Kaupunginhallitus, kokous 17.6.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 192 Maaseutuasiamiehen viran lakkauttaminen ja lomitusesihenkilön viran perustaminen 1.8.2024 lukien

MliDno-2024-2176

Valmistelija

  • Sari Häkkinen, HR-päällikkö, sari.hakkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaakkois-Suomen lomituspalvelut lomituksen paikallisyksikkö on aloittanut nykyisessä laajuudessaan (Etelä-Savo ja Etelä-Karjala) vuonna 2022. Lomitusalue on jaettu kahteen eri tiimiin: Mikkeli-Savitaipale -tiimi ja Parikkala-Rantasalmi -tiimi. Lisäksi lomituspalveluissa on lomituksen tukipalvelut, jossa on palkanlaskenta, laskutus, työkykyasiat ja hankkeet. Lomituspalvelupäällikkö on vastannut kaikkien em. tiimien hallintohenkilöstön esimiestyöstä.

Asumisen- ja toimintaympäristön maaseututoimen tulosalueelle esitetään uutta virkaa. Uuden viran virkanimike on lomitusesihenkilö ja virkatehtävät painottuvat lomitushallinnon tukipalvelutehtäviin sekä esihenkilötehtäviin. Tällä virkamuutoksella osaltaan selkeytetään lomituspalveluiden johtamista, samalla vahvistetaan nykyitä toimintaa. Lomituksen johtamisvastuun jakaminen vapauttaa lomituspalvelupäällikölle työaikaa toimia lomituksen vastuullisena viranomaisena.

Maaseututoimi esittää, että samassa yhteydessä maaseututoimen tulosalueen maaseutuasiamiehen virka (vakanssi 9350) lakkautetaan, koska maaseutuasiamiehen tehtävänkuva ei vastaa nykyistä virkaa ja nykyinen käytössä oleva virkanimike ei vastaa nykyisiä virkatehtäviä.

Edellä mainituilla perusteilla kaupunginhallitukselle esitetään, että asumisen ja toimintaympäristön palvelualue maaseututoimen tulosalueelle perustetaan lomitusesihenkilön virka 1.8.2024 lukien. Viran kelpoisuus on soveltuva toisen asteen koulutus tai soveltuva ammattikorkeakoulututkinto. Hallintosäännön mukaan viran perustamisesta päättää kaupunginhallitus. Viran perustaminen lisää palkkakustannuksia 1560 euroa vuodessa.  Virkaan esitetään siirrettäväksi suostumuksensa perusteella 1.8.2024 lukien maaseutuasiamies Sari Sopanen. Sopanen täyttää viran kelpoisuuden.

Viran täyttämistä ilman julkista hakua kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 24 §:n mukaisena siirtona virkaan perustelee se, että maaseutuasiamiehen virka lakkaa samasta ajankohdasta. Viran lakkauttaminen ei muodosta sinällään irtisanomisperustetta, mutta mahdollistaa työnantajalle viranhaltijan siirtämisen suostumuksensa perusteella toiseen virkasuhteeseen.

Laki kunnallisesta viranhaltijasta 24 § linjaa, että viranhaltija voidaan siirtää toiseen virkasuhteeseen, jonka kelpoisuusvaatimukset hän täyttää ja jota voidaan pitää hänelle sopivana, jos hänen asemansa toistaiseksi otettuna ei muutu ja perusteena on toiminnan tai tehtävien uudelleenjärjestelyyn liittyvä perusteltu syy ja hänen varsinainen palkkansa ei alene tai hän on antanut siirtoon suostumuksensa taikka siirtoon on muu hyväksyttävä syy ja viranhaltija on antanut siirtoon suostumuksensa.

Edellä mainituilla perusteilla kaupunginhallitukselle perustettavaksi esitettävää lomitusesihenkilön virkaa voidaan pitää kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 24 §:n mukaisesti sopivana Sari Sopaselle ja hän täyttää viran kelpoisuusvaatimukset. Maaseutuasiamies Sari Sopasta on kuultu virkamuutoksista ja hän on suostunut virkajärjestelyihin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Janne Kinnunen, kaupunginjohtaja, janne.kinnunen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää perustaa Mikkelin kaupunkiin, ensimmäisenä sijoituspaikkana asumisen ja toimintaympäristön palvelualue maaseututoimi tulosalue, 1.8.2024 lukien lomitusesihenkilön viran, jonka kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva toisen asteen koulutus tai soveltuva ammattikorkeakoulututkinto. Samalla kaupunginhallitus lakkauttaa maaseutuasiamiehen viran (vakanssi 9350).

Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että virka täytetään kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 24 §:n mukaisesti siten, että virkaan siirretään suostumuksensa perusteella 1.8.2024 lukien Sari Sopanen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Asumisen- ja toimintaympäristön palvelualue/ kaupunkikehitysjohtaja, maaseutujohtaja, asianosainen, henkilöstöpalvelut

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. 

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.


Sikäli kuin päätöksessä on kysymys virka- tai työehtosopimuksen tulkinnasta tai soveltamisesta, ei viranhaltija tai työntekijä saa siihen hakea muutosta oikaisuvaatimuksin tai valittamalla taikka saattaa sitä hallintoriita-asiana käsiteltäväksi, jos hänellä tai viranhaltija-/työntekijäyhdistyksellä on oikeus saattaa asia vireille työtuomioistuimessa.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös postitse tai sähköisesti. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Kaupunginhallitus.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen, ja se on tekijän allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua,
  • se, millaista oikaisua vaaditaan,
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-15.