Kaupunginhallitus, kokous 15.5.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 173 Talouden seuranta 3/2023

MliDno-2023-901

Valmistelija

  • Janne Skott, taloussuunnittelupäällikkö, janne.skott@mikkeli.fi
  • Tiia Tamlander, talousjohtaja, tiia.tamlander@mikkeli.fi

Kuvaus

Talousarvion 2023 mukaisesti kaupunginvaltuustolle raportoidaan kuluvan vuoden taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta vähintään kolme kertaa vuodessa (KV 14.11.2022 § 145, talousarviokirjan kappale 2.4). Kaupunginhallitukselle taloudesta raportoidaan tarvittaessa useammin.

Maaliskuun lopun toteuman perusteella tehtävässä seurannassa raportoidaan henkilöstön määrän kehitys ja talouden toteutuminen sekä ne toiminnalliset muutokset, jotka ovat jo tiedossa.

Heinäkuun lopun toteuman mukaisessa seurantaraportissa esitetään talouden ja henkilöstömäärän kehityksen lisäksi strategiakorteissa määriteltyjen tavoitteiden toteutuminen ja tunnusluvut sekä tytäryhtiöille talousarviossa asetettujen tavoitteiden seuranta. Lokakuun seurantaraportoinnissa esitetään henkilöstön määrän kehitys ja talouden seuranta, joiden lisäksi lauta- ja johtokuntien tulee hakea mahdolliset lisämäärärahansa viimeistään lokakuun seurantaraportoinnin yhteydessä.

Maaliskuun seurannassa käytettävissä olevien tietojen perusteella kaupungin talouden arvioidaan päätyvän 177,7 miljoonan euron ylijäämään. Suuri ylijäämäennuste perustuu kaupunginvaltuuston 20.3.2023 § 41 linjaukseen Etelä-Savon Energia Oy:n vähemmistöosuuden myymisestä. Myynnillä tavoitellaan huomattavaa myyntivoittoa, jolla katetaan kaupungin taseeseen kertyneet kumulatiiviset alijäämät. Myyntihinta ja siten muodostuva myyntivoitto muodostuu käynnissä olevan tarjousprosessin kautta markkinahintana. Näin ollen tuloslaskelmaennusteessa muutetun talousarvion (KV 20.3.2023 § 42) mukainen 172,9 miljoonan euron satunnainen tuotto on vasta ns. alustava työluku.

Käyttötalouden osalta toimintatuottojen ja toimintakulujen tasapainoa kuvaava toimintakate on heikentynyt 2,8 miljoonaa euroa talousarviovaiheesta. Verotulokertymän puolestaan ennustetaan toteutuvan jopa 9,9 miljoonaa talousarviota parempana. Tarkemmat tiedot ja toteumaennuste selviävät liitteenä olevasta koko kaupungin seurantaraportista. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Janne Kinnunen, kaupunginjohtaja, janne.kinnunen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi talouden seurantaraportin 31.3.2023 tilanteesta.

Lisäksi kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi hallinto- ja elinvoimapalveluiden talouden seurantaraportin.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin ja merkittiin.

Merkitään, että talousjohtaja Tiia Tamlander selosti asiaa kaupunginhallitukselle.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.