Lupa- ja valvontajaosto, kokous 15.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Ilmoitusasiat

Kuvaus

Lupa- ja valvontajaostolle on toimitettu seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

Itä-Suomen hallinto-oikeus

Päätös 1974/2022/8.9.2022. Hallinto-oikeus on kumonnut ja palauttanut uudelleen käsiteltäväksi Mikkelin kaupungin lupa- ja valvontajaoston päätöksen 25.11.2021 § 29, jolla kiinteistön 491-409-6-59 omistaja velvoitettiin siirtämään kiinteistön suojaviheralueeksi merkityllä osalla olevat vaihtolavat ja muut tavarat kiinteistön muille osille, poistamaan luvattoman aita- ja porttirakennelman sekä istuttamaan suojaviheralueelta kaadettujen puiden tilalle uusia puita. Hallinto-oikeus katsoi, että viranomaisen olisi tullut selvittää myös se, aiheutuuko kiinteistöllä harjoitetusta toiminnasta sellaista haittaa ympäristöön ja onko toiminta tältä osin asemakaavamääräysten mukaista. Jaoston päätöksen mukaisia velvoitteita tulee kuitenkin noudattaa siihen saakka, kunnes asiassa tehdään uusi päätös.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Valjakka, johtava rakennustarkastaja, Sari.Valjakka@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.