Kaupunginvaltuusto, kokous 25.4.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 60 Kaupunginjohtaja Timo Halosen irtisanoutuminen kaupunginjohtajan virasta

MliDno-2022-1367

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi
Pirjo Siiskonen, kaupunginhallituksen puheenjohtaja, siiskonen.pirjo@gmail.com

Kuvaus

Kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtaja Timo Halosen välisen johtajasopimuksen mukaan kaupunginjohtaja ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja käyvät vuosittain helmikuun loppuun mennessä keskustelun kaupunginjohtajan työn painopisteistä ja odotuksista seuraavalle kaudelle ja keskustelun tulos saatetaan kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi. Edelleen sopimuksen mukaan arviointikeskustelun pohjaksi suoritetaan vuosittain kaupunginhallitukselle ja valtuuston puheenjohtajille suunnattu arviointikysely. Arvioinnin kohteena on mm. toiminnan tuloksellisuus, johtajan osaaminen, vastuunotto, sitoutuminen yhteisiin tavoitteisiin, yhteistoiminta, palvelukykyisyys ja kunnan kokonaistilanteen kehitys sekä kaupunginjohtajan tosiasiallinen mahdollisuus vaikuttaa siihen.  Vuoden 2021 osalta on arvioitu edellisen kaupunginhallituksen asettamina tavoitteina erityisesti kaupunkikonsernin kokonaisjohto, kaupunkiyhteisö- ja konsernistrategiatyö, konsernitalous- ja omistajaohjaus, keskeiset kehityshankkeet ja maankäyttö sekä strategiset sidosryhmäsuhteet. Kaupunginhallituksen vuodelle 2021 asettamina painopistealueina on arvioitu koronapandemian hoito, elinvoimatyön uudistaminen ja tehostaminen, korkeakoulupoliittisten linjausten selkiyttäminen ja toteuttaminen sekä viestintä- ja markkinointi ja mainekuva.

Kaupunginhallituksen jäsenille ja valtuuston puheenjohtajille jaettiin arviointikysely tammikuussa 2022. Vuoden 2022 tavoitteet laaditaan kaupunginjohtajan työn arvioinnista käydyn keskustelun jälkeen ja tuodaan erikseen hyväksyttäväksi kaupunginhallitukselle.

Hallintosäännön 145 §:n mukaan toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä. Koska kyse on kaupunginjohtaja Timo Halosen omasta asiasta, asia tulisi käsitellä kaupunginhallituksen puheenjohtajan selostuksen pohjalta.

Päätösehdotus

Esittelijä

Pirjo Siiskonen, kaupunginhallituksen puheenjohtaja, siiskonen.pirjo@gmail.com

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja esittelee arviointikyselyn tulokset,​ jonka jälkeen kaupunginhallitus keskustelee kaupunginjohtaja Timo Halosen työn arvioinnista,​vuoden 2022 tavoitteista sekä johtajasopimuksen mahdollisesta päivittämistarpeesta. Keskustelun pohjalta kaupunginhallituksen puheenjohtaja käy johtajasopimuksen mukaisen kehittämiskeskustelun kaupunginjohtajan kanssa.

Päätös

Kaupunginhallitus keskusteli asiasta ja päätti jatkaa keskustelua seuraavassa kokouksessa 11.4.2022.

Merkitään, että kaupunginjohtaja Timo Halonen poistui kokouksesta ennen tämän pykälän käsittelyn aloittamista ja saapui takaisin kokoukseen klo 17.30 - 18.30 väliseksi ajaksi, jonka jälkeen hän poistui kokouksesta pykälän käsittelyn loppuajaksi.

Merkitään, että kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pirjo Siiskonen toimi myös sihteerinä tämän pykälän käsittelyn ajan.

Merkitään, että kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Oskari Valtola saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana.

Merkitään, että kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja Laura Hämäläinen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana.

Valmistelija

Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi
Pirjo Siiskonen, kaupunginhallituksen puheenjohtaja, siiskonen.pirjo@gmail.com

Kuvaus

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pirjo Siiskonen ja kaupunginjohtaja Timo Halonen ovat käyneet kehityskeskustelun 7.4.2022.

Hallintosäännön 145 §:n mukaan toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä. Koska kyse on kaupunginjohtaja Timo Halosen omasta asiasta, asia tulisi käsitellä kaupunginhallituksen puheenjohtajan esittelystä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Pirjo Siiskonen, kaupunginhallituksen puheenjohtaja, siiskonen.pirjo@gmail.com

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi kaupunginhallituksen puheenjohtajan selostuksen käydystä kehityskeskustelusta. Lisäksi kaupunginhallitus asettaa vuoden 2022 erityispainopisteet liittyen voimassa olevaan kaupunginjohtajasopimukseen.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana kaupunginhallituksen puheenjohtaja täydensi esitystä siten, että kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan sopimuksen kaupunginjohtaja Timo Halosen irtisanoutumisesta kaupunginjohtajan virasta ja oikeuttaa kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pirjo Siiskosen allekirjoittamaan sen kaupungin puolesta. Lisäksi kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi kaupunginjohtaja Timo Halosen irtisanoutumisen kaupunginjohtajan virasta.

Esittelijän täydennetty esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 

Merkitään, että kaupunginjohtaja Timo Halonen ilmoitti olevansa esteellinen (oma asia) sopimuksen päätöksenteon osalta ja poistui kokouksesta. Ilmoitus hyväksyttiin. 

Lisäksi kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi kaupunginhallituksen puheenjohtajan selostuksen käydystä kehityskeskustelusta. Edelleen kaupunginhallitus päätti asettaa vuoden 2022 erityispainopisteet seuraavasti:

  1. Palvelut ja tulevaisuus -ohjelman (PaTu) toimeenpano
  2. Mikkelin kaupungin taseeseen kertyneen kumulatiivisen alijäämän oikaiseminen vuoden loppuun mennessä
  3. Energiatyöryhmän työn loppuunsaattaminen ja esityksen teko hallitukselle energiayhtiöjärjestelyistä
  4. Ylijäämäisen talousarvioesityksen laatiminen vuodelle 2023
  5. Elinvoimaohjelman 2022-2023 toimeenpano
  6. Esityksen teko elinvoimatyön uudelleenorganisoinnista konsernissa
  7. Konsernirakenteen tiivistäminen ja esitykset toimenpiteistä konserniyhtiörakenteen kehittämiseksi
  8. Vesiliikelaitoksen organisoitumisen ratkaiseminen 
  9. ASTO:n toimintojen ja organisaatiorakenteen tarkastelu sekä esitys vaihtoehtoisesta toimintamallista


Erityispainopisteet hyväksyttiin yskimielisesti.

Merkitään, että hallintojohtaja Ari Liikanen poistui kokouksesta klo 19.30 kaupunginhallituksen käsitellessä kaupunginjohtaja Timo Halosen kehityskeskustelua ja erityispainopisteitä vuodelle 2022 .

Merkitään, että hallintojohtaja Ari Liikasen poistuttua sihteerinä toimi kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pirjo Siiskonen.

Merkitään, että Jarno Strengell saapui takaisin kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi kaupunginjohtaja Timo Halosen irtisanoutumisen kaupunginjohtajan virasta.

Päätös

Merkittiin.

Merkitään, että kaupunginjohtaja Timo Halonen ilmoitti olevansa esteellinen (oma asia) ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen ei saa kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain (304/2003) 50.2 §:n perusteella hakea muutosta, jos viranhaltijalla tai viranhaltijayhdistyksellä on oikeus saattaa asia vireille työtuomioistuimessa. Virkaehtosopimuksen tulkintaa koskevat asiat ratkaistaan työtuomioistuimessa.