Kaupunginvaltuusto, kokous 13.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 94 Valtuustoaloite yritysvaikutusten arviointimallin kehittämisestä Mikkelin kaupunkikonsernissa (lisäpykälä)

MliDno-2022-3192

Kuvaus

Valtuutettu Soile Kuitunen esitti 13.6.2022 hänen ja valtuutettu Arto Seppälän ym. valtuustoaloitteena otsikkoasiasta seuraavaa:

"Kuntien päätöksillä on paljon vaikutuksia alueen elinkeinoelämään ja elinvoimaan. Kaavoitusta, hankintoja, palvelurakennetta ja palveluverkkoa koskevilla päätöksillä voidaan vaikuttaa yritysten toimintaedellytyksiin suoraan tai välillisesti.

Kunnan strategia ottaa kantaa erilaisiin ihmisiin, ympäristöön ja elinkeinoelämään kohdistuviin vaikutuksiin. Yritysvaikutusten arvioinnissa tulee huomioida kunnan strategia ja sen linjaukset.

Yritysvaikutusten arviointia toteutetaan Suomen kunnissa edelleen hyvin vaihtelevasti. Yritysvaikutusten arvioinnilla voitaisiin tuoda lisää läpinäkyvyyttä päätöksenteon valmisteluun sekä systemaattisuutta päätösten monialaisten seurausten käsittelyyn.

Yritysvaikutusten arviointiin on kehitetty toimintamalleja, ja mm. Suomen yrittäjillä on liikennevalomalli, jossa käydään läpi 13 arvioitavaa asiaa. Mallissa vaikutukset voivat olla myönteisiä, kielteisiä tai neutraaleja yritystoiminnalle.

Mikkelin kaupungilla on käytössään vaikutusten ennakkoarviointi, ja sen osana myös yritysvaikutusten ennakkoarviointia koskeva toimintamalli ja arviointilomake. On ilmeistä, ettei yritysvaikutusten arviointia kuitenkaan laajamittaisesti ole otettu käyttöön. Yritysvaikutusten arviointimallissa tulee huomioida myös kaupungin päivittyvä strategia ja seurantavastuu. Vuonna 2016 hyväksytyssä toimintamallissa seuranta on vastuutettu elinkeinotiimille.

Edellä esitetyn perusteella me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että

  • Mikkelin kaupunki käynnistää valmistelutyön, jonka aikana se selvittää, miten olemassa olevaa yritysvaikutusten arviointimallia tulee kehittää. Kehittämisessä kiinnitetään erityistä huomiota mallin hyödynnettävyyteen ja helppokäyttöisyyteen. Toimintamallia kehitettäessä huomioidaan mm. Suomen yrittäjien yritysvaikutusten arviointimalli.
  • Uudistettua toimintamallia pilotoidaan mahdollisimman pian päätöksenteon valmistelussa esimerkiksi käynnistäen työ kaupunkiympäristölautakunnassa.
  • Uudistetun toimintamallin osana päätetään myös seurantavastuusta.
     

Mikkelissä 12.6.2022

Soile Kuitunen, SDP ja Arto Seppälä, SDP

Raine Lehkonen, Satu Taavitsainen, Petri Tikkanen,
Juha Ropponen, Jaana Strandman, Jani Sensio,
Jatta Juhola, Hannu Tullinen, Paavo Barck"

Päätösehdotus

  

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.