Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 15.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 89 Talouden ja toiminnan seurantaraportti tuloskortteineen ajalta 1-7/2021, Mikkelin seudun ympäristölautakunta

MliDno-2021-1166

Valmistelija

  • Maria Tirkkonen, terveysvalvonnan johtaja, maria.tirkkonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin talousseurantaa koskevan ohjeistuksen mukaisesti palvelualueiden toiminnan ja talouden toteutumisesta raportoidaan kaupunginvaltuustolle vähintään kolme kertaa vuodessa. Talousarvion toteuman seurannan tavoitteena on arvioida koko vuoden talousarvion toteutumisennustetta ja sopia tarvittaessa mahdollisista lisätoimenpiteistä talousarvion toteuttamiseksi. Vuoden ensimmäinen talouden toteutumisen seurantajakso on tammikuun alusta maaliskuun loppuun ja toinen tammikuusta heinäkuun loppuun..

Talousarvio on laadittu annetun raamin mukaisesti ja kaupunkiorganisaation kokonaistavoitteet talouden tasapainottamiselle huomioon ottaen. Tavoitteena on ollut pystyä kehittämään toimintaa ilman kustannusten nousua. Toiminnassa on keskitytty lakisääteisiin tehtäviin. 

Ympäristöpalvelujen talous on kehittynyt talousarvion mukaisesti seurantakaudella 1-7/2021. Henkilöstömenot ja muut toimintakulut ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti. Myöskään loppuvuodelle 2021 ei ole ennustettavissa merkittäviä poikkeamia talousarvioon ja talous pystytään pitämään tasapainossa.

Koronaepidemiasta huolimatta ympäristöpalveluiden eri yksiköiden toiminta on toteutunut pääsääntöisesti ilman suuria poikkeamia. Seurantajakson 1-7/2021 aikana praktikkoeläinlääkäreiden rekrytoinnissa on ollut haasteita ja eläinlääkintähuollon henkilöstövajeen ennustetaan jatkuvan koko vuoden 2021. Eläinlääkäreiden toiminnan luonteesta johtuen (mm. päivystysvelvoite 24/7) tilanne on erittäin haastava muun muassa eläinlääkäreiden jaksamisen kannalta.

Mikkelin seudun ympäristölautakunnan alaisen toiminnan talousarvion toteutuminen on esitetty liitteenä olevassa talouden seurannan raportissa. Talousarvion arvioidaan toteutuvan suunnitellusti. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maria Tirkkonen, terveysvalvonnan johtaja, maria.tirkkonen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.