Kaupunginvaltuusto, kokous 25.4.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 58 Mikkelin kaupungin maapoliittinen ohjelma 2022

MliDno-2022-825

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Topiantti Äikäs, maankäyttöjohtaja, topiantti.aikas@mikkeli.fi

Kuvaus

Maapoliittinen ohjelma on asiakirja, jossa kaupunki määrittelee omat maapoliittiset tavoitteet ja periaatteet. Ohjelmalla varmistetaan maapolitiikan keinot ja resurssien tehokas hyödyntäminen kaupungin elinvoimaisuuden varmistamiseksi. Maapoliittisia tavoitteita ovat muun muassa: hyvän ja tavoitteellisen yhdyskuntarakenteen turvaaminen; kohtuuhintaisen tonttimaan tarjonnan edistäminen, ja; yhdenvertaisuusperiaatteen toteuttaminen.

Päätöksentekoon valmisteltu ja päätettävä maapoliittinen ohjelma korvaa aiemman (2009) ohjelmakokonaisuuden. Ohjelmaan kirjattu käytännössä nyt voimassa olevat käytännöt maapolitiikan hoitamisesta, maankäytön suunnittelusta (kaavoituksesta), päätöksenteosta ja prosesseista. Asiakirja antaa tietoa kaupungin maankäyttöön liittyvästä toiminnasta kaupungilta tonttia hakeville, maanomistajille, rakennusliikkeille sekä viranhaltijoille, suunnittelijoille ja päättäjille. Ohjelman tekemiseen ovat osallistuneet valmistelijan lisäksi asiantuntijat Maankäyttö ja kaupunkirakenne -tulosyksiköstä (työryhmä: Ilkka Tarkkanen, Kalle Räinä, Minna Frosti, Jukka Piispa, Hannu Peltomaa, Reeta Löppönen, Kirsi Avelin ja Juha Ruuth).

Maapoliittista ohjelmaa voidaan tarkastaa kuluvan valtuustokauden aikana ja tarvittaessa kuntastrategian sekä mahdollisesti asunto- ja elinkeinopoliittisten linjausten tarkentuessa tai yleiskaavoituksen niin vaatiessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jouni Riihelä, kaupunkikehitysjohtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkikehityslautakunta päättää alustavasti hyväksyä liitteessä esitetyn Mikkelin maapoliittisen ohjelman ja esittää edelleen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle ohjelman hyväksymistä maapolitiikan määrittelemiseksi ja linjaamiseksi. Ohjelmaa voidaan tarkastaa valtuustokauden aikana ja tarvittaessa. Maankäyttö ja kaupunkirakenne -tulosyksikön asiantuntijat valtuutetaan tekemään ohjemaan vähäisiä, teknisiä korjauksia.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana Jouko Kervinen esitti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että tarkastellaan uudelleen mm. loma-asuntojen käyttötarkoituksen muuttamisen kriteerit. Katriina Noponen kannatti Jouko Kervisen esitystä.

Puheenjohtaja tiedusteli voidaanko asian palauttaminen uuteen valmisteluun hyväksyä yksimielisesti. Hyväksyttiin.

Valmistelija

Topiantti Äikäs, maankäyttöjohtaja, topiantti.aikas@mikkeli.fi

Kuvaus

Maapoliittinen ohjelma on asiakirja, jossa kaupunki määrittelee omat maapoliittiset tavoitteet ja periaatteet. Ohjelmalla varmistetaan maapolitiikan keinot ja resurssien tehokas hyödyntäminen kaupungin elinvoimaisuuden varmistamiseksi. Maapoliittisia tavoitteita ovat muun muassa: hyvän ja tavoitteellisen yhdyskuntarakenteen turvaaminen; kohtuuhintaisen tonttimaan tarjonnan edistäminen, ja; yhdenvertaisuusperiaatteen toteuttaminen.

Ohjelmaa käsiteltiin lautakunnassa ti 22.2.2022 ja käydyn keskustelun jälkeen ohjelma palautettiin yksimielisesti uudelleen valmisteluun. Uudelleen valmistelussa kiinnitettiin erityistä huomiota lautakunnan palautteeseen asioista, jotka koskivat rantakaavojen uudistamista ja vapaa-ajan asuinpaikkojen käyttötarkoituksen muuttamisen kriteerejä. Nämä kohdat on merkitty keltaisella yliviivauksella liitteenä olevaan aineistoon. (Ne muutetaan normaaliksi tekstiksi asian käsittelyn jälkeen). Muilta osin ohjelmaan on tehty lähinnä typografisia korjauksia.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jouni Riihelä, kaupunkikehitysjohtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkikehityslautakunta päättää alustavasti hyväksyä liitteessä esitetyn ja viimeistellyn Mikkelin maapoliittisen ohjelman ja esittää edelleen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle ohjelman hyväksymistä maapolitiikan määrittelemiseksi ja linjaamiseksi. Ohjelmaa voidaan tarkastaa valtuustokauden aikana ja tarvittaessa. Maankäyttö ja kaupunkirakenne -tulosyksikön asiantuntijat valtuutetaan tekemään ohjemaan vähäisiä, teknisiä korjauksia.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana Kerttu Hakala esitti, että ohjelmaan lisätään maininta Mikkelin ilmasto-ohjelmasta 2022-2023. Kukaan ei kannattanut Kerttu Hakalan esitystä, joten se raukesi.

Puheenjohtaja totesi, että esittelijän päätösehdotus on tullut kaupunkikehityslautakunnan päätökseksi.

Merkitään, että kokouksessa pidettiin tauko tämän pykälän käsittelyn aikana klo 16.32-16.36.

Valmistelija

Topiantti Äikäs, maankäyttöjohtaja, topiantti.aikas@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Mikkelin maapoliittisen ohjelman maapolitiikan määrittelemiseksi ja linjaamiseksi. Ohjelmaa voidaan tarkastaa valtuustokauden aikana ja tarvittaessa. Maankäyttö ja kaupunkirakenne -​tulosyksikön asiantuntijat valtuutetaan tekemään ohjemaan vähäisiä,​ teknisiä korjauksia.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana Nina Jussi-Pekka esitti, että ohjelman periaatteisiin nostetaan sivulle 6 mukaan maininta siitä, että maankäyttöä ohjaa myös ilmasto-ohjelma ja ilmasto-ohjelma lisätään maapoliittisen ohjelman liitteeksi. Koska kukaan ei kannattanut Nina Jussi-Pekan esitystä se raukesi.

Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

Merkitään, että maankäyttöjohtaja Topiantti Äikäs selosti asiaa kaupunginhallitukselle ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Merkitään, että Jarno Strengell poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa. 

Valmistelija

Topiantti Äikäs, maankäyttöjohtaja, topiantti.aikas@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle,​ että se hyväksyy Mikkelin maapoliittisen ohjelman maapolitiikan määrittelemiseksi ja linjaamiseksi. Ohjelmaa voidaan tarkastaa valtuustokauden aikana ja tarvittaessa. Maankäyttö ja kaupunkirakenne -​tulosyksikön asiantuntijat valtuutetaan tekemään ohjemaan vähäisiä,​ teknisiä korjauksia.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää,​ että kaupunginvltuusto hyväksyy Mikkelin maapoliittisen ohjelman maapolitiikan määrittelemiseksi ja linjaamiseksi. Ohjelmaa voidaan tarkastaa valtuustokauden aikana ja tarvittaessa. Maankäyttö ja kaupunkirakenne -​tulosyksikön asiantuntijat valtuutetaan tekemään ohjemaan vähäisiä,​ teknisiä korjauksia.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana valtuutettu Kirsi Olkkonen esitti valtuutettu Petri Pekosen kannattamana lisäyksenä kohtaan 2.3  ”Keskeiset kehittämisalueet  - lähtökohtia ja linjauksia” (s.16) Pelloksen alueen huomioiminen Ristiinassa Pelloksen tehtaan läheisyydessä esim. teollisuuskäyttöön. Alue sijaitsee hyvällä paikalla liikenteellisesti Valtatie 13 läheisyydessä.

Puheenjohtaja tiedusteli voidaanko valtuutettu Kirsi Olkkosen esitys hyväksyä yksimielisesti. Hyväksyttiin.

Lisäksi valtuutettu Kirsi Olkkonen esitti valtuutettu Petri Pekosen kannattamana, että teknisenä korjauksena lisätään kohtaan 2.2. "Maapolitiikan suhde kehittämisalustoihin" aluekeskusten listaan (Anttola, Haukivuori, Ristiina) myös Suomenniemi sekä Otava. Ei ole tarkoituksenmukaista rajata tiettyjä aluekeskuksia pois matkailun kehittämisestä.

Puheenjohtaja tiedusteli voidaanko valtuutettu Kirsi Olkkosen esittämä tekninen korjaus hyväksyä yksimielisesti. Hyväksyttiin.

Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallituksen esitys lisättynä valtuutettu Kirsi Olkkosen esittämällä lisäyksellä ja teknisellä korjauksella on tullut kaupunginvaltuuston päätökseksi.

Merkitään, että maankäyttöjohtaja Topiantti Äikäs selosti asiaa kaupunginvaltuustolle. 

Tiedoksi

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue/Jouni Riihelä, Topiantti Äikäs

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus
Päätökseen saa hakea muutosta:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.


Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
 • päätös on muuten lainvastainen.


Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42501
Puhelinnumero: 029 56 42500
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00–16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimuksen perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.


Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja yhteystiedot. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksen tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.


Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten laissa oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.