Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 15.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 88 Ympäristölautakunnan toimivallan siirtäminen lautakunnalta ympäristönsuojelun viranhaltijoille 2021-2025

MliDno-2021-3382

Valmistelija

  • Hanna Pasonen, ympäristöpäällikkö, Hanna.Pasonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kunnanvaltuusto voi kuntien ympäristönsuojelunhallinnosta annetun lain (64/1986, muutos 1013/1996) 7 §:n mukaan antaa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle oikeuden siirtää toimivaltaansa edelleen alaiselleen viranhaltijalle, jollei laissa erikseen toisin säädetä. Toimivaltaa ei kuitenkaan voida siirtää viranhaltijalle asiassa, joka sisältää hallinnollisen pakon käyttämistä. Viranhaltijalla, jolle siirretään kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle kuuluvaa toimivaltaa, tulee olla tehtävän edellyttämä pätevyys.

Kaupunginvaltuuston 7.6.2021 (§ 84) hyväksymän Mikkelin kaupungin hallintosäännön 45 §:n mukaan ympäristölautakunta voi siirtää edelleen alaiselleen viranhaltijalle 35 §:n mukaista toimivaltaa sekä lautakunnalle kuuluvia viranomaistehtäviä lukuun ottamatta hallinnollisen pakon käyttöä. Se, jolle toimivalta on edelleen siirretty, ei voi enää siirtää toimivaltaa edelleen.

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 22 §:n mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi siirtää tässä laissa tarkoitettua toimivaltaansa siten kuin kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetussa laissa säädetään. Ympäristönsuojelulain mukaan viranhaltijalle ei voi delegoida päätäntävaltaa, johon sisältyy hallinnollisen pakon käyttöä.

Jätelain (646/2011) mukaan delegoitavia asioita ovat roskaantuneen alueen puhdistamismääräys ilman hallintopakkoa (75 §), tiedonsaanti- ja tarkastusoikeudet (122 ja 123 §) ja oikeus yksittäisen määräyksen antamiseen (125 §) ja rikkomuksen ja laiminlyönnin oikaisemiseen (126 §). Kuntien jätehuoltomääräyksissä on ympäristönsuojeluviranomaiselle annettu oikeus antaa täsmentäviä ohjeita ja määräyksiä. Tämä oikeus voidaan delegoida viranhaltijalle.

Kemikaalilain (599/2013) mukaan delegoitavia asioita ovat kemikaalilain ja sen nojalla annettujen säädösten, biosidiasetuksen, POP-asetuksen ja REACH-asetuksen valvonta siltä osin, kun valvonta kuuluu kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Vesilain (587/2011) 14 luvun 11 §:n 2 mom. mukaan valvontaviranomainen voi määrätä, että sen palveluksessa oleva virkamies tai viranhaltija antaa 1 momentissa tarkoitetun määräyksen. Lisäksi vesilain 14 luvun 3 §:n mukaan valvontaviranomaisen määräämällä virkamiehellä tai viranhaltijalla on tiedonsaanti- ja tarkastusoikeus vesilain valvontaan liittyvissä asioissa.

Vesihuoltolain (119/2001, muutos 681/2014) 11 §:n mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen myöntää hakemuksesta kiinteistölle vapautuksen 10 §:ssä tarkoitetusta kiinteistön liittämisvelvollisuudesta vesihuoltolaitoksen verkostoon. Lisäksi vesihuoltolain 17 c §:n mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen myöntää hakemuksesta kiinteistölle toistaiseksi voimassa olevan tai määräaikaisen vapautuksen 17 b §:ssä tarkoitetusta liittämisvelvollisuudesta hulevesiviemäriin. Tämä päätösvalta on mahdollista delegoida edelleen viranhaltijalle.

Ympäristölautakunta toimii ulkoilulain (606/1973) tarkoittamana kunnan leirintäalueviranomaisena. 26 §:ään perustuen toimivaltaa voidaan delegoida viranhaltijalle.

Luonnonsuojelulain (1096/1996) tarkoittamana luonnonmuistomerkin perustamis- (26 §) ja lakkauttamispäätöksen (28 §) teko on Mikkelin kaupungin hallintosäännössä annettu ympäristölautakunnan tehtäväksi. Tämä päätösvalta on mahdollista delegoida viranhaltijalle.

Ympäristölautakunta toimii myös maastoliikennelain (1710/1995) ja vesiliikennelain (782/2019) tarkoittamana kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena, joka käsittelee mm. em. lakien mukaiset kilpailu- ja harjoituslupahakemukset. Nämä on mahdollista delegoida edelleen viranhaltijalle.

Eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen (1250/2014) 9 §:n mukaan tulee kuivalannan ja pakkaamattomien orgaanisten lannoitevalmisteiden varastoinnista aumassa ilmoittaa 14 vuorokautta ennen varastoinnin aloittamista kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle, joka tarvittaessa suorittaa tarkastuksen. Samoin 9 §:n (16.10.2015 voimaan tullut asetusta 1250/2014 koskeva muutos) mukaan 10 §:n 2 momentissa säädetystä lannan levittämisen kieltoajasta poikkeamisesta on tehtävä ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle lokakuun loppuun mennessä. Näiden ilmoitusten vastaanottaminen ja niihin liittyvä tarkastusoikeus on mahdollista delegoida ympäristölautakunnan alaisille viranhaltijoille.

1.7.2016 astuivat voimaan ympäristönsuojelulain ja maa-aineslain (555/1981) muutokset, joiden mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen toimii maa-aineslain mukaisena lupa- ja valvontaviranomaisena. Maa-aineslain mukaista toimivaltaa on mahdollista delegoida ympäristölautakunnalta viranhaltijalle.

Lisäksi on nähty tarpeelliseksi lisätä ympäristölautakunnalta viranhaltijoille delegoitaviin asioihin mahdollisuus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta pyydettyjen lausuntojen antamiseen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maria Tirkkonen, terveysvalvonnan johtaja, maria.tirkkonen@mikkeli.fi

Ehdotus

Mikkelin seudun ympäristölautakunta päättää kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetun lain 7 §:n, ympäristönsuojelulain 22 §:n, ulkoilulain 26 §:n, vesilain 14 luvun 1 §:n, maa-aineslain 14 §:n ja Mikkelin kaupungin hallintosäännön 45 §:n perusteella siirtää ympäristöpäällikölle tai hänen valtuuttamalleen viranhaltijalle

1) ympäristönsuojelulain (527/2014) 116 § (Ilmoitus toiminnasta rekisteröintiä varten), 118 §:n (Melua ja tärinää aiheuttava tilapäinen toiminta), 119 §:n (Koeluonteinen toiminta) ja 120 §:n (Poikkeukselliset tilanteet) mukaisten ilmoitusten käsittelyn sekä 122 §:n mukaisen päätöksenteon,

2) ympäristöluvan ehtoja koskevien, vähäisten muutoshakemusten käsittelyn sekä näihin liittyvän lupamaksusta päättämisen,

3) ympäristönsuojelulain 180 §:n mukaisten määräysten antamisen (ilman hallinnollista pakkoa),

4) poikkeusten myöntämisen kunnan ympäristönsuojelumääräyksistä (YSL 202 §),

5) lupa-asian siirtämisen aluehallintoviraston ratkaistavaksi (YSL 36 §),

6) jätelain (646/2011) 75 §:n mukaisen roskaantuneen alueen puhdistamisesta määräämisen (ilman hallintopakkoa), 125 §:n mukaisen yksittäisen määräyksen antamisen ja 126 §:n mukaisen rikkomuksen tai laiminlyönnin oikaisemisen,

7) jätelain (646/2011) 100 §:n mukaisen ilmoituksen (ilmoitus keräystoiminnasta jätehuoltorekisteriin) tarkastamisen ja rekisteröinnin,

8) jätehuoltomääräyksiä tarkentavien ohjeiden ja määräysten antamisen, mikäli ympäristönsuojeluviranomaiselle tällainen oikeus jätehuoltomääräyksissä on annettu,

9) vesilain (587/2011) 14 luvun 11 §:n tarkoittaman määräyksen antamisen, ja vesilain 5 luvun 5 §:n mukaisen ojitusta koskevan erimielisyyden ratkaisemisen,

10) vesihuoltolain (119/2001) 11 ja 17 c §:n mukaisista vapautushakemuksista päättämisen,

11) ulkoilulain (606/1973) 21 ja 25 §:n mukaisten leirintäaluetta ja tilapäistä leirintäaluetta koskevien määräysten antamisen (ilman hallintopakkoa),

12) maastoliikennelain (1710/1995) 30 §:n ja vesiliikennelain (782/2019) 106 §:n mukaisten lupien myöntämisen,

13) oikeuden maa-aineslain (555/1981) voimassaolon jatkamiseen 10 §:n 3 momentin mukaisesti, maa-aineslain 16 §:n 2 momentissa tarkoitetun lupapäätöksestä poikkeamisen myöntämiseen, ja oikeuden hyväksyä maa-aineslupiin perustuvien otto-oikeuksien siirrot, sekä oikeuden maa-aineslupien rauettamiseen ja vakuuden (12 §) vapauttamiseen.

14) lausunnon antamisen ympäristön kannalta merkitykseltään vähäisistä yleis-, asema- ja ranta-asemakaavoista,

15) lausunnon antamisen kiireellisissä tapauksissa muille viranomaisille esim. ympäristölupien käsittelyyn tai ympäristövaikutusten arviointiin liittyvissä asioissa ja maankäyttö- ja rakennuslain mukaisessa lupa- tai valvonta-asiassa,

16) ympäristönsuojeluviranomaiselta pyydetyn lausunnon antamisen kiireellisissä tapauksissa ympäristölautakunnan aiemmin ratkaisemasta asiasta, jota koskevasta valituksesta Itä-Suomen tai Vaasan hallinto-oikeus tai Korkein hallinto-oikeus pyytää lausuntoa. Viranhaltijan on viivytyksettä saatettava antamansa lausunto tiedoksi kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle, joka tarvittaessa voi muuttaa lausuntoa.

17) Ympäristönsuojelulain 22 §:ssä tarkoitetun yleisen puhevallan käyttö ja puhevallan käyttö muutoksenhakutarkoituksessa, jos päätösasia on ratkaistu ympäristönsuojeluviranomaisen aiemman kannanilmaisun vastaisesti. Viranhaltijan on viivytyksettä saatettava antamansa lausunto tiedoksi kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle, joka tarvittaessa voi muuttaa kannanottoa.

18) Liitteessä kuvattujen delegointien mukaiset asiat.
 

Tämä päätös ympäristölautakunnan toimivallan siirtämisestä viranhaltijoille korvaa ympäristölautakunnan aiemmat delegointipäätökset (ymp.ltk 6.9.2017 § 8 ja 7.12.2017 § 47).

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.