Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 15.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 87 Ympäristölautakunnan toimivallan siirtäminen lautakunnalta ympäristönterveydenhuollon viranhaltijoille 2021-2025

MliDno-2021-3380

Valmistelija

  • Maria Tirkkonen, terveysvalvonnan johtaja, maria.tirkkonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupunginvaltuusto on 22.5.2017 § 41 hyväksynyt uuteen hallintorakenteeseen liittyvän päivitetyn hallintosäännön, joka on tullut voimaan 1.6.2017. Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 12.6.2017 § 6 hyväksynyt joitakin täsmennyksiä hallintosääntöön. Hallintosäännön 5 luku käsittelee toimielinten tehtäviä ja toimivallan jakoa. Hallintosäännön 45 § mukaan toimielin voi siirtää sille tässä luvussa määrättyä toimivaltaa edelleen alaiselleen viranomaiselle. Se, jolle toimivaltaa on edelleen siirretty, ei voi enää siirtää toimivaltaa edelleen.

Mikkelin kaupungin ympäristölautakunta on aiemmilla päätöksillään siirtänyt ympäristöterveydenhuollon erityislakien mukaista päätösvaltaa laajasti alaisilleen viranhaltijoille. Laajamittainen delegointi on jouduttanut asioiden käsittelyä ja mahdollistanut joustavan kokousaikataulusta riippumattoman työskentelyn.

Edellisen kerran delegointipäätöstä on tarkistettu Mikkelin seudun ympäristölautakunnan kokouksessa 16.6.2021 68 §:ssä. Liitteenä olevassa esityksessä ei ole muutoksia 16.6.2021 hyväksyttyyn delegointipäätökseen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maria Tirkkonen, terveysvalvonnan johtaja, maria.tirkkonen@mikkeli.fi

Mikkelin seudun ympäristölautakunta päättää Mikkelin kaupungin hallintosäännön perusteella siirtää toimivaltaansa liitteen mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.