Kaupunginhallitus, kokous 19.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 333 Laskettelukeskus Tornimäki, irtaimistokauppa ja vuokrauksesta päättäminen

MliDno-2018-832

Valmistelija

  • Jouni Riihelä, kaupunkikehitysjohtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kuvaus

Laskettelukeskus Tornimäen merkitys Mikkelin kaupungille on paitsi lasketteluharrastukseen liittyvien liikuntapalvelujen ylläpitäminen (kuntalaisten ja vapaa-ajan asukkaiden hyvinvointi), mutta myös matkailullinen, ollen tärkeä osa sitä talviajan palvelutarjontaa, jota Mikkelissä vierailevat turistit hyödyntävät. 

Laskettelukeskusten tuottamien liikuntapalvelujen ylläpitäminen Etelä-, Keski- ja Länsi-Suomen pienten laskettelukeskusten kohdalla perustuu miltei säännönmukaisesti kuntien eriasteiseen kiinteistöjen tai irtaimiston omistukseen, edellisten osaomistukseen tai suoraan ja välilliseen taloudelliseen tukeen, jota monin eri keinoin.

Alun perin Mikkelin kaupungin omistama Tornimäen laskettelukeskus on ollut pitkään yrittäjävetoinen. Yritys, Ski Tornimäki Oy, on omistanut huoltorakennuksen, rakenteet/irtaimiston ja koneet. Yritys on vuokrannut laskettelukeskuksen maa-alueen maanvuokrasopimuksella kaupungilta. Vuonna 2018 kaupunki osti takaisin laskettelukeskuksen päärakennuksen Ski Tornimäeltä, jonka jälkeen yritys jäi päärakennukseen vuokralaiseksi. 

Syksyllä 2020 Ski Tornimäki Oy edelleen vuokrasi omistamansa kiinteistöt sekä kiinteästi alueella olevan irtaimiston HupiSki Oy:lle. 

HupiSki Oy (perustettu 11/2020) on uusi, nopeasti kehittyvä, innovatiivinen matkailu- ja elämyspalvelujen tuottaja Mikkelissä. Kahden talvikauden aikana HupiSki on liikuttanut Tornimäelle vuosittain yli 20.000 asiakasta, hissinousujen ollessa viime kaudella lähes puolimiljoonaa. Yritys haluaa jatkossa toimia ympärivuotisesti ja olla Saimaan alueen merkittävin hiihtokeskus sekä elämyspalvelujen tuottaja. Viime kaudella yritys työllisti kuusi kokoaikaista ja yli kymmenen osa-aikaista työntekijää. Ympärivuotistumisen myötä tavoite on yli kaksinkertaistaa työllistämisvaikutukset.

HupiSki Oy on ostanut irtaimiston toiminnan pyörittämiseksi Ski Tornimäki Oy:ltä. Ski Tornimäki Oy:n omistukseen on jäänyt huoltorakennus ja ns. kiinteästi alueella kiinni olevaa irtaimistoa (hissit ja rinnetekniikka). HupiSki Oy on ilmoittanut investoineensa kahden ensimmäisen kauden aikana koneisiin, kalustoon sekä alueeseen lähes 400 000€ ja yrityksen investointikyky tällä hetkellä on käytetty. Edellä kuvatun laskettelutoiminnan mahdollistavan omaisuuserän siirtymisestä kaupungin omistukseen ja alueella tulevaisuudessa toimivan yrityksen käyttöön on irtaimistokaupan jälkeen neuvoteltu. 

Erilaisista vaihtoehdoista on päädytty siihen, että Ski Tornimäki Oy pyrkii myymään huoltorakennuksen kolmannelle taholle. Kaupunki on ostamassa ns. kiinteästi alueelle sijoitetun irtaimiston (Hissit: POMA teleskooppihissi, LEITNER ankkurihissi, MULTERER lastenhissi, hissien päävalvomo ja sähköpääliittymä sekä rinnetekniikka: pumppaamot rakennuksineen, lumetuslinjasto ja rinteidenvalaistus). Irtaimiston kunnosta ja huoltotarpeesta on tehty neuvottelujen yhteydessä ulkopuolisia arvioita. HupiSki Oy on ilmoittanut sitoutuvansa vuokraamaan irtaimistokaupan kohteen. 

Ski Tornimäki Oy on neuvotteluissa ilmoittanut myyvänsä ns. kiinteästi sijoitetun irtaimiston 155 000 eurolla. Vastaavasti neuvottelussa HupiSki Oy on ilmoittanut vuokraavansa ns. kiinteän irtaimiston 6 % pääomavuokralla, mikä tekee vuosivuokrana 9 300 euroa. HupiSki Oy:n kanssa on sovittu 5 (viiden) vuoden määräaikaisesta vuokrasopimuksesta, jonka jälkeen vuokrasopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana vuokrasopimuksena. Mikäli kaupunki tai yritys haluaa päättää sopimuksen määräaikaisuuden päättyessä, on se tehtävä 12 kk aiemmin. Vuokrasopimuksessa sovitaan omistuksen, kustannusten ja riskien vastuurajat, mikä käytännössä tarkoittaa sitä, että normaalit käyttöön liittyvät toimet huoltoineen ja laiterikot kuuluvat yrityksen vastuulle.

HupiSki Oy:lle on siirtymässä maanvuokrasopimus, josta poistetaan huoltorakennuksen ympärille määriteltävä määräala. Päärakennuksen vuokrasopimus tullaan sopimaan yhtälaisin perustein (pääomavuokra, 6 % tasearvosta, 5 vuotta määräaikaisena, joka jatkuu toistaiseksi voimassa olevana sekä vuotuinen vuokratarkastus kaupunginhallituksen kaupungin ulkoisista vuokrista tehtävän yleisen päätöksen mukaisesti). Nämä sopimukset allekirjoitetaan toimintasäännön mukaisin valtuuksin.  

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää, että kaupunki ostaa Ski Tornimäki Oy:ltä Tornimäen laskettelukeskuksessa sijaitsevan ns. kiinteän irtaimiston (hissit 4 kpl, pumppaamo ja lumetuksen putkistot, rinnevalaistus) 155.000 euron kauppahinnalla ja välittömästi tämän jälkeen vuokraa sen liitteenä olevan sopimusluonnoksen mukaisella irtaimiston vuokrasopimuksella HupiSki Oy:lle.

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteen mukaisen alustavan kauppakirjan Ski Tornimäki Oy:n kanssa. Kaupunginhallitus valtuuttaa kaupunkikehitysjohtajan tekemään vuokrasopimukseen ja kauppakirjaan vähäisiä muutoksia.

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättää myöntää 155.000 euron suuruisen lisämäärärahan kaupan toteuttamista varten.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana Tanja Hartonen esitti, että kiinteää irtaimistoa ei osteta, eikä näin ollen esitetä 155 000 euron lisämäärärahaa kaupunginvaltuustolle eikä kauppakirjaa hyväksytä. Koska kukaan ei kannattanut Hartosen esitystä, se raukesi.

Esittelijän päätösehdotus hyväksyttiin.

Merkitään, että Tanja Hartonen jätti asiaan eriävän mielipiteen.

Merkitään, että Eero Aho saapui kokoukseen ja varajäsen Juha Ropponen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana. 

Eriävä mielipide

  • Tanja Hartosen eriävä mielipide:

    Katson, että raha on yritystukea ja yrittäjät voivat tehdä ja sopia keskenään irtaimiston kaupan. Rahaa otetaan urheilujärjestöiltäkin pois näinä vaikeina aikoina. En voi hyväksyä 155 000 euron kauppaa, kaupunki on jo aiemmin lunastanut rakennuksetkin. 

Tiedoksi

Ski Tornimäki Oy, HupiSki Oy

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös postitse tai sähköisesti. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Kaupunginhallitus.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen, ja se on tekijän allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua,
  • se, millaista oikaisua vaaditaan,
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.