Kaupunginvaltuusto, kokous 13.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 88 Henkilöstökertomus 2021

MliDno-2022-1023

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Petri Mattila, henkilöstöjohtaja, petri.mattila@mikkeli.fi
Sari Häkkinen, HR-päällikkö, sari.hakkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin henkilöstöraportti vuodelta 2021 on valmistunut. Henkilöstöraportoinnin ja -arvioinnin olennaisimpana tehtävänä on kaupungin strategisen johtamisen ja ohjauksen tukeminen sekä kehittäminen. Tulosten pohjalta voidaan arvioida edelliselle vuodelle asetettujen tavoitteiden saavuttamista henkilöstöjohtamisen osalta. Raportin alussa kuvataan strategiselle henkilöstöjohtamiselle asetettujen tavoitteiden toteutumista kertomusvuonna. Muilta osin Mikkelin kaupungin henkilöstöraportti pyrkii noudattamaan henkilöstövoimavarojen kuvaamisen, raportoinnin ja tunnuslukujen osalta Kuntatyönantajien henkilöstövoimavarojen arvioinnin suositusta.

Raportin sisältämät laadulliset ja määrälliset tiedot perustuvat tilanteeseen 31.12.2021 ja ne on koottu henkilöstöhallinnon ja kirjanpidon järjestelmistä sekä KEVA:n ja kuntatyönantajien tilastoista. Tietojen kokoamisesta ja raportin kirjoittamisesta on vastannut henkilöstöpalveluiden tiimi.

Vuosi 2021 kuten vuosi 2020 on ollut erittäin poikkeuksellinen korona-pandemian vuoksi. Työhyvinvointi ja sen johtaminen on edelleen ollut kehittämisen painopisteenä rinnan tavoiteorganisaation toteuttamisen kanssa. Työelämän laatua ja tuottavuutta kuvaava QWL-indeksi oli kertomusvuonna pienessä laskussa 55 % (vuonna 2020 58,05%). Tulos kertoo sitä, että meillä on käyttämätöntä potentiaalia henkilöstön suorituskyvyn nostamisessa. Tähän voimme vaikuttaa tietotaidon paremman hyödyntämisen, työelämäinnovaatioiden, prosessien kehittämisen, hyvän johtamisen ja esimiestyön kautta.

Vuoden 2021 osaamisen kehittämisen painopistealueet olivat johtaminen ja esimiestyö, asiakaslähtöinen palveluosaamisen kehittäminen, talousosaaminen sekä digitaalisten toimintojen ja palveluprosessien kehittäminen.  

Osaamisen johtamisen haltuunottoa varten kaupungin tuli ottaa käyttöön Personec F OSS henkilöstöjohtamisen työväline palvelukeskus Meitan kautta vaiheittain vuoden 2021 aikana. 

Kaupunkirakenneselvityksen ja palvelusuunnitelman pohjalta laaditun tavoiteorganisaation myötä tavoiteltiin kaikkiaan 120 henkilötyövuoden vähennystä (HTV) vuoden 2021 loppuun mennessä verrattuna tilanteeseen 31.12.2018. Vuoden 2021 lopussa henkilötyövuodet olivat vähentyneet 126 HTV verrattuna vuoden 2018 tilanteeseen eli henkilöstötavoite saavutettiin. 

Kertomusvuonna palkkakulut nousivat 3,94 M€ verrattuna vuoteen 2020. Henkilöstökulut vuonna 2020 TP 73.624.839,34 euroa ja vuonna 2021 TP 77.562.859,9. Talousarvioon oli vuonna 2021 varattu henkilöstökuluihin 81.062.700 euroa.

Työterveyshuollon kustannukset nousivat kertomusvuonna pysyen korvauskaton sisällä. Ennaltaehkäisevän työn osuus nousi 55 prosenttiin mutta on edelleen alle tavoitteen eli 60. Tavoitteena on, että henkilöstön sairauspoissaolopäivät ovat alle 15 henkilötyövuotta kohden. Toteuma vuonna 2021 oli 16,5. Henkilöstön ikärakenne pysyi lähes samana keski-iän ollessa 47,7.

Tapaturmavakuutusyhtiöön tehtiin työtapaturmailmoituksia vuonna 2021 168 kappaletta, kun niitä vuonna 2020 tehtiin 138 kappaletta. Tapaturmien määrä työpaikoilla tai työmatkoilla kasvoi yhteensä 17 % edellisvuodesta. Tapaturmien osalta on pykälän liitteenä tarkempi selvitys.

Henkilöstöraportti vuodelta 2021 on liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Petri Mattila, henkilöstöjohtaja, petri.mattila@mikkeli.fi

YT-neuvottelukunta käy henkilöstöraportin pohjalta keskustelun vuoden 2021 henkilöstötavoitteiden saavuttamisesta. Henkilöstökertomus lähetetään Yt-neuvottelukunnan kokouksen käsittelyn jälkeen kaupunginhallituksen käsittelyyn.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Valmistelija

Petri Mattila, henkilöstöjohtaja, petri.mattila@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus merkitsee vuoden 2021 henkilöstöraportin tiedoksi sekä saattaa sen tiedoksi kaupunginvaltuustolle

Päätös

Merkittiin ja hyväksyttiin.

Merkitään, että henkilöstöjohtaja Petri Mattila selosti asiaa kaupunginhallitukselle.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee vuoden 2021 henkilöstöraportin tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Merkitään, että henkilöstöjohtaja Petri Mattila selosti asiaa kaupunginvaltuustolle.
 

Tiedoksi

Henkilöstöpalvelut

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.