Kaupunginvaltuusto, kokous 13.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 91 Mikkelin kaupungin tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilikaudelta 1.1.- 31.12.2021

MliDno-2022-1028

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tiia Tamlander, vt. talousjohtaja, tiia.tamlander@mikkeli.fi
Janne Skott, vs. taloussuunnittelupäällikkö, janne.skott@mikkeli.fi

Kuvaus

Kuntalain 113 §:n mukaan tilinpäätös käsittää taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailun ja toimintakertomuksen. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta, joita koskien tarpeelliset tiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Kuntalain 114 §:n mukaan kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä myös konsernitilinpäätös. Tilinpäätös on laadittava tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä, jonka jälkeen se on annettava tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien ja tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen tilinpäätös saatetaan valtuuston käsiteltäväksi.

Mikkelin kaupungin tilinpäätös muodostetaan yhdistämällä liikelaitosten erillistilinpäätökset kaupungin muuhun tilinpäätökseen. Kaupungin tase laaditaan yhdistämällä budjettitalouden tase ja liikelaitosten taseet siten, että sisäiset velat ja saamiset on eliminoitu. Kaupungin kirjanpitolain mukainen ulkoinen tuloslaskelma laaditaan vähentämällä kokonaismenoista ja -tuloista kaupungin sisäiset erät. Kun toimintatuloista ja -menoista eliminoidaan budjettitalouden ja liikelaitosten väliset sisäiset erät, päädytään ulkoisen tuloslaskelman mukaisiin toimintamenoihin ja -tuloihin. Yksiköiden määrärahojen käytön raportointi sisältää sisäiset erät.

Toimintakertomuksessa on kuntalain 115 §:n mukaan esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi. Selvitys talouden tasapainottamistoimenpiteistä on annettu toimintakertomuksen kappaleessa 1.7.2.

Kunnan toiminnassa ja taloudessa on noudatettava talousarviota (kuntalaki 110 §). Talousarvio on sitova ohje kunnan talouden hoitamisesta. Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Varainhoitovuoden päätyttyä talousarviosta poikkeaminen on hyväksytettävä kaupunginvaltuustossa ennen tilinpäätöksen hyväksymistä. Kaupunginvaltuusto on 21.3.2022 § 29 hyväksynyt talousarvion 2021 menoihin ylitysoikeudet ja tuloihin alitusoikeudet, mutta Vesiliikelaitoksen liikeylijäämän alittumista (739 218 e) ja Vesiliikelaitoksen verkosto- ja laiteinvestointien ylitystä (894 000 e) valtuusto ei päätöksessään hyväksynyt. Tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja huomioivat asian omassa työskentelyssään.

Vuoden 2021 tilinpäätöksen jälkeen Mikkelin kaupungin taseessa on kertyneitä alijäämiä 33,55 miljoonaa euroa. Tilikaudelta 2021 muodostui noin 3,84 miljoonaa euroa alijäämää.

Tilikauden tuloksen muodostuminen

Mikkelin kaupungin tilikauden 2021 tulos ennen varaus- ja rahastosiirtoja oli 3,93 miljoonaa euroa alijäämäinen.

Tilikauden 2021 tulos muodostui seuraavasti:

1000 euroa

1.1.-31.12.2021

1.1.-31.12.2020

Toimintatuotot yht.

66 124

55 470

Valm. omaan käyttöön

647

843

Toimintakulut yht.

-416 920

-384 701

Toimintakate

-350 148

-328 388

Verotulot

237 122

222 810

Valtionosuudet

127 869

136 838

Rahoitustuotot ja -kulut

2 894

3 072

Vuosikate

17 736

34 332

Poistot ja arvonalentumiset

-21 664

-25 000

Tilikauden tulos

-3 928

9 332

Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)

-2 615

32

Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)

2 699

84

Tilikauden ylijäämä/alijäämä

-3 844

9 448

 

Tulos oli noin 1,2 miljoonaa euroa heikompi kuin alkuperäinen 2,6 miljoonaa euroa alijäämäiseksi laadittu talousarvio. Tulosta heikensi merkittävimmin sote-menot, jotka ylittivät talousarvion 21,6 miljoonalla eurolla. Essoten kuntalaskutus sisälsi koronasta aiheutuvia kustannuksia noin 17 miljoonaa euroa, mutta koronakustannuksia kattamaan tarkoitettuja avustustuloja kertyi tilikauden aikana vain 7,8 miljoonaa euroa. Verotuloja kertyi noin 4 miljoonaa euroa talousarviota enemmän.

Tuloksen käsittely

Kuntalain 115 §:n mukaan kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.

Kaupunginhallitus esittää toimintakertomuksessa tilikaudelle 2021 muodostuneen
3 844 490,47 euron alijäämän käsittelyksi seuraavaa:

 • Tilikauden tuloslaskelman tulos ennen varaus- ja rahastosiirtoja -3 927 848,84 euroa
 • Kirjataan kuluna suunnitelman mukaan Vesiliikelaitoksen poistoeron lisäys
  2 617 126,10 euroa
 • Kirjataan tulona suunnitelman mukaan Vesiliikelaitoksen varausten vähennys
  2 698 849,76 euroa
 • Kirjataan kuluna suunnitelman mukaan Etelä-Savon pelastuslaitokselle poistoeron lisäys 10 821,67 euroa
 • Kirjataan tulona suunnitelman mukaan Mikkelin kaupungin poistoeron vähennys 12 456,38 euroa
 • Kirjataan tilikauden alijäämä 3 844 490,47 euroa tilikauden yli-/alijäämän tilille taseeseen.


Alijäämää on taseessa vuoden 2021 tilinpäätöksen jälkeen 33 549 455,35 euroa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja allekirjoittavat Mikkelin kaupungin tilinpäätöksen vuodelta 2021 ja jättävät sen tilintarkastajien tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnan arvioitavaksi. Allekirjoitusjärjestelyistä on ohjeistettu kaupunginhallituksen jäseniä erikseen hybridikokouksena järjestetyn kokouksen johdosta.

Kaupunginhallitus saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi ja esittää tilikaudelle 2021 muodostuneen 3 844 490,47 euron alijäämän käsittelyksi seuraavaa:

 • Tilikauden tuloslaskelman tulos ennen varaus- ja rahastosiirtoja -3 927 848,84 euroa
 • Kirjataan kuluna suunnitelman mukaan Vesiliikelaitoksen poistoeron lisäys
  2 617 126,10 euroa
 • Kirjataan tulona suunnitelman mukaan Vesiliikelaitoksen varausten vähennys
  2 698 849,76 euroa
 • Kirjataan kuluna suunnitelman mukaan Etelä-Savon pelastuslaitokselle poistoeron lisäys 10 821,67 euroa
 • Kirjataan tulona suunnitelman mukaan Mikkelin kaupungin poistoeron vähennys 12 456,38 euroa
 • Kirjataan tilikauden alijäämä 3 844 490,47 euroa tilikauden yli-/alijäämän tilille taseeseen.


Lisäksi kaupunginhallitus antaa valmistelijoille oikeuden tehdä tilinpäätökseen tarvittavia teknisiä korjauksia, muutoksia ja täydennyksiä. Mahdolliset muutokset ja korjaukset tuodaan tiedoksi kaupunginhallitukselle ennen kaupunginvaltuuston tilinpäätöskäsittelyä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että kaupunginjohtaja Timo Halonen ja vt. talousjohtaja Tiia Tamlander selostivat asiaa kaupunginhallitukselle. 

Kuvaus

Tarkastuslautakunnan on kannanottojensa pohjalta tehtävä valtuustolle ehdotuksensa siitä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko tilivelvollisille myöntää vastuuvapaus.

Kaupunginhallitus allekirjoitti tilinpäätöksen 28.3.2022, jätti sen tilintarkastajien tarkastettavaksi ja saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi.

Tilintarkastuskertomus on luovutettu tarkastuslautakunnalle tässä kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jarmo Lautamäki, jarmo@jarmolautamaki.fi

Puheenjohtaja antaa päätösehdotuksen kokouksessa.

Päätös

Puheenjohtaja totesi, että tilintarkastaja on 24.5.2022 päiväämässään tilintarkastuskertomuksessa lausunut, että Mikkelin kaupungin tilinpäätös voidaan hyväksyä sekä vastuuvapaus myöntää tilivelvollisille edellyttäen, että valtuusto hyväksyy Mikkelin Vesiliikelaitoksen liikeylijäämätavoitteen alittumisen ja investointimäärärahan ylittymisen

Tarkastuslautakunta esittää, että:

 • Kaupunginvaltuusto hyväksyy Mikkelin kaupungin vuoden 2021 tilinpäätöksen.
 • Kaupunginvaltuuston hyväksyessä Mikkelin Vesiliikelaitoksen liikeylijäämätavoitteen alittumisen ja investointimäärärahan ylittymisen tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.–31.12.2021.

 

Merkitään, että Sari Hannukainen ja Soile Kuitunen ilmoittivat olevansa esteellisiä (Vesiliikelaitoksen johtokunnan varajäsenyys) ja poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitukset hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta:
Tarkastuslautakunta esittää, että:

 • Kaupunginvaltuusto hyväksyy Mikkelin kaupungin vuoden 2021 tilinpäätöksen.
 • Kaupunginvaltuuston hyväksyessä Mikkelin Vesiliikelaitoksen liikeylijäämätavoitteen alittumisen ja investointimäärärahan ylittymisen tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.–31.12.2021.

Päätös

Asiasta käyttivät alustuspuheenvuoron kaupunginjohtaja Timo Halonen, vt. talousjohtaja Tiia Tamlander ja tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Jarmo Lautamäki.

Sen jälkeen puheenvuoron käyttivät Keskustan valtuustoryhmän puheenjohtaja Kirsi Olkkonen, Kokoomuksen valtuustoryhmän varapuheenjohtaja Pirkko Valtola, SDP:n valtuustoryhmän puheenjohtaja Satu Taavitsainen, Perussuomalaisten valtuustoryhmän puheenjohtaja Sami Järvinen, Vihreiden valtuustoryhmän puheenjohtaja Minna Pöntinen, Kristillisdemokraattien valtuustoryhmän puheenjohtaja Liisa Ahonen, Liike Nyt valtuustoryhmän puheenjohtaja Anna Reponen, Valta kuulu kansalle valtuustoryhmän puheenjohtaja Jussi Marttinen ja SDP Mikkeli valtuustoryhmän puheenjohtaja Jarno Strengell.

Tämän jälkeen puheenvuoron käytti kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pirjo Siiskonen.

Käydyn keskustelun aikana Keskustan valtuustoryhmän puheenjohtaja Kirsi Olkkonen esitti Kokoomuksen varapuheenjohtaja Pirkko Valtolan kannattamana, että koska arviointikertomuksessa tai tilintarkastuskertomuksessa ei ole tuotu esiin Vesiliikelaitoksen toiminnasta sellaista, joka estäisi talousarviopoikkeamien hyväksymisen, Keskustan valtuustoryhmä esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy Mikkelin Vesiliikelaitoksen talousarviopoikkeamat tilikaudelta 1.1.-31.12.2021 ja, että valtuusto myöntää vastuuvapauden kaikille tilivelvollisille tilikaudelta 1.1.-31.12.2021.

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja tiedusteli, että koska kaikissa ryhmäpuheenvuoroissa kannatettiin Vesiliikelaitoksen talousarviopoikkeaman hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä kaikille tilivelvollisille, voidaanko Kirsi Olkkosen esitys hyväksyä yksimielisesti kaupunginvaltuuston päätökseksi. Hyväksyttiin.

Tilinpäätöksen hyväksymisen osalta tarkastuslautakunnan esitys hyväksyttiin kaupunginvaltuuston päätökseksi.

Merkitään, että valtuutettu Risto Rouhiainen ilmoitti olevansa esteellinen (Vesiliikelaitoksen johtokunnan puheenjohtaja ajalla 16.8.2021-28.3.2022) ja poistui kokouksesta. Ilmoitus hyväksyttiin. Hänen tilalleen kokoukseen saapui varavaltuutettu Markku Kakriainen.

Merkitään, että valtuutettu Risto Rouhiaisen kirjallinen ilmoitus esteellisyydestä ja sen perusteista liitettiin pöytäkirjaan.

Merkitään, että valtuutettu Soile Kuitunen ilmoitti olevansa esteellinen (Vesiliikelaitoksen johtokunnan varajäsen) ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitus hyväksyttiin. Hänen tilalleen kokoukseen saapui tämän pykälän käsittelyn ajaksi varavaltuutettu Jaana Vartiainen.

Merkitään, että valtuutettu Veli Liikanen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana ja hänen tilalleen kokoukseen saapui varavaltuutettu Kerttu Hakala.

Merkitään, että pykälät 89, 90 ja 91 käsiteltiin samanaikaisesti.
 

Tiedoksi

Tarkastuslautakunta, tilintarkastaja, talouspalvelut, Meidän IT ja talous Oy/kirjanpito

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus
Päätökseen saa hakea muutosta:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.


Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
 • päätös on muuten lainvastainen.


Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42501
Puhelinnumero: 029 56 42500
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00–16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimuksen perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.


Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja yhteystiedot. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksen tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.


Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten laissa oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.