuustonkokouksen esityslistan lähettämistä.
   
 2. Kaupunginvaltuusto valtuuttaa kaupunginhallituksen käynnistämään Etelä-Savon Energia Oy:n vähemmistöosuuden myynnin valmistelun, mikäli Etelä-Savon Energia Oy:n kanssa tehtävillä em. ratkaisuilla ei päästä em.tavoitteisiin. Myyntiprosessissa tavoitellaan strategista kumppanuutta. Kauppa tuodaan aikanaan kaupunginvaltuuston vahvistettavaksi.
   
 3. kaupunginvaltuusto ohjeistaa kaupunginjohtajaa jatkamaan keskusteluita muiden Suur-Savon Sähkö Oy:n omistajien kanssa yhtiön omistajayhteistyön kehittämiseksi.


Lisäksi asiasta käydyn keskustelun aikana Tanja Hartonen esitti Satu Taavitsaisen kannattamana esityksen muuttamista seuraavaan muotoon:

 1. On selvitettävä mahdollisuus ottaa huomioon mahdollinen Etelä-Savon Energia Oy:n tuloutus kaupungille, jolla voidaan kattaa alijäämä. Tästä on valmisteltava pätevä sopimus ja ottaa tarjottu apu vastaan. Tämä selvitetään ensisijaisesti.
   
 2. Esitän myös, että Etelä-Savon Energia Oy:n vähemmistöosuuden myymistä ei oteta tarkasteluun, vaan se pidetään 100 % kaupungin omistuksessa.
   
 3. Eikä jatketa Suur-Savon Sähkö oy:n omistajakeskusteluita ennenkuin Etelä-Savon Energia Oy:n tuloutus alijäämään on selvitetty.


Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi,​ että on tehty esittelijän muutetusta päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys ja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten,​ että ne,​ jotka kannattavat esittelijän muutettua päätösehdotusta, äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Tanja Hartosen esitystä, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 8 jaa ääntä (Jouko Kervinen, Raimo Heinänen, Petri Pekonen, Eero Aho, Pirjo Siiskonen, Pirkko Valtola, Pekka Pöyry, Heli Kauppinen) ja 3 ei ääntä (Tanja Hartonen, Satu Taavitsainen, Jarno Strengell).

Puheenjohtaja totesi, että esittelijän muutettu päätösehdotus on tullut kaupunginhallituksen päätökseksi.

Merkitään, että Tanja Hartonen ja Satu Taavitsainen jättivät asiasta eriävät mielipiteet.

Merkitään,​ että Armi Salo-Oksa (Suur-Savon Sähkö Oy:n hallintoneuvoston jäsen) ja hallintojohtaja Ari Liikanen (Suur-Savon Sähkö Oy:n hallituksen jäsen) ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta. Ilmoitukset hyväksyttiin.  Armi Salo-Oksan tilalle kokoukseen saapui varajäsen Jouko Kervinen.

Merkitään, että kokouksen sihteerinä toimi tämän pykälän ajan kaupunginlakimies Tarja Poikolainen.

Merkitään, että kaupunginjohtaja Timo Halonen selosti asiaa kaupunginhallitukselle.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.

Eriävä mielipide

 • Tanja Hartosen eriävä mielipide on samansisältöinen kuin hänen muutosesityksensä.

  Satu Taavitsaisen eriävä mielipide:

  Jätän eriävän mielipiteeni kaupunginhallituksen 19.9.2022 päätökseen (§ 347 Mikkelin kaupungin energiaomistusjärjestelyt), joka vie eteenpäin Etelä-Savon Energia Oy:n (ESE) vähemmistöosuuden myymistä. Mielestäni ESE on pidettävä itsenäisenä yhtiönä ja kokonaan Mikkelin kaupungin omistuksessa. En siis kannata ESE:n osakkeiden myymistä millekään taholle. ESE:n sähkö- ja kaukolämpöverkot on pidettävä 100 prosenttisesti kaupungin omissa käsissä. Se on kaupungin asukkaiden ja yritysten taloudellinen etu. Talousviisautta on se, ettei julkista monopolia myydä pikavoittojen toivossa. Erityisesti tällaisessa epävakaassa maailmantilanteessa on energiayhtiön kokonaan omistamisesta Mikkelin kaupungille ja sen asukkaille ja yrityksille hyötyä myös turvallisuuden, huoltovarmuuden ja omavaraisuuden näkökulmasta. Mikkelin on oltava mahdollisimman energiaomavarainen ja pidettävä verkot, putkistot ja kattilat kokonaan kaupungin omistuksessa. Sähkönsiirto ja kaukolämpö ovat mikkeliläisille välttämättömyyshyödykkeitä. ESE:n toiminnan rungon muodostaa mikkeliläisille kohtuuhintaisen kaukolämmön tuotanto ja sähkönsiirto, joilla edistetään asukkaidemme ja yritystemme ostovoimaa. Näin tulee olla jatkossakin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.