Kaupunginhallitus, kokous 19.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 331 Etelä-Savon hyvinvointialueen ja Mikkelin kaupungin yhteinen tukipalveluyhtiö ruoka ja puhtauspalvelujen tuottamista varten

MliDno-2022-2040

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Etelä-Savon hyvinvointialueen aluehallitus on esittänyt Mikkelin kaupungille neuvottelujen käynnistämistä hyvinvointialueen ja Mikkelin kaupungin yhteisen ruoka- ja puhtauspalvelujen in-house -yhtiön perustamisesta. Aluehallituksen perustelut ilmenevät liitteenä olevasta pöytäkirjaotteesta. Aluehallitus on esittänyt tavoitteeksi, että yhtiön toiminta voisi käynnistyä vuoden 2023 alussa.

Mikkelin kaupungin tarvitsemien ruoka- ja puhtauspalveluiden tuotantoa on mahdollista jatkaa in-house-yhtiön kautta ilman, että palveluiden tuottamisen prosesseihin olisi tehtävä lisäkustannuksia aiheuttavia muutoksia. Jos in-house-yhtiötä ei perusteta, erityisesti Anttolan, Haukivuoren ja Ristiinan alueille muodostuu kaksi rinnakkaisorganisaatiota palveluiden tuottamiseen eikä henkilöstöä voida tarpeen mukaan työllistää eri yksiköihin. Kaupugnin omana toimintana järjestely edellyttäisi myös mm. aterioiden toimittamista keskuskeittiö Isopadasta taajamiin ja lisäisi siten kuljetuskustannuksia. Lisäksi Anttolassa ja Haukivuoressa olisi tehtävä kouluihin ja päiväkoteihin vuoden 2022 aikana rakentamis- ja laiteinvestointeja. Nykyiset keittiötilat on tehty ja varustettu oletuksella, että ateriat saadaan tarjoiluvalmiina yksikköön taajaman palvelutalosta juuri ennen ruokailua. Isopadasta toimitettaessa sama toimintatapa ei ole maantieteellisen etäisyyden vuoksi mahdollista vaan tiloihin tarvitaan aiempaa enemmän kylmäsäilytystiloja ja laitteet ruokien kypsentämiseen/kuumentamiseen. Anttola-talossa, jossa anttolalaiset koululaiset ruokailevat, on lisäksi laajennettava nykyistä keittiötilaa. 

Pidemmällä aikavälillä in-house-yhtiön toiminnan volyymi ja liikevaihto mahdollistavat skaalaetujen entistä paremman hyödyntämisen mm. tuotannossa, tuotannonohjauksessa ja ostoissa sekä resursoinnin toiminnan kehittämiseen edelleen. Yhtiön toiminnan turvaamiseksi ja taloudellisen kannattavuuden varmistamiseksi aluehallituksen tavoiteaikataulu yhtiön toiminnan käynnistämisestä voi olla haasteellinen, jonka johdosta on ainakin varauduttava sellaiseen vaihtoehtoon, että käynnistyminen siirtyisi vuoden 2023 puolelle. 

Kaupungin ja Essoten aikaisempien tekemien selvitysten perusteella sekä lainsäädännön varmistuttua, tilanne on selkeytynyt siten, että Mikkelin kaupungin ja Etelä-Savon hyvinvointialueen olisi tarkoituksenmukaista perustaa yhteinen in-house- yhtiö. 

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää, että Mikkelin kaupunki aloittaa neuvottelut Etelä-Savon hyvinvointialueen ja kaupungin yhteisen ruoka- ja puhtauspalvelujen in-house -yhtiön perustamisesta.

Päätös

Hyväksyttin.

Merkitään, että Pirkko Valtola, Jarno Strengell, Tanja Hartonen, kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Satu Taavitsainen ja kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Oskari Valtola ilmoittivat olevansa esteellisiä (aluehallituksen jäsen/varajäsen) ja poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitukset hyväksyttiin. 

Merkitään, että varajäsenet Petri Tikkanen ja Jenni Tissari olivat kokouksessa läsnä tämän pykälän käsittelyn ajan.

Merkitään, että tämän pykälän ajaksi pöytäkirjantarkastajaksi Tanja Hartosen tilalle valittiin Heli Kauppinen.  

Valmistelija

Sari Häkkinen, HR-päällikkö, sari.hakkinen@mikkeli.fi
Petri Mattila, henkilöstöjohtaja, petri.mattila@mikkeli.fi

Kuvaus

Voimaanpanolain 18§: mukaisesti kuntien palveluksessa sosiaali- ja terveydenhuollon tai pelastustoimen palvelutuotantoon liittyvissä tukipalvelutehtävissä työskentelevät henkilöt siirtyvät hyvinvointialueiden ja hyvinvointiyhtymien palvelukseen, jos henkilön tosiasiallisista työtehtävistä vähintään puolet on kunnan sosiaali- tai terveydenhuollon tai pelastustoimen tukitehtäviä.

Voimaanpanolain 26 §:n mukaan kunnan on kuitenkin annettava viimeistään 28.2.2022 hyvinvointialueelle arvio 18 §:n nojalla siirtyvän henkilöstön määrästä, palkkakuluista sekä 24 §:n mukaisesta lomapalkkavelasta.

Voimaanpanolain 13 §:ssä säädetään hyvinvointialueiden toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelussa tarvittavien välttämättömien tietojen saamisesta. On myös tärkeää varmistaa, että välttämätön palvelutuotanto turvataan siirtymätilanteessa. Lisäksi henkilöstöresurssit on muutoinkin sovitettava yhteen siten, että hyvinvointialueilla ja kunnissa on toimiva tukipalveluverkosto myös jatkossa.

Voimaanpanolain mukaisesti Mikkelin kaupunki on ilmoittanut siirtyvää ruoka- ja puhtauspalveluiden henkilöstöä kuusi Etelä-Savon hyvinvointialueelle. Siirtyvän henkilöstön osalta on käyty yhteistoimintaneuvottelu tietojen luovutuksen osalta.

Mikkelin kaupunki on aloittanut yhdessä Etelä-Savon hyvinvointialueen kanssa selvitystä yhteisen tukipalveluyhtiön perustamisesta erityisesti ruoka ja puhtauspalvelujen tuottamista varten. Selvitystä on valmisteltu ja tämän hetken esityksenä on, että in-house yhtiö perustetaan ja toiminta aloitetaan mahdollisesti 1.4.2023. Tässä vaihtoehdossa Mikkelin kaupungin ruoka- ja puhtaiden tukipalveluhenkilöstö siirretään liikkeenluovutuksella perustettavaan in-house yhtiöön, jolloin ei synny sote-tukipalveluissa työskentelevän henkilöstön liikkeenluovutusta voimaanpanolain nojalla hyvinvointialueelle 1.1.2023.  

Henkilöstö siirtyy Mikkelin kaupungilta suoraan yhtiöihin ns. vanhoina työntekijöinä (1.4.2023) liikkeenluovutuksen periaatteen mukaisesti. Hallituksen esityksen tukipalveluita koskevaksi siirtymäaikasääntelyksi mukaan (HE 10/2022 annettu eduskunnalle 10.2.2022) säännös mahdollistasi kunnan tukipalvelujen myynnin hyvinvointialueella vuoden 2023 aikana, jos kunta on myynyt palveluja soten ja pelan käyttöön ennen 2023 ja myynti alittaa EU kynnysarvot. Vuonna 2022 hankintaraja on 215 000 euroa/hankinta. Näistä hankintadirektiivin mukaisista eurorajoista ei voi hakea poikkeusta notifikaatiomenettelyllä, joka koskee vain EU-valtiontukikysymyksiä,. Tämä Säännös koskee myös tilanteita, joissa sairaanhoitopiiri tai erityishuoltopiri ennen niiden siirtymistä hyvinvointialueelle on tuottanut tukipalveluita kunnalle tai vapaaehtoiselle kuntayhtymälle. Myynti on hinnoiteltava markkinaehtoisesti sekä eriytettävä kirjanpidossa ja henkilöstöön sovelletaan liikkeenluovutussäännöstä sopimuksen päätyttyä.

Liitteenä luonnos henkilöstön siirtosopimuksesta perustettavaan in-house yhtiöön.

Päätösehdotus

Esittelijä

Petri Mattila, henkilöstöjohtaja, petri.mattila@mikkeli.fi

Merkitään in-house yhtiön valmistelutilanne tiedoksi. Hyväksytään luonnos henkilöstön siirtosopimuksesta. 

Päätös

Henkilöstönsiirtosopimuksen osalta käydyssä keskustelussa JHL:n pääluottamusmies Sirpa Hakkarainen esitti, että henkilöstön siirtosopimukseen lisätään maininta yhtiön sovellettavasta työehtosopimuksesta kun siirtovaiheen työehtosopimukset päättyvä. Tämä lisäys hyväksyttiin. Lisäksi pääluottamusmies esitti, että palkkaharmonisoinnista ja sen aikataulusta sovitaan sopimuksella ja lisätään kirjaus työsuojelun ja luottamusmiestoiminnan järjestämisestä. Näiden osalta YT neuvottelukunta totesi, että nämä otetaan keskusteluun ennen lopullista päätöksentekoa. Muilta osin luonnos henkilöstön siirtosopimuksesta hyväksyttiin.

Merkittiin tiedoksi, että Haukivuoren ja Anttolan jo aiemmin sovittu hyvinvointialueelle siirtyvän tukipalveluhenkilöstön osalta ei voimaanpanolain 18 § 1 mom mukaista henkilöstön siirtoa tulla tekemään. Yhteistoimintamenettelyn kohteena olleen tukipalveluhenkilöstön osalta siirto tapahtuu perustettavaan in-housen yhtiöön myöhemmin päätettävän ajankohtana.

Merkitään, että hallintojohtaja Ari Liikanen selosti in-housen yhtiön perustamisen vaiheita ja aikataulua sekä yhteistoimintamenettelyä.

Valmistelija

Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Hyvinvointialuetta koskeva lainsäädäntö valmistui kesällä 2021. Lainsäädännön perusteella hyvinvointialue ja kunnat eivät voi käydä keskinäistä palvelukauppaa 1.1.2023 lähtien, mutta yhteisen in-house - yhtiön käyttö palvelujen tuottamisessa on mahdollista.

Laki sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanolain 69 a § on kuitenkin tukipalvelujen ostoa ja myyntiä koskeva siirtymäaika. Pykälässä säädetään hyvinvointialueen mahdollisuudesta ostaa kunnilta tukipalveluja ja kunnan mahdollisuudesta myydä sen tuottamia tukipalveluja hyvinvointialueelle, jos kunta on tuottanut niitä sosiaali- ja terveydenhuoltoon ennen uudistuksen voimaantuloa. Lisäksi hyvinvointialue voisi ostaa tukipalvelut kunnalta hankintalain estämättä, jos hankinta alittaisi hankintalain 26 §:n mukaiset EU-kynnysarvot. Komissio on tarkastanut EU:n hankintoja koskevien direktiivien kynnysarvot. Uusia kynnysarvoja sovelletaan vuoden 2022 alusta. Muutoksen myötä tavaroiden ja palveluiden EU kynnysarvot ovat 215 000 euroa. EU-kynnysarvoja sovelletaan hankintakohtaisesti eli kunkin sopimuksen osalta erikseen.

Etelä-Savon hyvinvointialue muodostuu kolmen kuntayhtymän (Essote, Sosteri, Vaalijala) ja kolmen kunnan (Pieksämäki, Rantasalmi, Sulkava) sote-toiminnoista ja Etelä-Savon pelastuslaitoksesta. Lisäksi kuntouttava työtoiminta siirtyy hyvinvointialueen vastuulle. Ympäristöterveydenhuolto jää kuntien vastuulle, koska kaikki kunnat eivät voineet antaa ko. palvelua hyvinvointialueen järjestettäväksi.

Kaikki kolme em. kuntayhtymää ostavat edelleen merkittävän määrän tarvitsemistaan ruoka- ja puhtauspalveluista kunnilta. Kuntien kanssa on selvitetty tulevaisuuden vaihtoehtoja palvelujen järjestämiseksi.

Etelä-Savon alueella oli vuodenvaihteessa 2021/2022 yksi in-house -yhtiö, Järvi-Saimaan Palvelut Oy (JSP). Kyseiseltä yhtiöltä palveluja on hankittu jo aiemmin Juvalla, Rantasalmella ja Sulkavalla. Valmistelun aikana Mäntyharjun, Pertunmaan ja Puumalan kunnat ovat myös käyneet neuvotteluja JSP:n kanssa.

Pieksämäen kaupunki, Essote ky, Vaalijala ky ja Etelä-Savon Koulutus Oy ovat perustaneet yhdessä Pieksämäen tukipalvelut Oy:n, joka aloittaa operatiivisen toiminnan Pieksämäen alueella vuoden 2023 alussa. Yhtiön pääomistaja on Pieksämäen kaupunki. Enonkoskella palvelut tuottamisesta vastaa Sosteri ja Kangasniemellä Essote.

Mikkelissä ja Savonlinnassa toimiville sote -yksiköille osa palveluista tuotetaan kuntayhtymien toimesta. Merkittävä osa palveluista ostetaan kaupungeilta. Savonlinnan kaupunki on ilmoittanut, ettei se ole kiinnostunut in-house - yhtiön perustamisesta.

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä sekä Mikkelin kaupunki ovat aiemmin vuosina 2014 ja 2020 selvittäneet yhteisen inhouse -asemassa toimivan yhtiön perustamista ruoka- ja puhtauspalvelujen tuottamista varten. Aiemmin yhtiön perustaminen ei ole edennyt, koska järjestelyllä ei ole katsottu saavutettavan merkittäviä toiminnallisia hyötyjä lyhyellä aikavälillä ja omistuspohjasta on ollut poikkeavia näkemyksiä ja hyvinvointialueen perustamiseen liittyvän lainsäädännön epävarmuus.

Lainsäädännön varmistuttua on selkeytynyt yhteisten etujen muodostuminen, jos Mikkelin kaupunki ja hyvinvointialue perustaisivat yhteisen in-house -yhtiön. Erityisesti taajamien yksiköiden palvelutuotannon osalta yhteinen toiminta vähentäisi ja tehostaisi organisaatioiden investointitarpeita. Yhteinen palvelutuotanto antaa mahdollisuuden järjestellä palveluja erillään toimivia organisaatioita järkevämmin ja kustannustehokkaammin sekä turvaisi henkilöstön saatavuutta, joka on kummallekin toimijalle erittäin haastavaa.

Yhtiöittämisestä tehdyt selvitykset ja liiketoimintasuunnitelma ovat vuodelta 2020 ja palvelujen tarve ei tuosta ajankohdasta ole olennaisesti muuttunut ja aineistot ovat hyvin käyttökelpoisia.

Edellä olevan perusteella Etelä-Savon hyvinvointialue ja Mikkelin kaupunki ovat päättäneet selvittää yhteisen ruoka- ja puhtauspalvelujen in-house yhtiön perustamisesta. Selvitystyöhön on osallistunut myös Etelä-Savon Koulutus Oy.

Yhtiön perustamisen selvitystyö on tehty osallistuvien tahojen omana työnä. Valmisteluun ovat kaupungin viranhaltijoista osallistuneet hallintojohtaja, ruoka- ja puhtauspalveluiden palvelujohtaja, talousjohtaja, kaupunginlakimies ja Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian johtaja Harri Jokinen. Valmistelu on toteutettu yhteistyössä hyvinvointialueen tuki- ja tilapalvelujen sekä Etelä-Savon Koulutus Oy:n vastuuvalmistelijoiden kanssa.

Yhtiön toimiala kattaa ruoka- ja puhtauspalvelut sekä yhtiöjärjestysteknisistä syistä myös mahdollisia muita tukipalveluita. Yhtiön perustajaosakkaita ovat Mikkelin kaupunki, Etelä-Savon hyvinvointialue ja Etelä-Savon Koulutus Oy, mutta yhtiön osakkaiksi voidaan myöhemmin hyväksyä muitakin julkisen sektorin toimijoita.

Etelä-Savon Ruoka- ja puhtauspalvelut Oy:n perustamisasiakirjat on liitteinä. Asiakirjoihin tullaan tekemään tarvittavat vähäiset muutokset, mm. päivämäärien ja hallituksen jäsenten osalta.

Yhtiö on tarkoitus perustaa 1.1.2023, mutta toiminta käynnistyy ja liiketoiminta luovutetaan 1.4.2023. Mikkelin kaupunki on yhtiön pääomistaja ja yhtiöstä muodostuu kaupungin konserniyhtiö.

Etelä-Savon Ruoka- ja puhtauspalvelut Oy on tarkoitus muodostaa liiketoimintakaupalla, jossa Mikkelin kaupunki ja Etelä-Savon hyvinvointialue myy harjoittamansa liiketoiminnat Etelä-Savon Ruoka- ja puhtauspalvelut Oy:lle. Liiketoimintakauppa sisältää ruoka- ja puhtauspalveluhenkilöstön siirtymisen liikkeen luovutuksen periaatteita noudattaen vanhoina työntekijöinä perustettavan yhtiön palvelukseen. Samoin ruoka- ja puhtauspalveluihin liittyvät sopimukset ja mahdolliset immateriaalioikeudet siirtyvät liiketoimintakaupassa yhtiölle. 

Yhtiöjärjestyksessä on yhtiön toimiala määritelty seuraavasti:

Yhtiön toimialana on ruoka- ja puhtauspalveluiden sekä muiden vastaavien tukipalvelujen tuottaminen. Yhtiö voi toimintaansa varten harjoittaa kiinteistöjen, osakkeiden ja osuuksien ostamista, myyntiä, omistamista, vuokrausta ja hallintaa sekä vastaanottaa avustuksia ja lahjoituksia. 

Yhtiö toimii julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (29.12.2016/1397) tarkoittamassa mielessä omistajiensa sidosyksikkönä. Yhtiö tuottaa palveluita hankintalainsäädännön mukaisille hankintayksiköille. Yhtiö voi myydä tuottamiaan palveluja sidosyksikkösuhteen ulkopuolelle vain siinä määrin kuin se on mahdollista kulloinkin voimassa olevan julkisia hankintoja ja käyttöoikeussopimuksia koskevan lainsäädännön mukaan vaarantamatta yhtiön asemaa sidosyksikkönä. 

Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se jaa omistajilleen osinkoa, vaan mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen.”

Mikkelin kaupunki on perustettavan yhtiön pääomistaja, jolla tulee osake-enemmistö (51 %) suunnitellusta 100.000 euron osakepääomasta. Etelä-Savon hyvinvointialueelle tulee 39 %:n osuus osakepääomasta ja Etelä-Savon Koulutus Oy:lle 10 %:n osuus osakepääomasta. Vähemmistöosakkaiden on määrä päättää yhtiön osakkeiden merkitsemisestä omissa toimielimissään syyskuun 2022 loppuun mennessä. Osakkaat sijoittavat rahana osakepääoman omistuksen suhteessa. Mikkelin kaupungin tulee varata 51.000 euroa investointiohjelmaan vuoden 2023 talousarviossa. 

Yhtiön osakepääoman merkitsemisen lisäksi Mikkelin kaupungin tulee pääomittaa yhtiötä sen toiminnan käynnistymisvaiheessa. Liiketoimintakaupan kauppahinta, 135.000 euroa, muodostuu siirtyvään liiketoimintaan liittyvistä sopimuksista ja muista siirtyvistä omaisuuseristä. Liiketoiminta myydään Etelä-Savon Ruoka- ja puhtauspalvelut Oy:n velaksi. Laina-aika on 5 vuotta ja korko 1,5 %. Lisäksi yhtiön tarvitsemaa käyttöpääomaa varten Mikkelin kaupunki lainaa yhtiölle 3.500.000 euroa. Laina-aika on 10 vuotta ja korko 2,2 %. Etelä-Savon Ruoka- ja puhtauspalvelut Oy:n kokonaisvelka kaupungille on siten 3.635.000 euroa. Lainoja lyhennetään lyhennysvapaa vuosien jälkeen tasasuuruisin erin. Velkojen vakuudeksi vaaditaan yrityskiinnitys. Mikkelin kaupungin tulee huomioida ko. lainananto vuoden 2023 talousarviossa. 

Perustettavan Etelä-Savon Ruoka- ja puhtauspalvelut Oy:n hallituksen jäsenmääräksi esitetään viisi jäsentä, joista Mikkelin kaupunki valitsee kolme jäsentä, Etelä-Savon hyvinvointialue yhden jäsenen ja Etelä-Savon Koulutus Oy yhden jäsenen. Mikkelin kaupungin nimeämä hallituksen jäsen toimii hallituksen puheenjohtajana.

Yhtiön perustamisen jälkeen konserni- ja elinvoimajaosto nimeää yhtiön hallitukseen Mikkelin kaupungin edustajat. Yhtiön hallituksen tehtävänä on mm. valmistella ja esittää hyväksyttäväksi palvelusopimukset niille tahoille, joille palveluja halutaan tuottaa toiminnan käynnistyttyä 1.4.2023 alkaen. Yhtiön toiminnan käynnistymistä valmistelevaan hallitukseen olisi tarkoituksenmukaista nimetä valmistelusta vastaavia virkamiehiä, joiden toimikausi päättyy, kun yhtiön ensimmäisessä varsinaisessa yhtiökokouksessa yhtiölle nimetään hallitus.

Keskuskeittiön kiinteistö (Isopata) jää kaupungin omistukseen. Kaupunki vuokraa keskuskeittiön tilat yhtiölle. Lisäksi kaupunki vuokraa yhtiölle koulujen ja päiväkotien keittiöt. Vuokra määräytyy samojen perusteiden mukaisesti, joilla hyvinvointialue vuokraa kunnilta sosiaali- ja terveyspalvelujen käytössä olevat tilat.

Yhtiön palvelukseen siirtyy koko ruoka- ja siivouspalveluhenkilöstö, ml. liikelaitos Otavian vastaava henkilöstö, joka on kaupungin palveluksessa liikkeenluovutushetkellä. Siirtyvän henkilöstön määrä on noin 147 henkilöä. Kauppakirjan mukainen liiketoiminnan luovutus on työsopimuslain 1 luvun 10 §:n tarkoittama liikkeen luovutus, jonka mukaisesti työntekijät siirtyvät yhtiön palvelukseen ns. vanhoina työntekijöinä liiketoiminnan luovutushetkellä.

Yhtiö vastaa kaikista siirtyvien työntekijöiden työsuhteisiin perustuvista saatavista, joiden peruste on syntynyt luovutushetken jälkeen. Yhtiön vastattaviksi siirtyvät sellaiset siirtyvien työntekijöiden työsuhteisiin perustuvat saatavat sekä niihin liittyvät sivukulut ja muut kulut (mukaan lukien kertyneet lomapalkat ja lomaltapaluurahat), joiden peruste on syntynyt ennen luovutushetkeä, vaikka ne erääntyivät maksettaviksi luovutushetken jälkeen. Yhtiö vastaa myös kaikista siirtyvien työntekijöiden työsuhteisiin perustuvista saatavista, joiden peruste on syntynyt luovutushetken jälkeen.

Mikäli valtuusto päättää perustaa Etelä-Savon ruoka- ja puhtauspalvelus Oy -nimisen yhtiön ja yhtiöön tulevat vähemmistöosakkaat tekevät omalta osaltaan päätökset yhtiöön liittymisestä, päättää kaupunginhallitus yhtiön osakkeiden merkitsemisestä sekä nimeää edustajat yhtiön hallitukseen.

Kaupunginvaltuusto on päättänyt 14.2.2022 § 12 hyvinvointialueelle siirtyvästä henkilöstöstä. Päätöksessä todetaan, että ruoka- ja puhtauspalveluista siirtyy hyvinvointialueelle 1.1.2023 alkaen Anttolan ja Haukivuoren palvelutalojen keittiöhenkilökuntaa yhteensä seitsemän henkilöä. Mikäli yhtiö perustetaan, on tarkoituksenmukaista, voimaanpanolain sen myös salliessa, että ko. henkilöstö jää kaupungin palvelukseen siihen saakka, kunnes liiketoiminta siirtyy yhtiölle 1.4.2023 alkaen.

Yhtiön perustamiseen liittyen on ruoka- puhtauspalveluiden henkilöstölle pidetty yksi informaatiotilaisuus sekä kolme erillistä yhteistoimintalain mukaista kuulemistilaisuutta. Lisäksi asiaa on käsitelty yhteistoimintaneuvottelukunnassa 31.8.2022 ja 14.9.2022.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto esittää kaupunginhallitukselle, että Mikkelin kaupunki on mukana perustamassa Etelä-Savon Ruoka- ja puhtauspalvelus Oy -nimistä yhtiötä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Satu Taavitsainen ilmoitti olevansa esteellinen (aluehallituksen jäsen) ja poistui kokouksesta. Ilmoitus hyväksyttiin.

Merkitään, että kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja palasi takaisin kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

Valmistelija

  • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Etelä-Savon hyvinvointialueen hallitus on 14.9.2022 kokouksessaan päättänyt palauttaa asian uuteen valmisteluun. Hyvinvointialueen hallituksen tahtotilana on selvittää mahdollisuutta hyvinvointialueen suuremmalle omistusosuudelle yhtiöstä, joka samalla vaikuttaisi perustamisasiakirjojen sisältöihin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus merkitsee asian tiedoksi ja toteaa, että neuvotteluja jatketaan Etelä-Savon hyvinvointialueen ja Etelä-Savon Koulutus Oy:n kanssa.

Päätös

Merkittiin ja hyväksyttiin.

Merkitään, että Satu Taavitsainen, Pirkko Valtola, Oskari Valtola, Jarno Strengell ja Tanja Hartonen (hyvinvointialueen hallituksen jäsen ja varajäsen) ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitukset hyväksyttiin. Jarno Strengellin tilalle kokoukseen saapui varajäsen Petri Tikkanen tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

Merkitään että kaupunkikehitysjohtaja Jouni Riihelä saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Etelä-Savon hyvinvointialue, Etelä-Savon Koulutus Oy, Mia Hassinen / Ruoka- ja puhtauspalvelut

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.