Kaupunginvaltuusto, kokous 13.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 89 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2021

MliDno-2022-828

Aikaisempi käsittely

Kuvaus

Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan on mm. valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Tarkastuslautakunta antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Kunnanhallitus antaa valtuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta.

Tarkastuslautakunnan käytännön arviointityö muodostuu mm. arviointisuunnitelman laati­mi­sesta, ar­vioin­timenetelmien valitsemisesta, vi­ran­haltijoiden ja luottamushenkilöiden kuulemisista kokouksissa sekä esityslistojen ja pöy­täkirjojen lukemisesta. Ensisijaisesti arviointi suoritetaan arvioita­van vuo­den ti­lin­päätöksen ja siihen sisältyvän toimintakertomuksen perus­teella. Tarkastuslautakunta on vuoden 2021 arviointia varten kuul­lut ko­kouksissaan kaupungin viranhaltijoita.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jarmo Lautamäki, jarmo@jarmolautamaki.fi

Tarkastuslautakunta linjaa vuoden 2021 arviointikertomuksen valmisteluprosessia ja sisältöasioita sekä lautakunnan työskentelytapaa ja työnjakoa.

Päätös

Tarkastuslautakunta kävi keskustelua arviointikertomuksen valmisteluprosessista ja sisältöasioista sekä sopi alustavasti työskentelytavasta ja työnjaosta.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jarmo Lautamäki, jarmo@jarmolautamaki.fi

Tarkastuslautakunta aloittaa vuoden 2021 arviointikertomuksen laatimisen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lisäksi pöytäkirjaan merkittiin, että arviointikertomuksen valmistelua ja laatimista jatketaan 5.4.2022 klo 16.00 kaupungintalolla pidettävässä työkokouksessa, jossa lautakunnan jäsenille jaetaan allekirjoitettu tilinpäätös 2021.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jarmo Lautamäki, jarmo@jarmolautamaki.fi

Tarkastuslautakunta jatkaa vuoden 2021 arviointikertomuksen laatimista.

Päätös

Tarkastuslautakunta jatkoi vuoden 2021 arviointikertomuksen laatimista.

Kuvaus

Tarkastuslautakunta jatkaa vuoden 2021 arviointikertomuksen laatimista ja allekirjoittaa sen tässä kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jarmo Lautamäki, jarmo@jarmolautamaki.fi

Tarkastuslautakunta

  • saattaa vuoden 2021 arviointikertomuksen kaupunginvaltuustolle tiedoksi
  • esittää kaupunginvaltuustolle, että se kehottaa kaupunginhallitusta raportoimaan kaupunginvaltuustolle lokakuun 2022 loppuun mennessä toimenpiteistä, joihin arviointikertomuksessa esitettyjen epäkohtien, kysymysten ja selvityspyyntöjen johdosta on ryhdytty.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta:
Tarkastuslautakunta

  • saattaa vuoden 2021 arviointikertomuksen kaupunginvaltuustolle tiedoksi
  • esittää kaupunginvaltuustolle,​ että se kehottaa kaupunginhallitusta raportoimaan kaupunginvaltuustolle lokakuun 2022 loppuun mennessä toimenpiteistä,​ joihin arviointikertomuksessa esitettyjen epäkohtien,​ kysymysten ja selvityspyyntöjen johdosta on ryhdytty.

Päätös

Merkittiin ja hyväksyttiin.

Merkitään, että pykälät 89, 90 ja 91 käsiteltiin samanaikaisesti.
 

Tiedoksi

Talouspalvelut

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.