Kaupunginhallitus, kokous 17.6.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 194 Jätevedenpuhdistamohankkeen purkamisen juridiseen konsultointiin liittyvä sovintosopimus

MliDno-2017-2392

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginhallitus on 17.4.2023 § 150 hyväksynyt sovintosopimuksen NYAB Finland Oy:n kanssa Vesiliikelaitoksen jätevedenpuhdistuslaitoksen hankkeeseen liittyen. Samassa yhteydessä kaupunginhallitus päätti teettää urakkasopimusten purkamisesta sisäisen tarkastuksen kaupunginvaltuuston kyselytunnilla 23.1.2023 annetun vastauksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus merkitsi 4.9.2023 § 269 KPMG:n tekemän sisäisen tarkastuksen raportin tiedoksi ja edellytti, että raportissa esitetyt toimenpidesuunnitelmat viedään täytäntöön esitettyjen aikataulujen mukaisesti. Kaupunginhallituksen päätöksen jälkeen konsulttiyhtiön vastuusta on käyty neuvotteluja Rambolin edustajan kanssa. Lisäksi asiassa on pyydetty ulkopuolisen asianajajan (AA Kalle Ervasti) kannanotto, jota hän selostaa kokouksessa. 

Päätösehdotus

Esittelijä

Janne Kinnunen, kaupunginjohtaja, janne.kinnunen@mikkeli.fi

Kaupungihallitus merkitsee selostuksen tiedoksi ja antaa mahdolliset jatkovalmisteluohjeet. 

Päätös

Merkittiin tiedoksi operatiivisen johdon selostoukset asian neuvottelutilanteesta sekä asianajaja Kalle Ervastin arviointi tilanteesta.

Merkitään, että asianajaja Kalle Ervasti saapui kokoukseen ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana.

Merkitään, että Jarno Strengell saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana.

Valmistelija

  • Topi Heinänen, vs. kaupunginlakimies, topi.heinanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupunki on reklamoinut Ramboll Oy:tä Metsä-Sairilan jätevedenpuhdistamohankkeeseen liittyvään rakennuttajakonsultointia sekä hankinta- ja urakkalakikonsultointiin liittyen. Osapuolet ovat käyneet asiasta sovintoneuvottelut ja päätyneet pitkän ja kalliin oikeudenkäynnin välttämiseksi liiteenä olevan sovintosopimuksen mukaiseen sovintoon.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Janne Kinnunen, kaupunginjohtaja, janne.kinnunen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy sovintosopimuksen.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että kaupunginjohtaja Janne Kinnunen selosti asiaa kaupunginhallitukselle. 


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös postitse tai sähköisesti. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Kaupunginhallitus.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen, ja se on tekijän allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua,
  • se, millaista oikaisua vaaditaan,
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-15.