Kaupunginvaltuusto, kokous 13.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 81 Yöveden ja Louhiveden rantaosayleiskaavan muutos / Kohaniemenmetsä

MliDno-2022-175

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Minna Frosti, kaavoitusinsinööri, minna.frosti@mikkeli.fi

Kuvaus

Maankäyttö ja kaupunkirakenne -yksikkö lähettää otsikossa mainitun 1. päivänä maaliskuuta 2022 päivätyn rantaosayleiskaavan muutosehdotuksen kaupunkikehityslautakunnan käsiteltäväksi.

Kaavamuutoksen on laatinut Insinööritoimisto Alpo Leinonen Oy maaomistajien aloitteesta.

Alueelle on voimassa Ristiinan kunnanvaltuuston 24.5.1999 hyväksymä ja Etelä-Savon ympäristökeskuksen 24.1.2003 vahvistama Yövesi – Louhivesi rantaosayleiskaava. Suunnittelualue sijaitsee Saimaan Louhiveden ja Niiniveden välisellä vesistöalueella Kohaniemenvirran itäpuolella. Yleiskaavan muutos käsittää osan tilasta Kohaniemen yhteismetsä 491-874-8-1 ja osan tilasta Kohaniemenmetsä 491-517-1-44.

Kaavamuutos on tullut vireille 19.1.2022 päivätyllä kirjeellä, jonka liitteenä on ollut osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sekä kaavaluonnos olivat nähtävillä 19.1. - 21.2.2022.

Määräaikaan mennessä OAS:sta ja luonnoksesta saatiin kaksi lausuntoa. Mielipiteitä ei esitetty.

Etelä–Savon ELY- keskuksen lausunnossa 16.2.2021 on esitetty mm., että kaavamuutoshankkeen OAS:ssa on riittävällä tavalla kuvattu kaavaprosessin kulku ja aikataulu sekä osallisten vaikutusmahdollisuudet.  Vaikutusten arviointia suoritetaan OAS:n mukaan tavanomaisiin rantarakentamisen yhteydessä arvioitaviin vaikutuksiin, joskin vaikutukset mahdollisiin erityisiin luontoarvoihin tulee lisätä arviointikohteeksi. Vuonna 2003 vahvistetun rantaosayleiskaavan luontoselvitys ei tarkkuudeltaan ole riittävä asian arvioimiseksi, joten tarkemman luontoselvityksen laatiminen on tarpeen. Uusien rakennuspaikkojen kohdilta olisi hyvä lisätä valokuvia. ELY-keskuksella ei ole muuta huomautettavaa OAS:n takia.

Voimassa olevan osayleiskaavan rakennuspaikkojen alueelle on vireillä niiden osoittaminen METSO-alueeksi, joten kaavamuutoksen lähtökohdaksi on esitetty hyvät maankäyttöön liittyvät perustelut. ELY-keskuksella ei käytettävissä olevien tietojen valossa ole tällä hetkellä huomautettavaa kaavamuutoksen luonnoksen johdosta.

ELY-keskuksen sähköpostiviestissä 22.2.2022 on ilmoitettu, että luontoselvitysten tarpeellisuus on kaavoitusryhmässä todettu vähän yliampuvaksi, joten selvitystä ei tarvitse laatia.

Vastine: Selostuksessa on valokuvia uusien rakennuspaikkojen alueesta. Luontoselvitystä ei tarvitse laatia; ELY-keskuksen ilmoitus lausunnon jälkeen 22.2.2022 sekä METSO-ohjelman luonnonsuojeluasiantuntija Arto Hyvärisen lausunto siitä, että siirron kohteessa oleva alue on kasvupaikaltaan kankaan kivennäismaata ja puustoltaan n. 40-50-vuotiasta metsätalouskäytössä olevaa mänty-koivu kasvatusmetsää. Nykyisessä kaavassa olevat rakennuspaikat ovat metsälain tarkoittaman erityisen tärkeän elinympäristön (puro) kohdalla. Luontoarvojen kannalta rakennuspaikkojen uusi sijainti korjaa tilannetta oleellisesti.

Etelä-Savon maakuntaliitto on sähköpostiviestissään 19.1.2022 ilmoittanut, ettei heillä ole kaavaan lausuttavaa.

Kaavaluonnokseen ei tehty muutoksia lausuntojen johdosta.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jouni Riihelä, kaupunkikehitysjohtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkikehityslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy alustavasti Yöveden ja Louhiveden rantaosayleiskaavan muutoksen tiloille Kohaniemen yhteismetsä 491-874-8-1 (osa) ja Kohaniemenmetsä 491-517-1-44 (osa) / Kohaniemenmetsä, asettaa sen julkisesti nähtäville ja pyytää siitä lausunnot rakennusvalvonnalta, Mikkelin seudun ympäristöpalveluilta, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta ja Etelä-Savon pelastuslaitokselta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Minna Frosti, kaavoitusinsinööri, minna.frosti@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy alustavasti Yöveden ja Louhiveden rantaosayleiskaavan muutoksen tiloille Kohaniemen yhteismetsä 491-​874-​8-​1 (osa) ja Kohaniemenmetsä 491-​517-​1-​44 (osa) / Kohaniemenmetsä,​ asettaa sen julkisesti nähtäville ja pyytää siitä lausunnot rakennusvalvonnalta,​ Mikkelin seudun ympäristöpalveluilta,​ Etelä-​Savon elinkeino-​,​ liikenne-​ ja ympäristökeskukselta ja Etelä-​Savon pelastuslaitokselta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Minna Frosti, kaavoitusinsinööri, minna.frosti@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaavaehdotus oli nähtävillä 13.4.-13.5.2022. Nähtävilläoloaikana saatiin kaksi lausuntoa. Etelä-Savon pelastuslaitoksella ei ollut huomautettavaa rantaosayleiskaavan muutoksen ehdotuksen takia.

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunnossa todetaan, että kaavamuutokselle on esitetty maankäyttöön liittyvät asianmukaiset perustelut. Uudet rakennuspaikat, joiden alueella ei käytettävissä olevien tietojen mukaan ole erityisiä maisema- tai luontoarvoja, on sijoitettu kaavassa vastarannalla olevien rakennuspaikkojen kannalta suojaisammalle alueelle. ELY-keskuksella ei ole huomautettavaa kaavaehdotuksen takia.

Muistutuksia ei jätetty.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Yöveden ja Louhiveden rantaosayleiskaavan muutoksen koskien osaa tilasta Kohaniemen yhteismetsä 491-874-8-1 ja osaa tilasta Kohaniemenmetsä 491-517-1-44.

Päätös

Hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy Yöveden ja Louhiveden rantaosayleiskaavan muutoksen koskien osaa tilasta Kohaniemen yhteismetsä 491-874-8-1 ja osaa tilasta Kohaniemenmetsä 491-517-1-44.

Päätös

Hyväksyttiin.
 

Tiedoksi

Etelä-Savon Ely-keskus

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus
Tähän päätökseen saa hakea muutosta:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.


Sen lisäksi, mitä kuntalain (410/2015) 137 §:ssä säädetään valitusoikeudesta, on kaavan hyväksymistä koskevaan päätökseen valitusoikeus maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 191 §:n nojalla myös:

 • alueellisella ympäristökeskuksella ja muulla viranomaisella sen toimialaan kuuluvissa asioissa,
 • maakunnan liitolla ja kunnalla, joiden alueella kaavassa osoitetulla maankäytöllä on vaikutuksia, sekä
 • rekisteröidyllä paikallisella tai alueellisella yhteisöllä toimialaansa kuuluvissa asioissa toimialueellaan.


Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Kunnan jäsenen, kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan, asianosaisten ja muiden tahojen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet
Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
 • päätös on muuten lainvastainen.


Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen
Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42501
Puhelinnumero: 029 56 42500
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00–16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimuksen perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.


Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja yhteystiedot. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksen tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.


Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten laissa oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.