Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 15.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 78 Ympäristölautakunnan pöytäkirjojen ja viranhaltijapäätösten nähtävänä pito

MliDno-2021-3377

Valmistelija

  • Maria Tirkkonen, terveysvalvonnan johtaja, maria.tirkkonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin seudun ympäristölautakunnan pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset pidetään nähtävänä kuten kuntalaissa ja päätöstä koskevassa erityislainsäädännössä säädetään. Kuntalain (410/2015) 108 §:n mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu, sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla. Ilmoitusten on oltava yleisessä tietoverkossa 14 vuorokautta, jollei asian luonteesta muuta johdu. Ilmoituksen sisältämät henkilötiedot on poistettava tietoverkosta edellä mainitun ajan kuluttua.

Ympäristöpalvelujen viranhaltijapäätökset ovat nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa. Lisäksi ympäristöpalvelujen viranhaltijapäätökset pidetään yleisesti nähtävänä päätöksentekoa seuraavan viikon maanantaina klo 9.00-16.00 Mikkelin kaupungin kirjaamossa. Mikäli päätökseen liittyy julkipano, päätökset pidetään nähtävillä Mikkelin kaupungin kirjaamossa julkipanopäivän ja tämän jälkeisen valitusajan.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maria Tirkkonen, terveysvalvonnan johtaja, maria.tirkkonen@mikkeli.fi

Mikkelin seudun ympäristölautakunnan pöytäkirjat ovat nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa. Lisäksi pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä pöytäkirjan allekirjoitusta seuraavan viikon maanantaina Mikkelin kaupungin kirjaamossa (Maaherrankatu 9-11, 50100 Mikkeli) klo 9-16.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.