Kaupunginvaltuusto, kokous 25.4.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 54 Vuorohoidon linjaukset varhaiskasvatuksessa 2022

MliDno-2022-1217

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Taina Halinen, varhaiskasvatusjohtaja, taina.halinen@sivistys.mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin varhaiskasvatuksen vuorohoidon linjauksia on käsitelty Kaupunginvaltuustossa § 18, 20.2.2017, Kaupunginhallituksessa § 116, 3.4.2017, Kasvatus- ja opetuslautakunnassa § 34, 27.4.2017, Kaupunginhallituksessa § 173, 15.5.2017 ja Kaupunginvaltuustossa § 53 22.5.2017.

Varhaiskasvatuslain uudistuminen 2018 ja Mikkelin laajennetun hoidon linjaukset Kasvatus- ja opetuslautakunta päätöksen § 140, 17.12.2020 päiväkotien aukioloajoista 1.8.2021 alkaen on huomioitu uusissa linjauksissa. Linjaukset on valmisteltu vuorohoitoa antavien yksiköiden esimiesten Anne Jukarainen, Satu Tirronen, Jaana Vartiainen ja Maarit Luukkonen sekä palvelukoordinaattorien Tarja Räsänen ja Minna Oksa kanssa yhteistyössä. Linjauksia on käsitelty palveluohjauksen yhteistyöryhmässä Pavessa syksyllä 2021.

Vuorohoidon linjaukset

Varhaiskasvatuslain (540/2018 ) 5 § mukaan kunnan on järjestettävä varhaiskasvatusta siinä laajuudessa ja sellaisin toimintamuodoin kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää. Samassa pykälässä mainitaan niin ikään, että päiväkodin toiminta kalenterivuoden aikana ja aukioloaika vuorokaudessa on järjestettävä paikallisen tarpeen mukaan.

Varhaiskasvatus saa pääsääntöisesti kestää varhaiskasvatuslain (540/2018) 9 § mukaan enintään kymmenen tuntia yhtäjaksoisesti lukuun ottamatta vuorohoitoa, jossa päivittäinen kesto on lapsen tarpeen mukainen.

Varhaiskasvatuslain (540/2018) 13 § mukaisesti vuorohoitoa järjestetään iltaisin, öisin, viikonloppuisin ja arki- ja juhlapyhinä päiväkodeissa tai perhepäivähoidossa. Vuorohoitoa on järjestettävä tarpeen mukaisessa laajuudessa lapselle, joka tarvitsee sitä vanhemman tai muun huoltajan työssäkäynnin tai opiskelun vuoksi. Oikeus vuorohoitoon ei ole siis lapselle subjektiivinen oikeus.

Vuorohoitoa Mikkelissä järjestetään arkisin ennen klo 6.00 ja klo 18.00 jälkeen, viikonloppuisin ja juhlapyhinä. Muut päiväkodit ovat pääsääntöisesti avoinna klo 6.30  - 17.00 ja joustavat aukioloajoissa tarvittaessa klo 6.00 – 17.30 välillä.

Vuorohoitoon ja laajennettuun hoitoon Naisvuoren päiväkodissa ei ole subjektiivista oikeutta. Vuorohoitoa tarjotaan ainoastaan huoltajan päätoimisesta opiskelusta tai työstä johtuvan säännöllisen vuorohoidon tarpeen mukaan. Harrastustoiminta tai sen ohjaaminen ei oikeuta vuorohoitoon, mikäli se ei ole huoltajan työ. Vuorohoidon tarve arvioidaan tilannekohtaisesti. Poikkeuksena tästä on kuntouttava varhaiskasvatus, jota tarjotaan koulujen lukuvuoden aikana arkipäivisin, huomioiden lapsen vapaapäivät.

Vuorohoitoa tarjotaan ensimmäisellä luokalla olevalle vuorotyötä tekevien yksinhuoltajien lapsille tarpeen mukaan viikonloppuisin, ilta- ja yöhoitona koulujen toimintapäivinä maksimissaan 5 päivää/kuukausi.

Huoltajille tiedotetaan jo hakuprosessin aikana, että vuorohoidon tarpeen päätyttyä lapselle järjestetään paikka muualta kuin vuorohoitoryhmästä tai vuorohoitopäiväkodista niin pian kuin mahdollista, viimeistään seuraavan toimintakauden alusta tammi- tai elokuussa.

Mikäli hoidon tarve on äkillinen, voidaan kahden viikon järjestelyajalla vuorohoitopaikan puuttuessa lapselle osoittaa paikka muusta varhaiskasvatuspaikasta ja vuorohoito pyritään järjestämään mahdollisimman pian.

Jos perheellä on työstä tai opiskelusta johtuen satunnaista hoidontarvetta iltaisin, öisin tai viikonloppuisin, on heillä mahdollisuus saada lapselle tilapäistä vuorohoitoa ympärivuorokautisessa päiväkodissa. Jos lapsella on viikonloppuhoidon tarvetta, tulee hänellä olla viikolla korvaavat arkivapaat myös yhteishuoltajuuden kahden kodin tapauksissa.

Vuorohoidossa lapsen hoitoajat perustuvat huoltajien työvuoroihin.  Lapsen hoitoajat ilmoitetaan Daisy Familyyn viimeistään edellisen viikon maanantaihin klo 9.00 mennessä. Loma-aikojen hoidontarpeen ilmoitusajankohdista kerrotaan erikseen.

Tämän jälkeen tulevia hoitoajan muutoksia ei välttämättä voida toteuttaa. Lapsella tulee olla kuukaudessa viikonloppujen ja arkipyhien verran vapaapäiviä. Peruutukset varattuihin hoitoaikoihin tulee ilmoittaa viipymättä.

Vuorohoidon esiopetusajat (4h/päivä) päätetään toimintasuunnitelman hyväksymisen yhteydessä vuodeksi kerrallaan esiopetuksen toimintapäivinä klo 8.30 – 17.30 välillä. On kuitenkin huomioitava, ettei lasten päiväkodissa oloaika tule kohtuuttoman pitkäksi.

Ruokailuajat ovat päiväkotikohtaisia. Päivällinen tarjotaan lapsille, jotka jäävät hoitoon klo 17.15 jälkeen. Mikäli vuorohoidon ruokailuajat eivät sovi lapsen hoitoaikoihin, huolehtivat huoltajat lapsen ruokailusta kotona.

Ympärivuorokautinen hoito: päiväkodit Vilttihattu, Nuppula, Ristiina ja Kilikello

Ympärivuorokautiset päiväkodit ovat auki huoltajien ennalta ilmoittaman tarpeen perusteella 24 tuntia vuorokaudessa pääsääntöisesti koko vuoden. Poikkeuksina juhannus ja joulu, jolloin Mikkelissä Vilttihattu on avoinna, muut kiinni. Kilikello on kiinni myös heinäkuussa.

Lapsi voi olla ympärivuorokautisessa päiväkodissa, kun molemmat huoltajat ovat työssä tai opiskelevat oppilaitoksessa iltaisin, öisin ja/tai viikonloppuisin.

Ympärivuorokautisessa päiväkodissa lapsi voi tulla hoitoon aikaisintaan klo 4.45. Yöhoitoa tarvitsevat lapset tulevat ympärivuorokautiseen päiväkotiin viimeistään kello 20.00 mennessä. Lapsi voi olla hoidossa huoltajan yövuoron jälkeen huoltajan tarvitseman lepoajan. Huoltajan yövuoron jälkeen tai ennen yövuoroa lapselle tarjotaan hoitoa huoltajan lepoa varten enintään 9 tuntia. Lapset, jotka eivät jää yöhoitoon, tulisi hakea klo 23.00 mennessä.  Tarkemmin lapsen hoitoaikajärjestelyistä sovitaan varhaiskasvatusajan sopimuksen laatimisen yhteydessä. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan kirjataan lapsen ilta- ja yöhoidossa huomioitavat asiat.

Huoltajan tai sisaruksen sairauslomapäivinä lapsen hoitoajasta sovitaan erikseen siten, että hoitoaika sijoittuu pääsääntöisesti maanantaista perjantaihin klo 8.30 - 15.00. Vuorohoitoa ei tarjota huoltajan vapaapäivänä ja loma-aikoina. Lapsen sairastaessa tartuntatautia, huoltajan toivotaan hoitavan myös perheen muut lapset kotona. Muutoin terveiden sisarusten hoitoajaksi suositellaan sopivia varattuja hoitoaikoja.

Vilttihatun pk ei ole kenenkään lapsen lähipäiväkoti- tai esikoulu.

Laajennettu aamu- ja iltahoito: Naisvuoren päiväkoti

Aamu- ja iltahoitoa järjestävän päiväkodin päiväkotiryhmät ovat auki huoltajien ennalta ilmoittaman tarpeen perusteella arkisin klo 5.00 – 23.00 välisenä aikana.

Lapsi voi olla aamu- tai iltahoidossa, kun molemmat huoltajat ovat työssä tai opiskelevat oppilaitoksessa siten, että työstä tai opiskelusta johtuva hoidon tarve jatkuu säännöllisesti klo 5.00 – 6.30 tai 17.00 – 23.00 väliseen aikaan.

Naisvuoren päiväkoti ei ole kenenkään lapsen lähipäiväkoti tai -esikoulu.

Sekä laajennettua että päivällä tapahtuvaa hoitoa tarjoavat Kattilansillan, Lähemäen ja Rantakylän päiväkodit. Näissä päiväkodeissa hoidettavien lasten vanhemmat voivat olla myös päivätyössä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että esitetyt vuorohoidon linjaukset otetaan käyttöön viimeistään 1.8.2022 alkaen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään,​ että kaupunginhallituksen edustaja Pirkko Valtola poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana.

Valmistelija

Taina Halinen, varhaiskasvatusjohtaja, taina.halinen@sivistys.mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että esitetyt vuorohoidon linjaukset otetaan käyttöön viimeistään 1.8.2022 alkaen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että esitetyt vuorohoidon linjaukset otetaan käyttöön viimeistään 1.8.2022 alkaen.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana valtuutettu Satu Taavitsainen esitti valtuutettu Raine Lehkosen kannattamana linjauksia muutettavaksi siten, että vuorohoitoa tarjotaan ensimmäisellä ja toisella luokalla olevalle vuorotyötä tekevien huoltajien lapsille tarpeen mukaan viikonloppuisin, ilta- ja yöhoitona.

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että on tehty kaupunginhallituksen esityksestä poikkeava kannatettu esitys ja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen esitystä äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat valtuutettu Satu Taavitsaisen esitystä äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 37 jaa ääntä ja 14 ei ääntä. Liite 1.

Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallituksen esitys on tullut kaupunginvaltuuston päätökseksi.

Merkitään, että äänestysluettelo liitetään pöytäkirjaan.

Tiedoksi

Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue / sivistysjohtaja Siekkinen, varhaiskasvatusjohtaja Halinen, päiväkodinjohtajat Jukarainen, Vartiainen, Tirronen ja Luukkonen, varhaiskasvatuksen palvelukoordinaattorit Räsänen ja Oksa

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus
Päätökseen saa hakea muutosta:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.


Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
 • päätös on muuten lainvastainen.


Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42501
Puhelinnumero: 029 56 42500
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00–16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimuksen perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.


Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja yhteystiedot. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksen tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.


Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten laissa oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.