Kaupunginhallitus, kokous 17.6.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 187 Sodan ja rauhan keskus Muistin vuokratuki toimintaedellytysten turvaamiseksi

MliDno-2024-2243

Valmistelija

 • Linda Asikainen, palvelujohtaja, linda.asikainen@mikkeli.fi
 • Jouni Riihelä, kaupunkikehitysjohtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi
 • Topi Heinänen, vs. kaupunginlakimies, topi.heinanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Sodan ja rauhan keskus Muisti Oy, jonka omistajia ovat Mikkelin kaupunki 20% ja Sodan ja rauhan keskus Muistin tukisäätiö sr 80 %, on perustettu vuonna 2018. Muisti sijaitsee kaupungin vuokratiloissa osoitteessa Päämajankuja 1. Strategiassa on nimetty vuoden 2018-2021 perustamiskaudeksi ja vuodet 2021-2026 vakiintumiskaudeksi. Toimintojen vakiintumiskauden aikana merkittävimpiä haasteita ovat olleet suunnitteluvaiheessa arvioitujen avustusten toteutuminen sekä pandemiakriisi. Nyt Sodan ja rauhan keskus Muisti Oy on lähestynyt Mikkelin kaupunkia toiminnan tukemisessa alemman vuokran muodossa niin, että vuosivuokraksi esitetään 200 000 €/vuosi (+ alv. 24 %). Esitetty vuokra sisältäisi nykyisten tilojen lisäksi toimitilojen rakennuksen kolmannen kerroksen. Muistin toimitilojen nykyinen vuokra on noin 250 000 €/vuosi (alv. 0%). Kolmannen kerroksen toimitila on noin 300 m2, joka nykyisellä vuokratasolla laskettuna (noin 13 €/m2 , alv. 0%) on noin 47 000 €/vuosi (alv. 0%). Esitettyihin hintoihin lisätään alv 24 %. Vuokrasopimuksella on sovittu, että vuokraa tarkistetaan 30.4.2024 alkaen markkinahinnan mukaiseksi sisältäen ylläpitokustannukset sekä kaupungin tekemän investoinnin.
Mikkelin kaupunki on tilannut Newsecilta arviokirjan (12.4.2024) markkinahintaisesta vuokratasosta ko. toimitiloissa. Arvion mukaan näyttelytilan markkinavuokraksi sisältäen investointivuokran katsotaan 13,80 €/m2/kk (alv. 0%) ja kahvila-ravintolatilan markkinavuokraksi 11 €/m2/kk. Jälkimmäiseen tilaan ei kohdistu investointivuokraa. Arvion perusteella voidaan todeta, että nykyinen vuokrataso on ollut asianmukainen.

Mikkelin kaupunki suunnittelee tukevansa Tiedekeskus Muistia vuokranalennuksella liitteenä olevan hakemuksen perusteella, jotta muistin talous saadaan kestävälle pohjalle. Tiedekeskus muisti sijaitsee kaupungin omistamissa tiloissa, ja kaupunki on tähän saakka perinyt Tiedekeskus Muistilta markkinahintaista vuokraa. Euroopan unionin oikeuden mukaan valtiontuet yritystoiminnalle ovat lähtökohtaisesti kiellettyjä. Yritykselle myönnettävä julkinen tuki voi antaa sille muihin kilpaileviin yrityksiin verrattuna etua, ja tämä voi vääristää EU:n sisämarkkinoiden toimintaa ja kilpailua. Yritystoimintaa voidaan kuitenkin tukea EU:n valtiontukisääntöjen puitteissa. Valtiontuki voi olla EU:n sisämarkkinoille soveltuvaa, jos tuella edistetään yleistä taloudellista kehitystä ja SEUT-sopimuksessa (107 artiklan 2 ja 3 kohdat) määriteltyjä tavoitteita. EU:n valtiontukisäännöt koskevat toimenpiteitä, joilla julkinen sektori myöntää yrityksille vastikkeetonta, valikoivaa taloudellista etua. Valtiontuki voi olla muodoltaan monenlaista: valtiontukea voi olla esimerkiksi avustus, markkinahintaa edullisempi laina, takaus, ei-markkinaehtoinen pääomasijoitus tai pääomitus, verohelpotus tai markkinahintaa alhaisempi kiinteistön tai maa-alueen vuokra tai myyntihinta.

Valtiontuen tunnusmerkit:

 • Julkisia varoja kanavoidaan yrityksiin/taloudelliseen toimintaan
 • Etu on valikoiva eli tuki kohdistuu vain tiettyyn yritykseen tai tiettyihin yrityksiin (esimerkiksi jollekin alalle tai alueelle)
 • Toimenpide vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua
 • Toimenpide vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan.


EU:n valtiontukisääntöjä sovelletaan, jos kaikki nämä tunnusmerkit täyttyvät samanaikaisesti.

Tiedekeskus Muistin ei osalta edellä mainitut kriteerit eivät täyty. Tiedekeskus Muistin toimintaa ei voida pitää taloudellisena, sillä sen tarkoitus ei ole tuottaa voittoa. Toimenpide ei myöskään vääristä kilpailua, sillä Suomessa vastaavia tiedekeskuksia ei ole. Tuki ei myöskään vaikuta millään tavalla jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. Kaikkien tunnusmerkkien tulisi täyttyä samanaikaisesti, jotta kyseessä olisi kielletty valtion tuki, nyt suurin osa jää täyttymättä.

Lisäksi Tiedekeskus Muistiin tulee sovellettavaksi ryhmäpoikkeusasetus.

Yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen perusteella laaja joukko valtiontukia on vapautettu komissiolle tehtävästä ennakkoilmoitusmenettelystä. Ryhmäpoikkeusten piiriin kuuluu tukiohjelmia ja tukia, joiden hyötyjen voidaan lähtökohtaisesti arvioida ylittävän mahdolliset kilpailun vääristymät sisämarkkinoilla. Asetuksen mukaisilla valtiontuilla edistetään talouskasvua, työllisyyttä ja muita yhteisiä tavoitteita.

Yleistä ryhmäpoikkeusasetusta sovelletaan seuraaviin tukimuotoihin:

 • alueellinen tuki
 • investointi- ja toimintatuki pk-yrityksille sekä tuki pk-yritysten rahoituksensaantiin
 • ympäristönsuojeluun myönnettävä tuki
 • tutkimus- ja kehitystyöhön sekä innovaatiotoimintaan myönnettävä tuki
 • koulutustuki
 • epäedullisessa asemassa olevien tai alentuneesti työkykyisten työntekijöiden työhönottoon ja työllistämiseen myönnettävä tuki
 • tuki tiettyjen luonnonmullistusten aiheuttaman vahingon korvaamiseksi
 • sosiaalinen kuljetustuki syrjäisten seutujen asukkaiden hyväksi
 • tuki laajakaistainfrastruktuureille
 • tuki kulttuurin ja kulttuuriperinnön edistämiseen
 • tuki urheiluinfrastruktuureille ja monikäyttöisille vapaa-ajan infrastruktuureille
 • tuki paikallisille infrastruktuureille


Ryhmäpoikkeusasetuksesta säännellystä voidaan Tiedekeskus Muistin tukemiseen katsoa kohdistuvan ”tuki kulttuurin ja kulttuuriperinnön edistämiseen”. Koska ryhmäpoikkeusasetus tulee Tiedekeskus Muistin tapauksessa sovellettavaksi ja muutkaan kielletyn valtion tuen ehdot eivät täyty. Ei vuokranalennuksen tai muutoin Mikkelin kaupungin antama tuen voida katsoa olevan kiellettyä valtionapua.

Muutokset vuokrasopimukseen esitetään tehtäväksi niin, että vuokraa tarkistetaan markkinahintaiseksi Muistin toimintaedellytysten parannuttua kolmen (3) vuoden jälkeen 30.4.2027.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Janne Kinnunen, kaupunginjohtaja, janne.kinnunen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy Sodan ja rauhan keskus Muisti Oy:n esityksen näyttelytilojen vuokran alentamisen osalta toimintaedellytysten turvaamiseksi. Nykyiselle vuokrasopimukselle liitetään toimitilojen kolmannen kerroksen tilat. Sopimusmuutokset kirjataan vuokrasopimukselle. Vuokra tarkistetaan markkinahintaiseksi kolmen (3) vuoden jälkeen Muistin toimintaedellytysten parannuttua. Tarkistusajankohdaksi sovitaan 30.4.2027. 

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että kaupunkikehitysjohtaja Jouni Riihelä selosti asiaa kaupunginhallitukselle.

Merkitään, että Kirsi Olkkonen ja Pekka Pöyry saapuivat kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana. Samalla Pekka Pöyry otti puheenjohtajan tehtävät vastaan. 

Tiedoksi

Sodan rauhan keskus Muisti Oy/Leskinen, vuokraus- ja käyttöpalvelut/palvelujohtaja, talonrakennuspalvelut/vs. kiinteistöjohtaja

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös postitse tai sähköisesti. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Kaupunginhallitus.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen, ja se on tekijän allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan oikaisua,
 • se, millaista oikaisua vaaditaan,
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-15.