Kaupunginvaltuusto, kokous 13.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 79 Hallintosäännön muutos – toimivalta yksityisen ammatillisen koulutuksen oppivelvollisen opiskeluoikeuden peruuttamisesta, palauttamisesta ja kurinpidosta

MliDno-2022-2359

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Opetus- ja kulttuuriministeriön ohjauskirjeen 30.3.2022 VN/489/2021-OKM-75 ”Yksityisten ammatillisen koulutuksen järjestäjien toimivalta päättää oppivelvollisen opiskeluoikeuden peruuttamisesta ja palauttamisesta sekä kurinpitotoimista siirtyy kunnille” mukaan ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (531/2017) kurinpitosäännöksiä on täsmennetty lailla 164/2022. Muutos koskee kaikkia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä ja se merkitsee kunnille uutta tehtävää, joka edellyttää ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 93 §:n mukaisen monijäsenisen toimielimen asettamista.

Rekisteröidyn yhteisön tai säätiön järjestämässä ammatillisessa koulutuksessa olevan oppivelvollisen opiskeluoikeuden peruuttamisesta ja palauttamisesta, määräaikaisesta erottamisesta, asuntolasta erottamisesta sekä opiskeluoikeuden pidättämisestä päättävä taho on koulutuksen järjestäjän kotipaikan mukaisen kunnan asettama monijäseninen toimielin. Kyseinen toimielin ottaa asian käsiteltäväkseen ja päätettäväkseen rehtorin esityksestä. Oppivelvollisille kohdistetuissa toimissa on kyse merkittävästä julkisen vallan käytöstä, eikä toimivaltaa niistä päättämiseen voida antaa muulle kuin viranomaiselle.

Muutos edellyttää, että yksityisten koulutuksen järjestäjien kotipaikan mukaisissa kunnissa on jatkossa säännöksessä tarkoitettu monijäseninen toimielin, jolle kyseiset oppivelvollisia koskevat asiat voidaan osoittaa käsiteltäväksi. Tämä edellyttää yksityisen koulutuksen järjestäjän ja sen kotipaikan mukaisen kunnan välistä yhteistyötä. Kotipaikan mukaisella kunnalla tarkoitetaan rekisteriin merkittyä yhteisön tai säätiön kotipaikkaa. Jos laissa tarkoitetulla yksityisellä koulutuksen järjestäjällä on toimipisteitä muualla kuin sen kotipaikan mukaisessa kunnassa ja kurinpitoasia koskee tällaisen toimipisteen asiaa, toimivaltainen on tässäkin tapauksessa järjestäjän kotipaikan mukaisen kunnan asettama toimielin.

Kuntalain 14 §:n mukaan kunnan päätösvaltaa käyttää valtuusto. Valtuusto voi siirtää (ml. toimielimen asettamista koskevaa) toimivaltaansa kuntalain 91 §:n mukaisesti hallintosäännössä kunnan muille toimielimille sekä luottamushenkilöille ja viranhaltijoille.

Toimielimestä, sen kokoonpanosta ja tehtävistä säädetään ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 93 §:ssä eli kyse on ns. erityislainsäädäntöön perustuvasta toimielimestä.

Koulutuksen järjestäjä tai kunta päättää tarkemmin toimielimen toimintatavoista ja päätöksenteosta.  

Lakimuutos tulee voimaan 1.8.2022.

Liitteenä opetus- ja kulttuuriministeriön asiasta antama ohjauskirje ja linkki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (164/2022) 93 §:n muutokseen https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2022/20220164.

Päätösehdotus

Esittelijä

Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että kaupungin hallintosääntöön kohtaan ”31 § Kasvatus- ja opetuslautakunnan erityinen toimivalta” lisätään:

16. päättää monijäsenisen toimikunnan asettamisesta ammatillisessa koulutuksessa olevan oppivelvollisen opiskeluoikeuden peruuttamisesta ja palauttamisesta, määräaikaisesta erottamisesta, asuntolasta erottamisesta sekä opiskeluoikeuden pidättämisestä.

Hallintosäännön muutos tulee voimaan samaan aikaan lakimuutoksen kanssa 1.8.2022.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupungin hallintosääntöön kohtaan ”31 § Kasvatus- ja opetuslautakunnan erityinen toimivalta” lisätään:

16. päättää monijäsenisen toimikunnan asettamisesta ammatillisessa koulutuksessa olevan oppivelvollisen opiskeluoikeuden peruuttamisesta ja palauttamisesta, määräaikaisesta erottamisesta, asuntolasta erottamisesta sekä opiskeluoikeuden pidättämisestä.

Hallintosäännön muutos tulee voimaan samaan aikaan lakimuutoksen kanssa 1.8.2022.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupungin hallintosääntöön kohtaan ”31 § Kasvatus- ja opetuslautakunnan erityinen toimivalta” lisätään:

16. päättää monijäsenisen toimikunnan asettamisesta ammatillisessa koulutuksessa olevan oppivelvollisen opiskeluoikeuden peruuttamisesta ja palauttamisesta, määräaikaisesta erottamisesta, asuntolasta erottamisesta sekä opiskeluoikeuden pidättämisestä.

Hallintosäännön muutos tulee voimaan samaan aikaan lakimuutoksen kanssa 1.8.2022.

Päätös

Hyväksyttiin.
 

Tiedoksi

Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue/sivistysjohtaja Virpi Siekkinen, palvelukoordinaattori Anni Löppönen, Etelä-Savon ammattiopisto/toimitusjohtaja Arja Flinkman, Suomen Nuoriso-opisto/rehtori Jukka Tammisuo, yleishallintotiimi/toimistosihteeri Annamari Terästi

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus
Päätökseen saa hakea muutosta:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.


Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
 • päätös on muuten lainvastainen.


Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42501
Puhelinnumero: 029 56 42500
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00–16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimuksen perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.


Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja yhteystiedot. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksen tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.


Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten laissa oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.