Kaupunginhallitus, kokous 15.5.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 184 Valtuustoaloite ESE-verkon verkkoalueen rajojen laajentamisesta

MliDno-2021-2121

Aikaisempi käsittely

Kuvaus

Valtuutettu Satu Taavitsainen ym. esittivät 17.5.2021 valtuustoaloitteenaan otsikkoasiasta seuraavaa:

"Mikkelissä on tällä hetkellä ikävä tilanne, kun samalla asuinalueella esimerkiksi Visulahdessa ja Tupalassa asukkaiden ja yritysten sähköverkkoyhtiö voi olla eri ja tästä johtuen naapureilla voi olla useiden satojen erot vuosittaisissa sähkönsiirtolaskuissaan ja suuret erot liittymähinnoissaan.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Mikkelin kaupunki tarkastelee ja neuvottelee ESE-verkolle siirtoverkon toimilupa-alueet sen mukaisiksi kuin Mikkelin kaupunki kaavoittaa uusia asuinalueita. Esitämme, että jo rakennettujen asuinalueiden osalta neuvotellaan niin, että nykyisiä siirtoverkkojen toimilupa-alueiden rajoja muutetaan siten, että ESE-verkon aluetta laajennetaan, jolloin asukkaiden eriarvoisuus vähenee esimerkiksi Tupalassa ja Visulahdessa.

Tiedossamme on, että Suur-Savon sähkö ei ole ollut kovin kiinnostunut ESE-verkon toimialueen laajentamisesta ja näin Mikkelin elinvoiman edistämisestä. Edellytämme, että omistajaohjauksen kautta tähän asenteeseen vaikutetaan.

Mikkelin kaupungin tulee kaikessa kaavoituksessaan, tonttien luovutuksissa yksityisille ja yrityksille edistää nimenomaan ESE-verkon alueelle lisärakentamista. ESE:n kohtuuhintainen sähkönsiirto edistää yritysten ja yksityisten ihmisten elinvoimaa ja ostovoimaa.

Mikkelissä 17.5.2021

Satu Taavitsainen, SDP

Hannu Tullinen, Petri Tikkanen, Raine Lehkonen,
Soile Kuitunen, Marita Hokkanen, Jenni Tissari,
Jaana Vartiainen, Ulla Leskinen"

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää lähettää aloitteen konserni- ja elinvoimapalveluiden palvelualueen valmisteltavaksi.

Edelleen kaupunginhallitus päättää, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä kaupunginhallituksessa syyskuun 2021 loppuun mennessä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Tiia Tamlander, talousjohtaja, tiia.tamlander@mikkeli.fi

Kuvaus

Valtuustoaloitteessa esitetään, että Mikkelin kaupunki omistajaohjauksen keinoin neuvottelee ESE-Verkko Oy:n sähköverkkoluvan jakelualueen laajentamisesta uusille kaavoitetuille alueille sekä sähköverkkoluvan jakelualueen laajentamisesta Tupalassa ja Visulahdessa siten, että asukkaiden eriarvoisuus vähenee. Kyseiset alueet sijaitsevat pääosin nykyisen jakelualueen rajalla ja sähkön toimittajasta riippuen hinnoissa voi olla merkittäviä eroja.

Vastaus aloitteeseen on viipynyt, koska asia on liittynyt samaan aikaan vireillä olleeseen Mikkelin kaupungin energiaomaisuusjärjestelyiden kokonaisuuteen. Valtuusto on tehnyt energiaomaisuusjärjestelyistä linjapäätöksen 20.3.2023 § 41, jonka mukaisesti asian valmistelu jatkuu edelleen.

Vastaus

Kuntalain (410/2015) 6 §:n mukaan yhteisö, jossa kunnalla on kirjanpitolain tarkoittama määräysvalta, on kunnan tytäryhteisö. Kunta tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin. Kunnan toiminta käsittää myös kuntakonsernin toiminnan.

Kuntalain 7 §:n mukaan kunta voi järjestää sille laissa säädetyt tehtävät tai itsehallinnon nojalla ottamansa tehtävät itse, yhteistoiminnassa muiden kuntien kanssa tai sopia järjestämisvastuun siirtämisestä toiselle kunnalle tai kuntayhtymälle. Tehtävien hoidossa kunta vastaa mm. 1) palveluiden yhdenvertaisesta saatavuudesta 2) tarpeen, määrän ja laadun määrittelemisestä 3) tuottamistavasta 4) tuottamisen valvonnasta ja 5) viranomaisen toimivallan käyttämisestä.

Palveluiden yhdenvertainen saatavuus ei tarkoita palveluiden samansuuruista hinnoittelua kaikissa tilanteissa, koska se olisi paikoin mahdotonta toteuttaa muun muassa erilaisten kustannustenrakenteiden vuoksi. Pyrkimys eriarvoisuuden vähentämiseen myös tarjoamalla kaikille edullista energiaa ja siten vaikuttamalla käytettävissä olevaan varallisuuteen on toki yksi kunnan keskeisiä tavoitteita.

Sähkömarkkinalakia (588/2013) sovelletaan lain 2 §:n mukaan muun muassa sähkön siirtoon ja jakeluun. Sähköverkkotoimintaa saa harjoittaa Suomessa sijaitsevassa sähköverkossa vain Energiamarkkinaviraston (Energiavirasto) myöntämällä sähköverkkoluvalla. ESE-Verkko Oy on sähköverkonhaltija, jolla on Energiaviraston myöntämä voimassa oleva sähköverkkolupa. ESE-Verkko Oy on omistaa Etelä-Savon Energia Oy, joka on Mikkelin kaupungin 100-prosenttisesti omistama tytäryhteisö. Verkkoyhtiö kuuluu näin ollen kaupunkikonserniin.

Suur-Savon Sähkö Oy omistaa 100-prosenttisesti Järvi-Suomen Energia Oy:n, joka on sähköverkonhaltija ja jolla on Energiaviraston myöntämä voimassa oleva sähköverkkolupa. Mikkelin kaupungin omistusosuus Suur-Savon Sähkö Oy:sta on 14,04 %. Mikkelin kaupungilla ei ole omistusosuutensa perusteella määräysvaltaa Suur-Savon Sähkö Oy:ssa.

Sähköverkkojen voimassa olevat jakelualueet ovat muodostuneet valtakunnallisesti pitkän ajan kuluessa. Tänä aikana useista pienemmistä luvanhaltijoista on muodostunut yritysostojen, järjestelyiden tai konsernirakenteeseen sulautumisten seurauksena yhä suurempia sähköverkkoyhtiöitä ja niiden hallinnoimia sähkönjakelualueita. Samassa yhteydessä myös omistuspohja on jakautunut ja keskittynyt yhä useammin kuntaomistajille.  

Energiaviraston asiantuntijoilta puhelimitse 27.4.2022 saadun selvityksen mukaan sähkönjakelun vastuualueet ovat sähköverkonluvanhaltijoiden kanssa keskenään sovittavissa sähkömarkkinalain 9 §:n 2 momentin mukaisesti. Luvanhaltijoilla on siis vapaus sopimuksin muuttaa vastuualueitaan lain puitteissa.

Vaikka valtuustoaloitteessa kuvatut neuvottelut ovat siis juridisesti mahdollisia sähköverkkoja hallinnoivien luvanhaltijoiden kesken, ei asiassa ole kuitenkaan esitetty konkreettista liiketaloudellista perustetta sille, miksi toinen sähköverkkoluvan omaava toimija haluaisi luovuttaa ESE-Verkko Oy:n vastuulle uusia alueita aiheuttaen siten omalle liiketoiminnalleen taloudellisia menetyksiä. Mahdollisuus vaikuttaa jonkin osakeyhtiön päätöksentekoon (toiseen osapuoleen) ilman tosiasiallista määräysvaltaa yhtiössä on rajallista. Mikäli liiketaloudellinen peruste muutokselle olisi molempien sähköverkkoyhtiöiden näkökulmasta olemassa, olisi aloitteessa tarkoitettu vastuualueen muutos todennäköisesti tehty jo aiemmin. Pyrkimys vaikuttaa sähkön siirtohintaan valtuustoaloitteessa esitetyillä keinoilla ei ole tarkoituksenmukaista. Mikkelin kaupunki seuraa tilannetta omistajan roolissa ja valvoo siten kaupunkilaisten ja kaupungin etua.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Janne Kinnunen, kaupunginjohtaja, janne.kinnunen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi konserni- ja elinvoimapalveluiden vastauksen valtuutettu Taavitsaisen ym. valtuustoaloitteeseen ja toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että hallintojohtaja Ari Liikanen (Suur-Savon Sähkö Oy:n hallituksen jäsen), Armi Salo-Oksa ja kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja Minna Pöntinen (Suur-Savon Sähkö Oy:n hallintoneuvoston jäsenet) ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta. Ilmoitukset hyväksyttiin. 

Merkitään, että sihteerinä kokouksessa tämän pykälän ajan toimi kaupunginlakimies Annaliisa Leinonen.

Merkitään, että pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.