Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 15.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 91 Ympäristöterveydenhuollon tehtävien siirtyminen Etelä-Savon hyvinvointialueelle

MliDno-2021-3461

Valmistelija

  • Maria Tirkkonen, terveysvalvonnan johtaja, maria.tirkkonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Laki sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta, (616/2021) eli ns. uudistuksen voimaanpanolaki tuli voimaan 1.7.2021. Lain mukaan Suomeen muodostettiin hyvinvointialueet, joille siirretään kuntien vastuulla nykyisin olevat sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen tehtävät.

Ympäristöterveydenhuollon osalta monialaisen maakunnan parlamentaarisessa selvityksessä 12.1.2021 yksimielisesti esitettiin ympäristöterveydenhuollon järjestämisvastuun siirtämistä kunnilta hyvinvointialueille vuonna 2026. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnössä StVM 16/2021 vp (julkaistu 15.06.2021) on kuitenkin esitetty, että voimaanpanolain 65 §:ssä mahdollistettaisiin ympäristöterveydenhuollon tehtävien hoitaminen hyvinvointialueilla, jos alueen kaikki kunnat ovat tehneet sopimuksen tehtävän hoitamisesta ja osoittaneet hyvinvointialueelle ympäristöterveydenhuollon tehtävien järjestämisen edellyttämän täysimääräisen rahoituksen. Asia onkin kirjattu esityksen mukaisesti voimaanpanolakiin § 65.

Asiaa on käsitelty myös Etelä-Savon hyvinvointialueen väliaikaisen toimielimen (vate) kokouksessa 1.9.2021, § 46 (liite 1). Kokouksessaan valmistelutoimielin päätti puoltaa Etelä-Savon alueen ympäristöterveydenhuollon liittämistä osaksi Etelä-Savon hyvinvointialuetta heti vuoden 2023 alusta lukien. Asian eteenpäin saattamiseksi, valmistelutoimielin päätti pyytää asiasta kuntien kannanotot 4.10.2021 mennessä.

Maakunnallinen ympäristöterveydenhuolto mahdollistaa hyvän pohjan yhteistyölle maakunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä sekä Etelä-Savon tapauksessa tukisi myös maakuntastrategiassa mainittuja kehittämisen kärkiä etenkin ruuan ja veden osalta. Maakunnallinen ympäristöterveydenhuolto mahdollistaa myös hyvän yhteistyön edelleen kehittämisen hyvinvointialueen vastuulle siirtyvän pelastustoimen kanssa.

Maakunnan kokoinen yksikkö mahdollistaisi myös riittävän osaamisen, erikoistumisen ja toimintavarmuuden sekä olisi merkittävä ja näkyvä maakunnallinen toimija. Se antaa myös mahdollisuuden organisoida eläinlääkäripalvelut maakunnallisesti sekä vähentää haavoittuvuutta. Eläinlääkäripula on tällä hetkellä valtakunnallinen ongelma, minkä vuoksi eläinlääkäripalveluiden toimivuuden turvaaminen on erityisen tärkeä asia.

Etelä-Savon hyvinvointialueen ympäristöterveydenhuollon yksikkö käsittäisi noin 50 henkilötyövuoden työpanoksen. Ympäristöterveydenhuollon kustannukset Etelä-Savon kuntien alueella ovat vuosittain yhteensä 3,5–4 milj. euroa.

Ympäristöterveydenhuollon keskeisten lakien uudistuminen on myös parhaillaan meneillään. Uusi elintarvikelaki astui voimaan huhtikuussa ja osa muutoksista tulee voimaan 2022 alusta. Uuden terveydensuojelulain on tarkoitus tulla voimaan myös ensi vuoden alusta. Uudistettu eläinsuojelulaki eli laki eläintenhyvinvoinnista on tulossa lausuntokierrokselle. Lisäksi suuri merkitys eläinten omistajille ja kunnallisen eläinlääkintähuollon järjestämiselle tulee olemaan parhaillaan valmisteilla olevalla eläinlääkintähuoltolain uudistuksella.

Ympäristöterveydenhuollon lainsäädäntömuutokset ajoittuvat pitkälti hyvinvointialueiden perustamisen aikaan. Ympäristöterveydenhuollon toimintojen mukauttaminen lakiuudistusten mukaisiksi olisi järkevää ja kustannustehokasta toteuttaa merkittävän organisaatiouudistuksen yhteydessä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maria Tirkkonen, terveysvalvonnan johtaja, maria.tirkkonen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Tiedoksi

Mikkelin kaupunginhallitus, Hirvensalmen, Kangasniemen, Mäntyharjun ja Pertunmaan kunnanhallitukset

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.