Kaupunginvaltuusto, kokous 13.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 86 Terminaalikiinteistön, kuormausaluekiinteistön sekä pysäköintikiinteistön ostaminen VR-Yhtymä Oyj:ltä

MliDno-2022-2297

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Hannu Peltomaa, kaavoitus- ja kiinteistöinsinööri, Hannu.Peltomaa@mikkeli.fi
Topiantti Äikäs, maankäyttöjohtaja, topiantti.aikas@mikkeli.fi

Kuvaus

VR-Yhtymä Oyj omistaa Satamalahden alueella kaksi kiinteistöä (terminaalikiinteistön sekä kuormausaluekiinteistön) ja Mannerheimintien varrella, rautatieaseman pohjoispuolella yhden kiinteistön (pysäköintikiinteistön). Nämä kiinteistöt tulisi nyt hankkia Mikkelin kaupungin omistukseen, jotta turvataan edellytykset tulevalle maankäytön suunnittelulle ja sen toteuttamiselle.

Terminaalikiinteistö on osa Mikkelin kaupungin ja Osuuskauppa Suur-Savon välistä esisopimusta. Terminaalikiinteistön osalta on jo sovittu, että kaupunki hankkii kiinteistön omistukseensa ja luovuttaa kiinteistön Osuuskauppa-Suur-Savolle sen jälkeen, kun uuden Prisman edellyttämä asemakaavamuutos on saanut lainvoiman.

Edellä kerrottujen kolmen kiinteistön kaupasta on nyt alustavasti sovittu liitteenä olevan VR-Yhtymä Oyj:n laatiman kauppakirjaluonnoksen mukaisesti. Kiinteistöjen kokonaiskauppahinta olisi 2 225 000 euroa ja se jakautuisi siten, että terminaalikiinteistön osuus olisi 1 800 000 euroa, kuormausaluekiinteistön osuus 372 000 euroa ja pysäköintikiinteistön osuus 53 000 euroa.

Kauppakirjaluonnoksen ehtojen mukaisesti VR-Yhtymä Oyj vastaa terminaalikiinteistön pilaantuneiden maiden kunnostamisen kustannuksista, mutta kuormausaluekiinteistön sekä pysäköintikiinteistön osalta vastuu pilaantuneiden maiden kunnostamisesta siirtyy kaupungille. Lisäksi kauppakirjaluonnoksen ehtojen mukaisesti kuormausaluekiinteistö on hinnoiteltu pitäen oletuksena, että se muodostuu tulevassa asemakaavan muutoksessa katualueeksi, ja jos näin ei tapahtuisikaan, vaan sille muodostuisi rakennusoikeutta, on kaupunki velvollinen maksamaan VR-Yhtymä Oyj:lle lisäkauppahintaa.

Kauppahinnan maksamisesta kauppakirjaluonnoksessa on sovittu, että kauppahinnasta maksetaan myyjälle kaupantekotilaisuudessa 1.139.000 euroa ja loppuosa kauppahinnasta, eli 1.086.000 euroa on maksettava myyjälle viimeistään 31.8.2023.

Terminaalikiinteistöllä sijaitsevan rakennuksen ja rakenteiden purkamisesta on kauppakirjaluonnoksessa sovittu siten, että kaupunki vastaa niistä. Mikkelin kaupungin ja Osuuskauppa Suur-Savon välisessä esisopimuksessa on vastaavasti sovittu, että Osuuskauppa Suur-Savo vastaa em. kustannuksista.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jouni Riihelä, kaupunkikehitysjohtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkikehityslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että Mikkelin kaupunki ostaa VR-Yhtymä Oyj:ltä tilat 491-402-6-35, 491-402-6-36 ja 491-402-6-38 yhteensä 2 225 000 euron kauppahinnalla ja muutoin liitteenä olevasta kauppakirjaluonnoksesta ilmenevillä ehdoilla. Maankäyttöjohtaja oikeutetaan valmistelemaan ja allekirjoittamaan lopullinen kauppakirja.

Lisäksi kaupunkikehityslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että se myöntää 2 225 000 euron lisämäärärahan tämän kaupan toteuttamiseen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Hannu Peltomaa, kaavoitus- ja kiinteistöinsinööri, Hannu.Peltomaa@mikkeli.fi
Topiantti Äikäs, maankäyttöjohtaja, topiantti.aikas@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Mikkelin kaupunki ostaa VR-Yhtymä Oyj:ltä tilat 491-402-6-35, 491-402-6-36 ja 491-402-6-38 yhteensä 2 225 000 euron kauppahinnalla ja muutoin liitteenä olevasta kauppakirjaluonnoksesta ilmenevillä ehdoilla. Maankäyttöjohtaja oikeutetaan valmistelemaan ja allekirjoittamaan lopullinen kauppakirja.

Lisäksi kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se myöntää 2 225 000 euron lisämäärärahan tämän kaupan toteuttamiseen.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että kaupunkikehitysjohtaja Jouni Riihelä selosti asiaa kaupunginhallitukselle.

Merkitään, että kokouksessa pidettiin tauko tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 16.06-16.21.

Merkitään, että kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja Minna Pöntinen poistui kokouksesta tauon aikana.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Mikkelin kaupunki ostaa VR-Yhtymä Oyj:ltä tilat 491-402-6-35, 491-402-6-36 ja 491-402-6-38 yhteensä 2 225 000 euron kauppahinnalla ja muutoin liitteenä olevasta kauppakirjaluonnoksesta ilmenevillä ehdoilla. Maankäyttöjohtaja oikeutetaan valmistelemaan ja allekirjoittamaan lopullinen kauppakirja.

Lisäksi kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto myöntää 2 225 000 euron lisämäärärahan tämän kaupan toteuttamiseen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että valtuutettu Veli Liikanen saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana ja varavaltuutettu Nina Jussi-Pekka poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana.

Merkitään, että kaupunkikehitysjohtaja Jouni Riihelä selosti asiaa kaupunginvaltuustolle.
 

Tiedoksi

VR-Yhtymä Oyj/Kai Perhola, asumisen ja toimintaympäristön palvelualue/Topiantti Äikäs, talouspalvelut, Meidän IT ja talous Oy/kirjanpito

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus
Päätökseen saa hakea muutosta:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.


Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
 • päätös on muuten lainvastainen.


Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42501
Puhelinnumero: 029 56 42500
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00–16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimuksen perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.


Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja yhteystiedot. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksen tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.


Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten laissa oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.