Kaupunginhallitus, kokous 15.5.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 172 Viestintä- ja markkinointi tulosyksikön ja viestintä- ja markkinointipäällikön viran perustamiset

MliDno-2023-2037

Valmistelija

  • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi
  • Petri Mattila, henkilöstöjohtaja, petri.mattila@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunkiorganisaatiossa on jo edellisellä valtuustokaudelle pohdittu elinvoimatoiminnan tehostamista ja mahdollista uudelleen organisointia. Kaupunginjohtaja Janne Kinnusen johtajasopimuksessa on yhdeksi tavoitteeksi asetettu elinvoimatoiminnan uudelleen organisointi. Elinvoimaa, kaupungin viestintää ja markkinointia sekä strategista toimintaa tehostetaan perustamalla viestintä- ja markkinoinnista hallinto- ja elinvoimapalveluiden tulosalueelle uusi tulosyksikkö, jolloin kaupungin viestintä- ja markkinointiyksikkö siirtyy suoraan kaupunginjohtajan alaisuuteen.

Elinvoiman uudelleen organisointiin liittyen on jo aikaisemmin kaupunginjohtajan päätöksellä kaupunginjohtajan johtoryhmää on laajennettu ja vahvistettu Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n toimitusjohtajalla ja kaupungin strategia- ja kehityspäälliköllä.

Hallintosäännön 17 §:ssä todetaan seuraavaa:

”Kaupungin henkilöstöorganisaatio jakautuu konserni- ja elinvoimapalveluiden, sivistyksen ja hyvinvoinnin sekä asumisen ja toimintaympäristön palvelualueisiin.

Kaupungin toiminnot jaetaan palvelualueiksi, jotka jaetaan tulosalueisiin. Palvelualueet ja tulosalueet sijoitetaan toimielinten alaisuuteen. Kaupunginvaltuusto päättää palvelualuejaosta sekä määrittelee tulosalueet.

Tulosalueet voidaan jakaa toimielimen omalla päätöksellä eritasoisiin tulosyksiköihin.”

Konserni- ja elinvoimapalveluiden tulosyksikköjen jaosta päättää kaupunginhallitus.

Muutoksesta on käyty yhteistoiminnan mukaiset keskustelut viestintätiimin kesken.

Viestintäpäällikön tehtävä on työsopimussuhteinen tehtävä, koska tehtävässä ei ole käytetty julkista valtaa. Organisaatiomuutoksen johdosta viestintä- ja markkinointipäällikkö toimii hallintosäännön 3 luvun henkilöstöorganisaatio 17 § mukaisesti tulosyksikön esimiehenä ja vastaa tulosyksikön toiminnasta sekä johtaa ja kehittää toimintaa. Lähtökohtana on kuntalain 44 §:n 2 momentin mukaan se, että julkisen vallan käyttöä sisältävää tehtävää varten pääsääntöisesti perustetaan virka. Muutoksen johdosta on perustettava viestintä- ja markkinointipäällikön virka, koska hallintosäännön mukaista toimivaltaa voi käyttää vain virkasuhteinen työntekijä.

Perustettavan viestintä- ja markkinointipäällikön viran kelpoisuusvaatimus on ylempi korkeakoulututkinto ja riittävä perehtyneisyys viestintään ja markkinointiin. Viran perustaminen lisää palkkakustannuksia 2300 euroa vuodessa.

Laki kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta (304/2003) 4 § 3. mom. mukaan:

"Virkasuhteeseen voidaan 1 momentista poiketen ottaa ilman hakumenettelyä, kun kysymyksessä on sijaiseksi tai avoinna olevaan virkasuhteeseen ottaminen määräajaksi, taloudellisista ja tuotannollista syistä irtisanotun viranhaltijan ottaminen toiseen virkasuhteeseen, 22 §:ssä tarkoitettu virkasuhteen tarjoaminen osa-aikaiselle viranhaltijalle, 24 §:ssä tarkoitettu tai muussa laissa säädetty viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen, muun työnantajan palveluksessa olevan henkilön ottaminen virkasuhteeseen lain tai sopimuksen nojalla tapahtuvan toiminnan siirtämisen yhteydessä taikka muu näihin rinnastettava hallintosäännössä määrätty peruste".

Mikkelin kaupungin hallintosääntö 6 luku Toimivalta henkilöstöasioissa § 56 Palvelussuhteeseen ottaminen todetaan, että palvelukseen ottava viranomainen voi ottaa ilman hakumenettelyä vakinaisessa työsuhteessa olevan henkilön siihen perustettavaan vakinaiseen virkaan, johon hänen työhönsä kuuluvat tehtävät pääosin siirretään tehtävän uudelleenjärjestelyn yhteydessä ja hän täyttää viran kelpoisuusehdot.

Kunnallisesta viranhaltijasta säädetyn lain 7 §:n 1 momentin mukaan virkasuhteeseen ottamisen edellytyksenä on, että siihen otettava henkilö antaa viranomaisen pyynnöstä ottamisesta päättävälle viranomaiselle tehtävän hoidon terveydellisiä edellytyksiä koskevat tiedot sekä osallistuu lisäksi tarvittaessa asian selvittämiseksi suoritettaviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Janne Kinnunen, kaupunginjohtaja, janne.kinnunen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää perustaa konserni- ja elinvoimapalveluihin viestintä- ja markkinoinnin tulosyksikön 1.6.2023 alkaen ja siirtää viestintätiimin henkilöstön siihen.

Kaupunginhallitus päättää perustaa viestintä- ja markkinointipäällikkö viran 1.6.2023 alkaen. Viran kelpoisuus on ylempi korkeakoulututkinto ja riittävä perehtyneisyys  viestintään ja markkinointiin. Viran palvelussuhteen ehdot ovat nykyisen työsopimussuhteisen tehtävän mukaiset.

Edellytyksellä, että kaupunginhallitus päättää viran perustamisesta em. mukaisesti, siirretään viestintäpäällikkö Heidi Hänninen suostumuksensa mukaisesti viestintä- ja markkinointipäällikön virkaan 1.6.2023 lukien ilman hakumenettelyä kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 3. momentissa säädetyn mukaisesti. Heidi Hänninen täyttää viran kelpoisuusvaatimukset. Ennen virkamääräyksen allekirjoittamista valitun henkilön on toimitettava hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan työnantajalle.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että viestintäpäällikkö Heidi Hänninen ilmoitti olevansa esteellinen (oma asia) ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitus hyväksyttiin. 

Tiedoksi

Konserni-ja elinvoimapalvelualue/ kaupunginjohtaja, hallintojohtaja, viestintäpäällikkö, henkilöstöpalvelut

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös postitse tai sähköisesti. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Kaupunginhallitus.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen, ja se on tekijän allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua,
  • se, millaista oikaisua vaaditaan,
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.