Kaupunginhallitus, kokous 19.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 339 Kaupunginhallituksen lausunto Etelä-Savon maakuntaliitolle Etelä-Savon maakuntaliiton talouden ja toiminnan suuntaviivoista vuodelle 2023 

MliDno-2022-4867

Valmistelija

  • Aki Kauranen, strategia- ja kehityspäällikkö, aki.kauranen@mikkeli.fi

Kuvaus

Etelä-Savon maakuntaliitto on pyytänyt Etelä-Savon kunnilta lausuntoa koskien Etelä-Savon maakuntaliiton talouden ja toiminnan suuntaviivoiksi vuodelle 2023. Erityisesti on pyydetty kuntien kantaa maakuntahallituksen 22.8.2022 §:ssä 122 esittämään kuntien maksuosuuksien 2 % nostamiseen vuodelle 2023. Lausunnot em. asiasta on pyydetty toimittamaan Etelä-Savon maakuntaliiton kirjaamon sähköpostiin 30.9.2022 mennessä.

Konserni- ja elinvoimapalveluissa on valmisteltu seuraava alustava lausunto asiaan liittyen.

”Kunnille tehdyssä selvityksessä maakuntaliitto esittää kuntien maksuosuuksien 2 % nostamista vuodelle 2023.  Mikkelin kaupunki suhtautuu kielteisesti esitettyyn kuntien maksuosuuksien nostamiseen. Perusteluna Mikkelin kaupunki toteaa, että jatkossa erityisesti hyvinvointialueille siirtyvien kuntien tehtävien takia myös maakuntaliittojen tehtäviä ja rahoitusta tulee tarkastella uudelleen. On todennäköistä, että maakuntaliittojen tehtäväkenttä kaventuu nykyisestä ja esim. kuntien edunvalvontatehtävät tietyiltä osin vähenee. Näin ollen tämä kehitys tulee huomioida myös maakuntaliiton rahoituksessa ja esitetty korotus ei ole linjassa em. kehityskuvan kanssa.

Muuten Mikkelin kaupungilla ei ole huomautettavaa tehtyyn esitykseen ”

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus antaa edellä olevan lausunnon Etelä-Savon maakuntaliitolle lausuntonaan esityksestä Etelä-Savon maakuntaliiton talouden ja toiminnan suuntaviivoiksi vuodelle 2023.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että Satu Taavitsainen, Eero Aho (maakuntavaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja), Oskari Valtola, Tanja Hartonen (maakuntahallituksen jäsen ja varajäsen) ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitukset hyväksyttiin.

Merkitään että sivistysjohtaja Virpi Siekkinen ja kaupunkikehitysjohtaja Jouni Riihelä poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Etelä-Savon maakuntaliitto

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.