Kaupunginhallitus, kokous 19.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 334 Asemakaavan muutos 60. kaupunginosa (Ristiina) / Ristiinan kunnantalo

MliDno-2021-1685

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ville Nykänen, kaavoitusinsinööri, ville.nykanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunkisuunnittelu lähettää otsikossa mainitun 21. päivänä tammikuuta 2022 päivätyn asemakaavanmuutosehdotuksen kaupunkiympäristölautakunnan käsiteltäväksi.

Kaavamuutos koskee 60. kaupunginosan (Ristiinan) korttelin 85 osaa, urheilu- ja virkistyspalvelualuetta ja lähivirkistysaluetta.

Suunnittelualue sijoittuu Ristiinan kirkonkylän asemakaavoitetulle alueelle Linnantien varteen. Alueella sijaitsee entinen Ristiinan kunnantalo, sen talousrakennus, entinen Ristiinan tekninen virasto sekä Osulan rakennus. Kaava-alueen pinta-ala on 7326m2. Alue on osin kaupungin omistuksessa.

Kaupungilla ei ole tarvetta hallintorakennusten korttelialueelle Ristiinassa, joten suunnittelualueen kiinteistöt ovat olleet myynnissä. Aluetta pyritään kehittämään suuntaan, joka houkuttaisi alueelle uusia toimijoita ja kaupunki mahdollisesti saisi myytyä kiinteistöt näille uusille toimijoille. Eteläosa (Osula ja entinen tekninen virasto) on jo myyty yksityiselle toimijalle 2020. Aluetta pyritään kaavatyöllä kehittämään siten, että kaava sallisi monipuolisesti erilaista toimintaa alueen erityisolot huomioiden.

Alueen voimassaoleva asemakaava on vuodelta 1977 ja osittain vuodelta 1998. Alue on kaavoissa hallintorakennusten korttelialuetta (YH), urheilu- ja virkistyspalvelualuetta (VU) sekä lähivirkistysaluetta (VL). Voimassaolevassa kaavassa alueen rakennusoikeus on tehokkuusluvulla e=0.4 muodostuva 2460 k-m2.

Asemakaavan muutos

Kaava-alueen käyttötarkoitus muutetaan asuin- ja liikerakennusten korttelialueeksi (AL). Korttelialuemääräykseen lisätään lisäindeksi (-1), joka sallii ajoneuvokorjaamotoiminnan sijoittumisen. Alue sijoittuu Ristiinan vanhan kuntakeskuksen RKY-alueeseen. Kaavan määräyksissä otetaan kantaa kulttuuriarvojen säilyttämiseen. Määräys kieltää kulttuuriarvojen turmelemisen ja velvoittaa kuulemaan kaupunkisuunnittelua ja vastuullista aluemuseota aluetta muokkaavista toimenpiteistä sekä uusista hankkeista ja toiminnoista. Kaavassa kaksi rakennusta on suojeltu määräyksellä sr-1 ja kunnantalon piharakennus määräyksellä sr-2.

Pysäköinti sijoitetaan tontille.

Kaava-alueen rakennusoikeuden määrä ei lisääntyy. Rakennusoikeus suunnittelualueella on 2460 k-m², joka on jaettu rakennusoikeuslukuina kullekin tontille.

Kaavamuutos on tullut vireille 19.5.2021 ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sekä kaavahahmotelma on ollut nähtävillä 19.5.2021 alkaen.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatiin neljä lausuntoa ja yksi mielipide. Lausunnon antaneilla Savonlinnan maakuntamuseo, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja Telialla Finland Oyj:llä ei ollut merkittävää huomioitavaa kaavan OAS:n johdosta. Mielipiteeseen vastattiin ja tarkemmat vastineet lausuntoihin ja mielipiteeseen ovat luettavissa asemakaavan selostuksen liitteessä 5.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jouni Riihelä, kaupunkikehitysjohtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkikehityslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se alustavasti hyväksyy 60. kaupunginosan (Ristiina) korttelin 85 osaa (tontit 1 ja 2) koskevan asemakaavan muutosehdotuksen, asettaa sen julkisesti nähtäville sekä pyytää siitä viranomaislausunnot seuraavilta tahoilta: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (alueidenkäyttö ja kaavoitus), Pohjois-Savon liikenne-, elinkeino- ja ympäristökeskus ELY (liikenne), Etelä-Savon maakuntaliitto, Museovirasto, Riihisaari- Savonlinnan museo, Etelä-Savon Energia Oy Suur-Savon Sähkö Oyj ja teleoperaattorit sekä kaupungin seuraavilta yksiköíltä: Mikkelin kaupungin museot, Etelä-Savon pelastuslaitos, Mikkelin vesilaitos, Mikkelin seudun ympäristöpalvelut, Infra-aluepalvelut sekä rakennusvalvonta- ja jätehuoltopalvelut.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että johtava rakennustarkastaja Sari Valjakka poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Valmistelija

Ville Nykänen, kaavoitusinsinööri, ville.nykanen@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy alustavasti 60. kaupunginosan (Ristiina) korttelin 85 osaa (tontit 1 ja 2) koskevan asemakaavan muutosehdotuksen,​ asettaa sen julkisesti nähtäville sekä pyytää siitä viranomaislausunnot seuraavilta tahoilta: Etelä-​Savon elinkeino-​,​ liikenne-​ ja ympäristökeskus (alueidenkäyttö ja kaavoitus),​ Pohjois-​Savon liikenne-​,​ elinkeino-​ ja ympäristökeskus ELY (liikenne),​ Etelä-​Savon maakuntaliitto,​ Museovirasto,​ Riihisaari-​Savonlinnan museo,​ Etelä-​Savon Energia Oy Suur-​Savon Sähkö Oyj ja teleoperaattorit sekä kaupungin seuraavilta yksiköíltä: Mikkelin kaupungin museot,​ Etelä-​Savon pelastuslaitos,​ Mikkelin vesilaitos,​ Mikkelin seudun ympäristöpalvelut,​ Infra-​aluepalvelut sekä rakennusvalvonta-​ ja jätehuoltopalvelut.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

 • Ville Nykänen, kaavoitusinsinööri, ville.nykanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunkisuunnittelu lähettää otsikossa mainitun 15. päivänä helmikuuta 2022 päivätyn ja 13.9.2022 muutetun asemakaavaehdotuksen kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.

Asemakaavan muutosehdotus on ollut nähtävillä 23.3. – 25.4.2022. Ehdotuksesta saatiin viisi lausuntoa. Etelä-Savon elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus ja Riihisaari – Savonlinnan museo/Etelä-Savon alueellinen vastuumuseo toivat esille lausunnoissaan tarpeellisiksi katsomiaan kaavamerkintöjen tarkennuksia.

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksella ei ollut huomautettavaa.

Pelastuslaitoksella ei ollut huomautettavaa.

Telia Company:lla ei ollut huomautettavaa.

Palautteen pohjalta kaavakarttaa ja kaavaselostusta on täydennetty.

Lausuntojen perusteella kunnantalon piharakennuksen suojelumerkintä muutetaan t/sr-2:sta sr-1:ksi.
AL-1 alueen kaavamääräystä on muutettu ohjaavammaksi ELY-keskuksen lausunnon mukaisesti.
Osulan rakennuksen suojelumerkintä erotettiin rakennuksen laajennusosan rakennusalasta.
Riihisaari – Savonlinnan maakuntamuseon nimi korjattiin osallisiin. Lisäksi korjattiin kielioppivirheitä ja toisintoja.

Kaupunkisuunnittelun näkemyksen mukaan kaavaehdotukseen tehdyt muutokset ovat täsmentäviä. Kaavamuutosta ei tarvitse asettaa uudelleen nähtäville (MRA 32 §).

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää, että se hyväksyy 60. kaupunginosan (Ristiinan) korttelin 85 osaa, tontit 1 ja 2 koskevan asemakaavan muutoksen / Ristiinan kunnantalon.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Riihisaari-Savonlinnan museo

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus
Tähän päätökseen saa hakea muutosta:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.


Sen lisäksi, mitä kuntalain (410/2015) 137 §:ssä säädetään valitusoikeudesta, on kaavan hyväksymistä koskevaan päätökseen valitusoikeus maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 191 §:n nojalla myös:

 • alueellisella ympäristökeskuksella ja muulla viranomaisella sen toimialaan kuuluvissa asioissa,
 • maakunnan liitolla ja kunnalla, joiden alueella kaavassa osoitetulla maankäytöllä on vaikutuksia, sekä
 • rekisteröidyllä paikallisella tai alueellisella yhteisöllä toimialaansa kuuluvissa asioissa toimialueellaan.


Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Kunnan jäsenen, kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan, asianosaisten ja muiden tahojen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet
Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
 • päätös on muuten lainvastainen.


Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen
Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42501
Puhelinnumero: 029 56 42500
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00–16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimuksen perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.


Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja yhteystiedot. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksen tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.


Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten laissa oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.