Lupa- ja valvontajaosto, kokous 15.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 36 Luvattoman asuntolautan poistaminen, Hartikkalan kylä, tila 491-512-1-1

MliDno-2016-2517

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Juha Ruuth, hallintopäällikkö, juha.ruuth@mikkeli.fi

Kuvaus

Rakennuslautakunta 13.12.2016 § 59

Rakennusvalvonnan tietoon on keväällä 2016 tullut, että Hartikkalan kylässä on tilan Hietaranta RN:o 1:1 rantaan tuotu isokokoinen ja epäsiisti vanha asuntolautta.
Rakennustarkastaja Juha Häyrinen on käynyt tarkastamassa asian ja todennut, että tilan rannassa on ankkuroituna noin 8x9 metrin kokoinen ponttoonien päälle rakennettu ja ilmeisesti asuntokäytössä ollut rakennelma. Mitään lupaa sen sijoittamiseksi rantaan tai viereiselle lomarakennuskäytössä olevalle tilalle ei ollut haettu. Maankäyttö- ja rakennuslain 126 §:n mukaan toimenpidelupa tarvitaan sellaisen rakennelman tai laitoksen pystyttämiseen ja sijoittamiseen, jota ei pidetä rakennuksena, jos toimenpiteellä on vaikutusta luonnonoloihin, ympäröivän alueen maankäyttöön taikka kaupunki- tai maisemakuvaan. Saman lain 126 a §:n mukaan lupa tarvitaan asuntovaunun tai -laivan tai vastaavan pitämiseen paikallaan sellaista käyttöä varten, joka ei liity tavanomaiseen retkeilyyn tai veneilyyn. Mikkelin kaupungin rakennusjärjestyksessäkään tällaisia liikuteltavia laitteita ei ole vapautettu luvanvaraisuudesta, jos niitä käytetään muuhun kuin tavanomaiseen retkeilyyn tai veneilyyn. Asuntolautta on kyllä hinattavissa, mutta sitä ei käytännössä voi käyttää retkeilyyn tai veneilyyn, joten sen sijoittaminen rantaan tai itse tilalle vaatii rakennusvalvontaviranomaisen luvan. Veden päälle sijoitettaville rakennuksille tai niitä vastaaville rakennelmille ei lupia ole annettu. Nykyisessä kunnossaan lautta on ympäristöä rumentava ja vaatisi kunnostusta, vaikka se sijoitettaisiin kuivalle maalle.

Tilan Hietaranta RN:o 1:1 omistaa yksityishenkilö. Juha Häyrinen on ollut häneen yhteydessä 13.5.2016. Hän on kertonut tuoneensa lautan Etelä-Karjalan puolelta, jossa se oli määrätty poistettavaksi aikaisemmasta sijoituspaikastaan. Hän kertoi tarkoituksenaan olevan nostaa lautta kuivalle maalle ja käyttää sitä rakennuksena lomarakennuspaikallaan.

Kun lautta on edelleen ollut paikallaan rannassa eikä omistaja ole hakenut lupaa sen paikallaan pysyttämiseen tai siirtoon tilan alueelle, hänelle on 31.10.2016 annettu tiedoksi kirjallinen kehotus poistaa lautta rakennelmineen kyseiseltä paikalta 30.11.2016 mennessä ja joko purkaa se tai toimittaa se sellaiseen paikkaan, jossa sen paikallaan pitämiseen voidaan myöntää lupa. Samalla hänelle on ilmoitettu, että rakennuslautakunta voi päättää maankäyttö- ja rakennuslain 182 §:n mukaisten pakkokeinojen käyttämisestä, ellei kehotusta noudateta ja varattu hänelle tilaisuus antaa oma selityksensä asian johdosta. Omistaja ei ole antanut mitään selitystä eikä muutenkaan ole ollut tämän jälkeen yhteydessä rakennusvalvontaan.

Juha Häyrinen on tarkastanut tilanteen 7.12.2016 ja todennut, että lautta on edelleen samassa paikassa. Tilalla oli raivattu kulkuväylää rantaan saakka ja rantaan oli tehty tasanne asuntolautan edustalle. Vaikutti siltä, että näillä toimilla oli valmisteltu lauttarakennelman siirtämistä kuivalle maalle. Asuntolautan siirtäminen rakennukseksi tilalle edellyttää rakennus- tai vähintään toimenpidelupaa ja lupahakemusta ei ole jätetty.

Maankäyttö- ja rakennuslain 182 §:n mukaan jos joku ryhtyy toimiin tämän lain tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten vastaisesti taikka lyö laimin niihin perustuvan velvollisuutensa, kunnan rakennusvalvontaviranomainen voi päätöksellään velvoittaa niskoittelijan määräajassa oikaisemaan sen, mitä on tehty tai lyöty laimin. Viranomaisen antamaa kieltoa tai määräystä voidaan tehostaa uhkasakolla tai uhalla, että tekemättä jätetty toimenpide teetetään laiminlyöjän kustannuksella. Saman lain 186 §:n mukaan tällaisesta teosta tai laiminlyönnistä on tehtävä rikosilmoitus poliisille, ellei tekoa tai laiminlyöntiä ole olosuhteet huomioon ottaen pidettävä vähäisenä eikä yleinen etu vaadi syytteen nostamista.

Kun omistaja ei ole noudattanut kehotusta eikä lupauksista huolimatta ryhtynyt toimiin luvan saamiseksi asuntolautan sijoittamiseen rakennukseksi tilalle, on hänet velvoitettava poistamaan lautta ja velvoitteen noudattamisen tehosteeksi asetettava riittävä uhkasakko uhkasakkolain 2 luvun mukaisesti. Määräaika on syytä asettaa sen verran pitkäksi, että omistajalla on tosiasiallinen mahdollisuus toimia sen mukaisesti. Lautan siirtäminen talvella järven ollessa jäässä voi olla mahdotonta. Ellei velvoitetta noudateta annetussa uudessakaan määräajassa, voidaan uhkasakko tuomita maksettavaksi ja asettaa uusi tarvittaessa korkeampi uhkasakko. Rikosilmoitusta ei tässä vaiheessa ole syytä tehdä, mutta mikäli velvoitetta ei edelleenkään noudateta, on ilmoitusta harkittava uudelleen.

Ehdotus:
Rakennuslautakunta päättää velvoittaa Hartikkalan kylän tilan Hietaranta RN:o 1:1 omistajan poistamaan lautan rakennelmineen tilan Hietaranta RN:o 1:1 rannasta 31.5.2017 mennessä ja joko purkamaan sen tai toimittamaan sen sellaiseen paikkaan, jossa sen paikallaan pitämiseen voidaan myöntää lupa. Velvoitteen tehosteeksi asetetaan kahden tuhannen (2.000) euron uhkasakko. Ellei velvoitetta noudateta määräajassa, voi rakennuslautakunta tuomita uhkasakon maksettavaksi. Rikosilmoitusta poliisille ei tehdä, mikäli nyt määrättyä velvoitetta noudatetaan annetussa määräajassa.

Päätös:
Hyväksyttiin.

Lupa- ja valvontajaosto 7.3.2018 § 10

Rakennusvalvonnan tietoon tuli keväällä 2016, että Hartikkalan kylässä oli tilan Hietaranta RN:o 1:1 rantaan tuotu isokokoinen ja epäsiisti vanha asuntolautta. Rakennustarkastaja Juha Häyrinen on käynyt tarkastamassa asian ja todennut, että tilan rannassa on ankkuroituna noin 8x9 metrin kokoinen ponttoonien päälle rakennettu ja ilmeisesti asuntokäytössä ollut rakennelma. Mitään lupaa sen sijoittamiseksi kyseiselle paikalle rantaan tai viereiselle lomarakennuskäytössä olevalle tilalle ei ollut haettu.

Rakennustarkastaja Juha Häyrinen on ollut kiinteistön omistajaan yhteydessä 13.5.2016. Omistaja on kertonut tuoneensa lautan Etelä-Karjalan puolelta, jossa se oli määrätty poistettavaksi aikaisemmasta sijoituspaikastaan. Hän kertoi tarkoituksenaan olevan nostaa lautta kuivalle maalle ja käyttää sitä rakennuksena lomarakennuspaikallaan.

Kun rakennelmaa ei poistettu tai sille ei haettu lupaa, rakennuslautakunta on tehnyt kokouksessaan 13.12.2016 velvoitepäätöksen rakennelman poistamiseksi kiinteistöltä ja asettanut velvoitteen tehosteeksi kahden tuhannen euron uhkasakon. Tämän jälkeen kiinteistön omistaja jätti 13.6.2017 vireille rakennuslupahakemuksen lomarakennukselle. Lupahakemuksessa esitettiin ponttoonien päällä olevan rakennelman siirtäminen kiinteistölle lomarakennuksen  rakennuspaikalle. Kaavamääräysten puolesta kiinteistölle on mahdollista rakentaa lomarakennus. Lupahakemuksesta kuultiin naapuria, joka vastusti luvan myöntämistä, koska piti rakennusta ympäristöön ja maisemaan sopimattomana värityksen, kunnon, sijainnin, korkeusaseman ja rakennuksen perustamistavan vuoksi. Rakennusvalvonta edellytti 1.11.2017 luvanhakijaa täydentämään hakemusta selvityksellä siitä, että rakennus täyttää maankäyttö- ja rakennuslain 117 a, c, ja d § mukaiset vaatimukset rakenteiden lujuuden, vakauden, terveellisyyden sekä käyttöturvallisuuden osalta. Hakija ei toimittanut pyydettyjä selvityksiä. Kun lupahakemusta ei täydennetty määräaikaan mennessä, johtava rakennustarkastaja hylkäsi lupahakemuksen päätöksellään 5.12.2017. Päätöksestä ei ole jätetty oikaisuvaatimusta.

Koska rakennuksen tai rakennelman sijoittamiseen kiinteistölle ei ole lupaa, rakennusvalvonta on 8.12.2017 lähettänyt omistajalle kirjallisen kehotuksen poistaa rakennelma kiinteistöltä ja samassa yhteydessä kiinteistön omistajalle varattiin tilaisuus antaa oma selityksensä asiasta. Kiinteistön omistaja ei ole antanut selitystä määräaikaan 27.12.2017 mennessä. Rakennelma tuli poistaa kuukauden kuluessa tiedoksiannosta eli viimeistään 11.1.2018.

Maankäyttö- ja rakennuslain 126 §:n mukaan toimenpidelupa tarvitaan sellaisen rakennelman tai laitoksen pystyttämiseen ja sijoittamiseen, jota ei pidetä rakennuksena, jos toimenpiteellä on vaikutusta luonnonoloihin, ympäröivän alueen maankäyttöön taikka kaupunki- tai maisemakuvaan. Saman lain 126 a §:n mukaan lupa tarvitaan asuntovaunun tai -laivan tai vastaavan pitämiseen paikallaan sellaista käyttöä varten, joka ei liity tavanomaiseen retkeilyyn tai veneilyyn. Mikkelin kaupungin rakennusjärjestyksessäkään tällaisia liikuteltavia laitteita ei ole vapautettu luvanvaraisuudesta, jos niitä käytetään muuhun kuin tavanomaiseen retkeilyyn tai veneilyyn. Maankäyttö- ja rakennuslain 125 § mukaan rakennukselle on oltava rakennuslupa. Rakennusluvan edellytyksistä säädetään maankäyttö- ja rakennuslain 136 §:ssä. Rakentamisen tulee täyttää 117 §:ssä asetetut vaatimukset rakenteiden lujuuden ja vakauden, paloturvallisuuden, terveellisyyden ja käyttöturvallisuuden osalta. Rakennuksen tulee soveltua rakennuspaikalle.

Asuntolautta on kyllä hinattavissa, mutta sitä ei käytännössä voi käyttää retkeilyyn tai veneilyyn, joten sen sijoittaminen rantaan tai itse tilalle vaatii rakennusvalvontaviranomaisen luvan. Veden päälle sijoitettaville rakennuksille tai niitä vastaaville rakennelmille ei lupia ole annettu. Rakennuslupahakemus lauttarakennelman sijoittamisesta lomarakennuksena maalle on  hylätty.

Maankäyttö- ja rakennuslain 182 §:n mukaan jos joku ryhtyy toimiin tämän lain tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten vastaisesti taikka lyö laimin niihin perustuvan velvollisuutensa, kunnan rakennusvalvontaviranomainen voi päätöksellään velvoittaa niskoittelijan määräajassa oikaisemaan sen, mitä on tehty tai lyöty laimin. Viranomaisen antamaa kieltoa tai määräystä voidaan tehostaa uhkasakolla tai uhalla, että tekemättä jätetty toimenpide teetetään laiminlyöjän kustannuksella. Saman lain 186 §:n mukaan tällaisesta teosta tai laiminlyönnistä on tehtävä rikosilmoitus poliisille, ellei tekoa tai laiminlyöntiä ole olosuhteet huomioon ottaen pidettävä vähäisenä eikä yleinen etu vaadi syytteen nostamista.

Kun omistaja ei ole noudattanut kehotusta, on hänet velvoitettava poistamaan lauttarakennelma ja velvoitteen noudattamisen tehosteeksi asetettava riittävä uhkasakko uhkasakkolain 2 luvun mukaisesti. Määräaika on syytä asettaa sen verran pitkäksi, että omistajalla on tosiasiallinen mahdollisuus toimia sen mukaisesti. Lautan siirtäminen talvella järven ollessa jäässä voi olla mahdotonta. Ellei velvoitetta noudateta annetussa uudessakaan määräajassa, voidaan uhkasakko tuomita maksettavaksi ja asettaa uusi tarvittaessa korkeampi uhkasakko.

13.12.2016 asetettua aikaisempaa uhkasakkoa ei tuomita maksettavaksi, koska omistaja oli sen jälkeen siirtänyt lauttarakennelman maalle ja yrittänyt saada sille rakennusluvan. Rikosilmoitusta ei tässä vaiheessa ole syytä tehdä, mutta mikäli velvoitetta ei edelleenkään noudateta, on ilmoitusta harkittava uudelleen.

Asiaan liittyvät asiakirjat esitellään kokouksessa.

Ehdotus:
Lupa- ja valvontajaosto päättää velvoittaa Hartikkalan kylän tilan Hietaranta RN:o 1:1 omistajan poistamaan lautan rakennelmineen tilan Hietaranta RN:o 1:1 alueelta ja rannasta 31.5.2018 mennessä. Lautta rakennelmineen on toimitettava sellaiseen paikkaan, jossa sen säilyttäminen on sallittua. Velvoitteen tehosteeksi asetetaan viiden tuhannen (5.000) euron uhkasakko. Ellei velvoitetta noudateta määräajassa, voi lupa- ja valvontajaosto tuomita uhkasakon maksettavaksi. Rikosilmoitusta poliisille ei tehdä, mikäli nyt määrättyä velvoitetta noudatetaan annetussa määräajassa.

Päätös:
Hyväksyttiin.

Lupa- ja valvontajaosto 6.9.2018 § 32

7.6.2018 suoritetulla tarkastuskäynnillä todettiin, että luvaton lautta seisoi edelleen rannassa suunnilleen samalla paikalla, johon se oli alun perin tuotu. Tilan Hietaranta RN:o 1:1 omistajalle lähetettiin kirje, jossa pyydettiin antamaan selitys siitä, miksi lauttaa ei ollut poistettu jaoston päätöksen mukaisesti. 20.7.2018 omistajalta saatiin liitteenä olevat selitykset.

Rakennustarkastajan 28.8.2018 suorittaman uuden tarkastuskäynnin yhteydessä ilmeni, että lautta seisoi edelleen rannassa entisellä paikalla.

Jaosto on jo asettanut määräyksen tehosteeksi viiden tuhannen euron suuruisen uhkasakon, jonka tuomitsemisesta maksettavaksi tulee päättää, kun velvoitetta ei ole määräajassa noudatettu. Samalla tulee päättää, annetaanko poistamisesta uusi velvoitemääräys uudella määräajalla ja uudella uhalla. Samoin jaoston tulee päättää, tehdäänkö asiasta tässä vaiheessa esitutkintapyyntö poliisille.

Tilan omistajan antamassa selityksessä ei ole esitetty sellaisia perusteita, että lautan siirtämiseen olisi katsottava olleen ylivoimaisia esteitä. Lautta on seissyt paikallaan jo yli kaksi vuotta. Omistaja aloitti lupaprosessin vasta, kun viranomaiset puuttuivat asiaan ja vaativat lautan poistamista. Rakennuslupahakemus on hylätty joulukuussa 2017, jonka jälkeen omistajaa on taas vaadittu siirtämään lautta pois. Aikaa on siis ollut riittävästi. Rannassa seisova huonokuntoinen lauttarakennelma rumentaa ympäristöä kiistattomasti. Sillä, että lautta on kirjattu venerekisteriin, ei ole merkitystä luvanvaraisuuden kannalta. Kun lauttaa on ollut tarkoitus käyttää kuin rakennusta, se katsotaan rakennukseksi, joka edellyttää rakennusvalvontaviranomaisen luvan.

Ehdotus:
Lupa- ja valvontajaosto toteaa, ettei tilan Hietaranta RN:o 1:1 omistaja ole noudattanut jaoston määräystä poistaa luvaton lauttarakennelma tilan alueelta ja rannasta 31.5.2018 mennessä. Laiminlyönnille ei ole annettu hyväksyttävää selitystä. Määräyksen velvoitteeksi asetettu viiden tuhannen (5.000) euron uhkasakko tuomitaan maksettavaksi ja asia ilmoitetaan poliisille mahdollisen rakentamisrikkomuksen esitutkintaa varten. Samalla jaosto päättää velvoittaa Hartikkalan kylän tilan Hietaranta RN:o 1:1 omistajan poistamaan lautan rakennelmineen tilan Hietaranta RN:o 1:1 alueelta ja rannasta 31.10.2018 mennessä. Lautta rakennelmineen on toimitettava sellaiseen paikkaan, jossa sen säilyttäminen on sallittua. Velvoitteen tehosteeksi asetetaan uusi kahdeksan tuhannen (8.000) euron suuruinen uhkasakko. Ellei velvoitetta noudateta määräajassa, voi lupa- ja valvontajaosto tuomita uuden uhkasakon maksettavaksi.

Päätös:
Hyväksyttiin.

Lupa- ja valvontajaosto 1.11.2018 § 40

Tilan Hietaranta RN:o 1:1 omistaja on tehnyt Itä-Suomen hallinto-oikeudelle valituksen lupa- ja valvontajaoston päätöksestä 6.9.2018 § 32, jolla tilan omistajalle aiemmin asetettu uhkasakko on tuomittu maksettavaksi, omistaja on velvoitettu poistamaan luvaton lautta rakennelmineen tilan Hietaranta RN:o 1:1 alueelta ja rannasta 31.10.2018 mennessä ja velvoitteen tehosteeksi on asetettu uusi uhkasakko sekä asiasta on päätetty ilmoittaa poliisille esitutkintaa varten.

Valitus koskee vain päätöstä, jolla aiempi uhkasakko on tuomittu maksettavaksi ja velvoitteen tehosteeksi on asetettu uusi uhkasakko. Jaoston aikaisempi päätös lautan poistamisesta ja velvoitteen tehosteeksi asetusta uhkasakosta on jo lainvoimainen eikä siitä ole valitettu. Samoin päätös, jolla tilan omistajan rakennuslupahakemus on hylätty, on lainvoimainen.

Asian selventämiseksi on syytä lyhyesti esittää myös sen aikaisemmat käsittelyvaiheet.

Kehotus lautan ja rakennelman poistamiseen

Keväällä 2016 rakennusvalvonnan tietoon oli tullut, että Mikkelin kaupungin Hartikkalan kylän Hietaranta RN:o 1:1 kiinteistön edustan rantaan oli ankkuroitu lautta, jonka päällä oli rakennelma. Kyseiselle lautalle ja rakennelmalle ei ollut lupaa, jota sen paikallaan pitäminen olisi edellyttänyt. Tämän johdosta rakennusvalvonta 31.10.2016 kehotti kiinteistön omistajaa poistamaan lautan ja rakennelman kiinteistön rannasta. Samalla rakennusvalvonta suoritti tilan omistajan  kuulemisen.

Kehotus lautan ja rakennelman poistamiseen sekä uhkasakon  asettaminen

Rakennuslautakunta päätti 13.12.2016 pykälän 59 kohdalla velvoittaa kiinteistön omistajan poistamaan lautan ja rakennelman 31.5.2017 mennessä rannasta, koska aiempaa kehotuista ei ollut noudatettu. Velvoitteen tehosteeksi se asetti 2000 euron uhkasakon. Päätöksestä ei valitettu.

Rakennuslupahakemus

Tämän jälkeen kiinteistön omistaja jätti 13.6.2017 rakennusvalvontaan hakemuksen, jossa hän haki rakennuslupaa kyseisen lautan ja rakennelman siirtämiseksi rakennukseksi kiinteistön maa-alueelle noin 30 metrin etäisyydelle rannasta, jonne oli alueelle laaditun ranta-asemakaavan mukaan mahdollista rakentaa rakennus. Naapuri vastusti luvan myöntämistä. Koska rakennelma oli selkeästi huonokuntoinen, asiaa valmisteleva rakennustarkastaja harkitsi oikeaksi pyytää hakijaa täydentämään hakemusta. Täydennyspyynnössä pyydettiin selvitystä siitä täyttääkö rakennus maankäyttö- ja rakennuslain 117 a, c ja d § mukaiset rakenteiden lujuuden, vakauden terveellisyyden sekä käyttöturvallisuuden vaatimukset. Hakija ei toimittanut pyydettyä selvitystä. Kun lupahakemusta ei täydennetty määräaikaan mennessä, johtava rakennustarkasta hylkäsi lupahakemuksen päätöksellään 7.12.2017. Päätöksestä ei jätetty oikaisuvaatimusta.

Uusi kehotus poistaa lautta ja rakennelma

Koska rakennuksen tai rakennelman sijoittamiselle kiinteistölle ei ollut lupaa ja se edelleenkin oli tilan rannassa, lähetti rakennusvalvonta kiinteistön omistajalle kirjallisen kehotuksen poistaa lauttarakennelma kiinteistöltä ja rannasta 30.6.2017 mennessä. Myöhemmin määräaikaa jatkettiin 11.1.2018 saakka. Samassa yhteydessä kiinteistön omistajalle varattiin tilaisuus antaa oma selityksensä asiassa. Kiinteistön omistaja ei antanut pyydettyä selitystä.

Kehotus poistaa lautta ja rakennelma sekä uuden uhkasakon asettaminen

Koska lautta ja rakennelma olivat edelleenkin kiinteistöllä, päätti rakennuslautakunnan nykyisessä organisaatiossa korvaava lupa- ja valvontajaosto 7.3.2018 pykälän 10 kohdalla velvoittaa kiinteistön omistajan poistamaan lautta ja rakennelma kiinteistöltä 31.5.2018 mennessä. Vaatimuksen tehosteeksi jaosto asetti 5000 euron uhkasakon.

Aikaisemmin 13.6.2016 asetettua uhkasakkoa ei tuomittu maksettavaksi, koska omistaja oli siirtänyt rakennelmaa maalle päin ja yrittänyt saada sille rakennusluvan.

Kehotus poistaa lautta ja rakennelma sekä uhkasakon tuomitseminen maksuun ja uuden uhkasakon asettaminen

Rakennustarkastaja kävi toteamassa 7.6.2018, että lautta ja rakennelma olivat edelleenkin tilan rannassa.

Tämän johdosta rakennusvalvonta suoritti kiinteistön omistajan kuulemisen 6.7.2018 ja lupa- ja valvontajaosto tuomitsi valituksenalaisella päätöksellään asetetun uhkasakon maksettavaksi, asetti uuden määräajan ja uuden uhkasakon sekä päätti asian ilmoittamisesta poliisille esitutkintaa varten.

Valitusta perustellaan pääosin sellaisilla syillä, jotka liittyvät aiemmin tehtyihin, jo lainvoimaisiin päätöksiin. On todettava, että lauttarakennelma on sellainen, että sen pitäminen paikallaan tilan rannassa tai siirtäminen rakennukseksi maalle vaatii rakennusvalvontaviranomaisen luvan. Nykyisellä sijoituspaikallaan se huonokuntoisena myös rumentaa ympäristöä.

Rakennuslupaa ei ollut mahdollista myöntää ilman edellä kerrottuja lisäselvityksiä lauttarakennelman kunnosta ja soveltuvuudesta asumiskäyttöön. Hakijalle varattiin riittävä aika selvitysten toimittamiseen. Kun selvityksiä ei toimitettu, ei hakemusta voinut hyväksyä. Mitään suullista lupaa rakennuksen sijoittamiseen ei rakennusvalvonnasta ole annettu. Hakijan olisi tullut ensin selvittää, onko kyseiselle rakennelmalle mahdollista saada rakennuslupa ja mitä selvityksiä se edellyttää ja vasta myönteisen lupapäätöksen jälkeen kuljettaa lauttarakennelma paikalle. Lähtökohta ei voi olla se, että luvatta paikalle tuodun lauttarakennelman saisi pitää paikallaan, koska sen pois siirtäminen on lautan heikon kunnon takia vaikeaa.

Valituksessa vedotaan myös siihen, että kyseinen lauttarakennelma on rekisteröity venerekisteriin ja todisteeksi tästä esitetty ote rekisteristä. Sillä, että lautta on kirjattu venerekisteriin, ei ole merkitystä luvanvaraisuuden kannalta. Kun lauttaa on ollut tarkoitus käyttää kuin rakennusta, se katsotaan rakennukseksi, joka edellyttää rakennusvalvontaviranomaisen luvan. Oikeuskäytännössä liikuteltava ja sellaiseksi myös rekisteröity laite kuten vene tai perävaunuun tehty rakennelma on katsottu rakennusvalvontaviranomisen lupaa edellyttäväksi maankäyttö- ja rakennuslain mukaiseksi rakennukseksi tai rakennelmaksi, kun sitä on käytetty kuin rakennusta tai rakennelmaa. Tässä tapauksessa omistaja myöntää, että lauttarakennelma on jo alun perin tarkoitettu lomarakennukseksi kiinteistölle. Sitä ei siis ole ollut tarkoitus käyttää veneilyyn eikä se kuntonsa puolesta tuollaiseen käyttöön enää soveltuisikaan. Kokonsa ja suunnitellun käyttötarkoituksensa takia sitä on pidettävä rakennuksena.

Edellä esitetyn perusteella valitus tulee hylätä. Asia pyydetään käsittelemään kiireellisenä, koska lauttarakennelma on seissyt paikallaan ilman lupaa jo yli kaksi vuotta rumentaen ympäristöä. Kun järvi jäätyy, lautan siirtäminen on taas vaikeampaa ja todennäköisesti ponttoonien kunto jäiden puristuksessa huononee  entisestään.

Ehdotus:
Lupa- ja valvontajaosto päättää antaa Itä-Suomen hallinto-oikeudelle edellä olevan lausunnon jaoston päätöksestä 6.9.2018 § 32 tehdyn valituksen johdosta.

Päätös:
Hyväksyttiin.
 

Lupa- ja valvontajaosto 25.11.2021

Hartikkalan kylän tilan Hietaranta RN:o 1:1 omistaja on useilla rakennuslautakunnan ja lupa- ja valvontaoston päätöksillä velvoitettu poistamaan luvaton asuntolautta rakennelmineen tilan Hietaranta RN:o 1:1 alueelta ja rannasta. Lautta rakennelmineen on toimitettava sellaiseen paikkaan, jossa sen säilyttäminen on sallittua. Tilan omistaja on valittanut aikaisemmasta päätöksestä Itä-Suomen hallinto-oikeuteen, joka kuitenkin on pysyttänyt päätöksen muilta osin, mutta alentanut asetetun uhkasakon euromäärää ja antanut velvoitteen suorittamiselle uuden määräajan. Velvoitetta tuli noudattaa 31.12.2019 mennessä. Tilan omistaja haki valituslupaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta, mutta sitä ei myönnetty, joten hallinto-oikeuden päätös on lainvoimainen. 

Lupa- ja valvontajaosto on asettanut velvoitteen tehosteeksi kahdeksan tuhannen (8.000) euron suuruisen uhkasakon, jonka hallinto-oikeus on päätöksellään muuttanut neljän tuhannen (4.000) euron suuruiseksi.

Asiasta on tehty myös esitutkintapyyntö poliisille ja tilan omistaja on saanut sakkorangaistuksen rakentamisrikkomuksesta.

Tarkastuksessa 19.11.2021 on todettu, ettei velvoitetta ole vieläkään noudatettu, vaan asuntolautta seisoo edelleen kyseisen tilan rannassa rumentaen ympäristöä.

Tilan omistajalta on 1.8.2021 lähetetyllä kirjeellä pyydetty selitystä siitä, miksi velvoitetta ei ole noudatettu. Tilan omistaja on toimittanut liitteenä olevan selityksen rakennusvalvontaan 25.11.2021. Siitä, että selitys olisi toimitettu Mikkelin kaupungille jo aikaisemmin, ei ole saatu mitään näyttöä. Tilan omistaja on saanut liitteenä olevan selvityksen rakennuksen kunnosta jo yli puolitoista vuotta sitten, mutta ei ole hakenut tarvittavaa rakennuslupaa uudelleen. Se, että selityksessä kerrotaan lupaa haettavan, ei vaikuta siihen, että velvoitteen laiminlyönnistä asetettu uhkasakko voidaan tuomita maksettava ja asettaa uusi uhkasakko.

Jaoston määräyksen tehosteeksi asettaman hallinto-oikeuden päätöksen mukaisen neljän tuhannen euron suuruisen uhkasakon tuomitsemisesta maksettavaksi tulee päättää, kun velvoitetta ei ole annetussa uudessa määräajassakaan noudatettu eikä laiminlyönnille ole esitetty hyväksyttävää syytä. Samalla tulee päättää, annetaanko poistamisesta uusi velvoitemääräys uudella määräajalla ja uudella uhalla.

Päätösehdotus

Esittelijä

Sari Valjakka, johtava rakennustarkastaja, Sari.Valjakka@mikkeli.fi

Lupa- ja valvontajaosto toteaa, ettei tilan Hietaranta RN:o 1:1 omistaja ole noudattanut jaoston määräystä poistaa luvaton lauttarakennelma tilan alueelta ja rannasta Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätöksen mukaiseen määräaikaan 31.12.2019 mennessä. Laiminlyönnille ei ole annettu hyväksyttävää selitystä. Määräyksen velvoitteeksi asetettu neljän tuhannen (4.000) euron uhkasakko tuomitaan maksettavaksi.

Samalla jaosto päättää velvoittaa Hartikkalan kylän tilan Hietaranta RN:o 1:1 omistajan poistamaan lautan rakennelmineen tilan Hietaranta RN:o 1:1 alueelta ja rannasta 31.1.2022 mennessä. Lautta rakennelmineen on toimitettava sellaiseen paikkaan, jossa sen säilyttäminen on sallittua. Velvoitteen tehosteeksi asetetaan uusi kahdeksan tuhannen (8.000) euron suuruinen uhkasakko. Ellei velvoitetta noudateta määräajassa, voi lupa- ja valvontajaosto tuomita uuden uhkasakon maksettavaksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

 • Juha Ruuth, hallintopäällikkö, juha.ruuth@mikkeli.fi

Kuvaus

Lupa- ja valvontajaosto on velvoittanut Hartikkalan kylän tilan Hietaranta RN:o 1:1 omistajan poistamaan lautan rakennelmineen tilan Hietaranta RN:o 1:1 alueelta ja rannasta 31.1.2022 mennessä. Päätöksen mukaan lautta rakennelmineen on toimitettava sellaiseen paikkaan, jossa sen säilyttäminen on sallittua. Velvoitteen tehosteeksi on asetettu kahdeksan tuhannen (8.000) euron suuruinen uhkasakko. Ellei velvoitetta noudateta määräajassa, voi lupa- ja valvontajaosto tuomita uuden uhkasakon maksettavaksi.

Ristiinan alueen rakennustarkastaja on 9.9.2022 käynyt toteamassa, että lauttarakennelma on edelleen samalla paikalla Hietaranta-tilan rannassa ja ainakaan ulospäin näkyviä korjauksia siihen ei ole tehty. Lähimmiltä naapureilta on jo aikaisemmin tullut ilmoituksia, ettei lauttarakennelmaa ole siirretty eikä kunnostettu. Naapurit kokevat lauttarakennelman rumentavan ympäristöä kohtuuttomasti.

Lupa- ja valvontajaosto toteaa, ettei tilan Hietaranta RN:o 1:1 omistaja ole noudattanut jaoston määräystä poistaa luvaton lauttarakennelma tilan alueelta ja rannasta määräaikaan 31.1.2022 mennessä. Kiinteistön omistaja on 1.9.2022 toimittanut lupa- ja valvontajaostolle osoitetun selityksen, jonka mukaan omistaja on ollut asian suhteen aktiivinen ja pyrkinyt myymään lautan huutokaupat.com -sivustolla. Huutokauppa päättyi helmikuussa, mutta ei tuottanut tulosta. Tämän vuoksi omistaja on selityksen mukaan pyrkinyt kesän aikana kunnostamaan lauttaa siten, että se voitaisiin siirtää vesiteitse tai ottaa rakennuksen alkuperäistä tarkoitusta vastaavaan käyttöön. 

Selityksen mukaan lautan laskeminen vesille edellyttää ponttonien korjaamista. Omistajan työkyvyttömyys on hidastanut lautan kunnostusta. Tällä perusteella omistaja hakee määräajan jatkamista poistamisvelvoitteen täyttämiseksi 31.8.2023 saakka.

Omistaja on toimittanut 14.9.2022 vielä toisen selityksen, jossa on työkyvyttömyytensä vedoten toistanut, ettei ole kyennyt kunnostamaan lauttaa vesiliikennekelpoiseksi ja yrittää nyt myydä lauttaa verkkohuutokaupan kautta. Uhkasakkoja hän pitää kohtuuttomina tuloihinsa ja alentuneeseen maksukykyynsä nähden.

Ympäristöä rumentavaksi katsottu lauttarakennelma on ensimmäisen kerran kehotettu poistamaan jo vuonna 2016. Omistajalle on annettu lupa- ja valvontajaoston toimesta useita määräyksiä lautan postamiseksi ja tehostettu velvoitetta uhkasakoilla. Myös poliisi on käsitellyt asian rakentamisrikkomuksena ja syyttäjä on määrännyt siitä sakkorangaistuksen. Omistaja on yrittänyt saada rakennuslupaa lauttarakennelman sijoittamiseksi loma-asuntoa kiinteistölle, mutta rakennelma on todettu soveltumattomaksi tällaiseen käyttöön ja lupahakemus on hylätty. Omistaja on kertonut myös suunnitelmasta käyttää lauttaa veneilyyn. Vaikka lautta olisi rekisterissä veneenä, se ei saa rumentaa ympäristöä rannassa tai muussa säilytyspaikassa. Tosiasiallinen käyttö tulee tällöin olla veneily eikä lautta saa olla ilman rakennusvalvontaviranomaisen lupaa rannassa varastoituna tai rakennuksen korvikkena edes ulkoasultaan siistittynä.

Itä-Suomen hallinto-oikeus on tilan omistajan tekemän valituksen johdosta lausunut vuonna 2019 mm. seuraavaa. Hallinto-oikeus arvioi, että pätevänä syynä päävelvoitteen laiminlyöntiin ei voida pitää vanhan lauttarakennelman huonoksi todettua kuntoa. Ponttonien ruosteisuudesta aiheutuneet haitat eivät ole olleet ennalta-arvaamattomia eikä niiden voida katsoa olevan taysin velvoitetun toiminnasta riippumattomia.

Kun lautta on ollut vastoin annettuja määräyksiä paikallaan jo ainakin kuusi vuotta, on ilmeistä, ettei omistajalla ole tosiasiallista tarkoitusta poistaa lauttaa tilan rannasta eikä myöskään mahdollisuuksia kunnostaa sitä. Lautta on rantavedessä sellaisessa asennossa, että siihen todennäköisesti tulee koko ajan lisää kosteusvaurioita.

Lupa- ja valvontajaoston määräämän poistamisvelvoitteen laiminlyönnille ei ole annettu hyväksyttävää selitystä. Määräyksen velvoitteeksi asetettu kahdeksan tuhannen (8.000) euron uhkasakko tulee tuomita maksettavaksi ja samalla velvoittaa omistajan poistamaan lauttan rakennelmineen tilan alueelta ja rannasta 31.12.2022 mennessä. Lautta rakennelmineen on purettava tai toimitettava sellaiseen paikkaan, jossa sen säilyttäminen on sallittua. Velvoitteen tehosteeksi tulee asettaa uusi uhkasakko.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Sari Valjakka, johtava rakennustarkastaja, Sari.Valjakka@mikkeli.fi

Lupa- ja valvontajaosto toteaa, ettei tilan Hietaranta RN:o 1:1 omistaja ole noudattanut jaoston määräystä poistaa luvaton lauttarakennelma tilan alueelta ja rannasta määräaikaan 31.1.2022 mennessä. Laiminlyönnille ei ole annettu hyväksyttävää selitystä. Määräyksen velvoitteeksi asetettu kahdeksan tuhannen (8.000) euron uhkasakko tuomitaan maksettavaksi.

Samalla jaosto päättää velvoittaa Hartikkalan kylän tilan Hietaranta RN:o 1:1 omistajan poistamaan lautan rakennelmineen tilan Hietaranta RN:o 1:1 alueelta ja rannasta 31.12.2022 mennessä. Lautta rakennelmineen on purettava tai toimitettava sellaiseen paikkaan, jossa sen säilyttäminen on sallittua. Velvoitteen tehosteeksi asetetaan uusi kymmenen tuhannen (10.000) euron suuruinen uhkasakko. Ellei velvoitetta noudateta määräajassa, voi lupa- ja valvontajaosto tuomita uuden uhkasakon maksettavaksi

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kiinteistön omistaja

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus
Tähän päätökseen saa hakea muutosta:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) ja
 • se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään.


Tämän lisäksi muutosta saa hakea valittamalla myös:

 • viranomainen, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavan olevan yleisen edun vuoksi.


Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalleen. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianosaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana. Käytettäessä todisteellista sähköistä tiedoksiantoa päätös katsotaan annetun tiedoksi, kun asiakirja on noudettu viranomaisen osoittamalta palvelimelta, tietokannasta tai muusta tiedostosta.

Mikäli päätös lähetetään tiedoksi tavallisena kirjeenä, katsotaan asianosaisen saaneen tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Päätöksen katsotaan tulleen viranomaisen tietoon kuitenkin kirjeen saapumispäivänä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen
Hallintovalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42501
Puhelinnumero: 029 56 42500
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00­­–16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimuksen perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.


Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja yhteystiedot. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksen tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.


Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten laissa oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.