Kaupunginhallitus, kokous 17.6.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 188 Luonterin rantayleiskaavan muutos, Siikasaari

MliDno-2023-2329

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Minna Frosti, kaavoitusinsinööri, minna.frosti@mikkeli.fi

Kuvaus

Maankäyttö ja kaupunkirakenne -yksikkö lähettää otsikossa mainitun 20. päivänä toukokuuta 2024 päivätyn rantayleiskaavan muutosehdotuksen kaupunkikehityslautakunnan käsiteltäväksi.

Kaavamuutoksen on laatinut FCG Oy kaupungin aloitteesta.

Suunnittelualueella on voimassa 10.6.1996 hyväksytty ja 12.6.1998 vahvistettu Luonterin rantayleiskaava. Suunnittelu koskee Anttolan Siikasaaren kaikkia tiloja: 491-487-2-100, 491-487-2-1, 491-487-2-142, 491-487-2-212, 491-487-2-214, 491-487-2-226, 491-487-2-227, 491-487-2-229, 491-487-2-230, 491-487-2-231, 491-487-2-232, 491-487-2-233, 491-487-2-234, 491-487-2-235, 491-487-2-236, 491-487-2-237, 491-487-2-238, 491-487-2-239, 491-487-2-240 ja 491-487-2-246.

Kaavamuutos on tullut vireille 13.6.2023 päivätyllä kirjeellä, jonka liitteenä on ollut osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sekä kaavaluonnos olivat nähtävillä 13.6. - 15.8.2023 välisen ajan. Kaavaluonnoksesta antoivat lausunnon Etelä-Savon ELY -keskus, Etelä-Savon maakuntaliitto ja Järvi-Suomen energia. Yksityisten kirjallisia mielipiteitä saapui määräaikaan mennessä kaksi.  

Alla esitetty tiivistetysti lausuntojen ja mielipiteiden sisältö sekä kaavan laatijan vastineet niihin.

Etelä-Savon ELY-keskuksen lausunnon mukaan korttelialueiden yhtenäisyys hajautuu hiukan ja yhtenäisen vapaan rantaviivan osuus vähenee. Kaava-alueen kokonaisuus huomion ottaen rakentamisesta vapaan rantaviivan väheneminen ei ole oleellinen. Luontoselvityksen yhteydessä ei ole arvioitu vaikutuksia saimaannorppaan. Vaikutusten arviointi saimaannorppaan tulee tehdä kortteleissa tapahtuvien muutosten osalta. Rakennuspaikkojen siirtoja ei tulisi tehdä ilman asianmukaista vaikutusten arviointia. Koska rakentamispaikkakohtaisessa rakentamisen määrässä ja mm. rakennusten sijoittelussa lienee tarkoitus noudattaa kunnan rakennusjärjestyksen määräyksiä, on se syytä lisätä kaavakartan yleismääräyksiin. Luontoselvitys tulee liitää osaksi kaava-asiakirjoja.

Vastine: Vapaan rantaviiva vähenee noin 300 metriä. Tämä johtuu rakentamisalueiden laajennuksesta useamman rakennuspaikan kohdalla. Rakennuspaikkakohtaisesti laajennukset ovat pieniä ja kokonaisuus huomioon ottaen vaikutus on vähäinen. Kaavan luonnosvaiheen jälkeen on tehty erillinen saimaannorppaan kohdistuvien vaikutusten arviointi. Vaikutusten arviointi on erillisenä liitteenä ja se on tarkoitettu vain viranomaiskäyttöön. Luontoselvitys lisätään kaavaselostuksen liitteeksi.

Rakennusjärjestyksen määräyksiä tulee noudattaa ilman erillistä kaavamääräystä, joten tällaisen määräyksen lisäämistä ei nähdä tarpeellisena.

Etelä-Savon maakuntaliitto toteaa lausunnossaan, että valtakunnallisesti arvokas maisema-alue (Neitvuoren maisemat) tulee huomioida suunnittelun yhteydessä.

Vastine: Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue on otettu huomioon suunnittelussa. Kaavamuutosalue sijoittuu valtakunnallisesti arvokkaalle maisema-alueelle. Neitvuoren lakialueella on kuuluisa näköalapaikka, josta aukeaa noin 180 asteen näköala lounaaseen ympäröivään järvi- ja mäkimaisemaan. Siikasaaren alue sijoittuu Neitvuoren itäpuolelle, jonne myös avautuu osittain maisemia. Kaavan mahdollistama vapaa-ajan asuntojen rakentaminen näkyy avautumassa kaukomaisemassa vain vähäisesti. Suhteessa voimassa olevaan kaavaan tehtävien muutosten vaikutus maisemaan on vähäinen.

Järvi-Suomen Energia Oy:n lausunnossa todetaan, että Järvi-Suomen Energia Oy: Rantayleiskaavan muutosalueella kulkee 1kV ja 0,4kV ilmajohtoverkkoa. Mikäli rantayleiskaavan muutos aiheuttaa muutoksia olemassa olevaan sähkönjakeluverkkoon esim. siirto tai suojaustarpeita, kustannuksista vastaa työn tilaaja.

Vastine: Merkitään tiedoksi

Yksityishenkilöiden mielipiteet: Yksityishenkilöiltä on saapunut palautetta kirjallisesti sekä suullisesti. Palaute on liittynyt yksittäisiin rakennuspaikkoihin sekä lisärakennuspaikkojen toiveisiin.

Vastine: Esitetyt rakennuspaikkojen vähäiset siirrot ja vähäiset laajennukset on pystytty osoittamaan kaavassa. Kaavan rakennuspaikkamitoitusta ei ole muutettu kaavamuutoksen yhteydessä, joten uusia rakennuspaikkoja kaavassa ei ole voitu osoittaa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jouni Riihelä, kaupunkikehitysjohtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkikehityslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy alustavasti Luonterin rantayleiskaavan muutoksen Anttolan Siikasaaressa em. tiloilla, asettaa sen julkisesti nähtäville ja pyytää siitä lausunnot rakennusvalvonnalta, Mikkelin seudun ympäristöpalveluilta, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta ja Etelä-Savon pelastuslaitokselta.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Minna Frosti, kaavoitusinsinööri, minna.frosti@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Janne Kinnunen, kaupunginjohtaja, janne.kinnunen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy alustavasti Luonterin rantayleiskaavan muutoksen Anttolan Siikasaaressa em. tiloilla, asettaa sen julkisesti nähtäville ja pyytää siitä lausunnot rakennusvalvonnalta, Mikkelin seudun ympäristöpalveluilta, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta ja Etelä-Savon pelastuslaitokselta.

Päätös

Hyväksyttiin. 

Tiedoksi

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue/kaavoitusinsinööri, toimistosihteerit

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.