Kaupunginhallitus, kokous 15.5.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 180 Saimaan rantaosayleiskaavan muutos, Kaislaranta ja Metsä-Tarkia

MliDno-2022-5666

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Minna Frosti, kaavoitusinsinööri, minna.frosti@mikkeli.fi

Kuvaus

Maankäyttö ja kaupunkirakenne -yksikkö lähettää otsikossa mainitun 16. päivänä tammikuuta 2023 päivätyn rantaosayleiskaavan muutosehdotuksen kaupunkikehityslautakunnan käsiteltäväksi.

Kaavamuutoksen on laatinut Insinööritoimisto Alpo Leinonen Oy maaomistajien aloitteesta.

Alueelle on voimassa Mikkelin maalaiskunnan kunnanvaltuuston 19.10.1998 hyväksymä ja Etelä-Savon ympäristökeskuksen 20.12.2001 vahvistama Saimaan rantaosayleiskaava. Suunnittelualue sijaitsee Saimaan Ukonveden Pohjoisselän ranta-alueella noin yhdeksän (9) kilometriä kaakkoon Mikkelin keskustasta. Yleiskaavan muutos käsittää tilat Kaislaranta 491-426-5-9 ja Metsä-Tarkia 491-426-5-16.

Kaavamuutos on tullut vireille 9.11.2022 päivätyllä kirjeellä, jonka liitteenä on ollut osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sekä kaavaluonnos olivat nähtävillä 9.11. - 12.12.2022.

Määräaikaan mennessä OAS:sta ja luonnoksesta saatiin kolme lausuntoa. Mielipiteitä ei esitetty.

Etelä-Savon ELY-keskuksen lausunnossa todetaan, ettei ELY-keskuksella ole huomautettavaa OAS:n takia. Muutosluonnoksen lähialueilla on ennestään pysyvää asutusta ja alueella on vesi- ja viemäriverkosto. Kaavamääräyksiin on syytä lisätä velvoite vesi- ja viemäriverkostoon liittämisestä. Rantasauna muodostaisi alueelle uuden rantaan rajoittuvan rakennuspaikan, joka olisi ELY-keskuksen näkemyksen mukaan vastoin yleiskaavan maanomistajien yhdenvertaista kohtelua.

 Vastine: Velvoite liittyä alueella olevaan vesi- ja viemäriverkostoon lisätään kaavamääräysiin. Rantasaunaa ei merkitä kaavaan, vaan Metsä-Tarkian tilalle merkitään pihasaunan rakennusala noin 20 metrin etäisyydelle yksityistiestä ja noin 40 metrin etäisyydelle omakotitalosta. Yksityistien eteläpuolella olevasta Metsä-Tarkian tilan alueesta vain 0,05 ha merkitään kaavaan A-1-alueeksi. Muu osa rantaan saakka säilyisi M-1-alueena. Näin ollen voidaan katsoa pihasaunan sijoittuvan omakotitalon pihapiiriin, eikä se muodosta uutta rantaan rajoittuvaa rakennuspaikkaa. M-1 määräyksiin merkitään määräys rakennusten ja rantaviivan väliin jätettävästä suojapuustosta niin, ettei maisemakuva heikkene.

Etelä-Savon maakuntaliitolla ja Etelä-Savon pelastuslaitoksella ei ole huomautettavaa arviointi- ja osallistumissuunnitelmaan tai kaavaluonnokseen.  

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Jouni Riihelä, kaupunkikehitysjohtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkikehityslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy alustavasti Saimaan rantaosayleiskaavan muutoksen tiloilla Kaislaranta 491-426-5-9 ja Metsä-Tarkia 491-426-5-16, asettaa sen julkisesti nähtäville ja pyytää siitä lausunnot rakennusvalvonnalta, Mikkelin seudun ympäristöpalveluilta, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta ja Etelä-Savon pelastuslaitokselta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Minna Frosti, kaavoitusinsinööri, minna.frosti@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Janne Kinnunen, kaupunginjohtaja, janne.kinnunen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy alustavasti Saimaan rantaosayleiskaavan muutoksen tiloilla Kaislaranta 491-426-5-9 ja Metsä-Tarkia 491-426-5-16, asettaa sen julkisesti nähtäville ja pyytää siitä lausunnot rakennusvalvonnalta, Mikkelin seudun ympäristöpalveluilta, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta ja Etelä-Savon pelastuslaitokselta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Minna Frosti, kaavoitusinsinööri, minna.frosti@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaavaehdotus oli nähtävillä 22.2-27.3.2023. Nähtävilläoloaikana saatiin kaksi lausuntoa. Kaavaehdotuksesta ei tullut muistutuksia.

Etelä–Savon ELY- keskuksen lausunnossa 14.3.2023 toteaa mm., että uusi saunan sijoituspaikka on rannan suuntaan noin 40 metrin etäisyydellä päärakennuksesta ja noin 60 metrin etäisyydellä rannasta. Päärakennuksen ja saunan rakennusalan välissä kulkee yksityistie. ELY- keskuksen näkemyksen mukaan on kyseenalaista, voitaisiinko saunan katsoa sijoittuvan päärakennuksen kanssa samaan pihapiiriin.

Vastine: Päärakennuksen ja ranta-alueen väliseltä alueelta puretaan tilalta Kaislaranta neljä rakennusta, jolloin ranta-alueelle muodostuu laajahko rakentamaton alue. Uudelle rakennuspaikalle (A/1) rakennukset sijoittuvat rakennusjärjestyksen etäisyysmääräysten mukaisesti niin, että rantamaisemaan jää joka tapauksessa vähemmän rakennuksia kuin ennen kaavamuutosta. Kaavaehdotukseen merkitty sauna on pihasauna ja se tulisi kiistatta pihapiiriin, vaikkakin on tien eteläpuolella. Pihasaunan rakennusalan paikasta on neuvoteltu kaupungin kaavoituksessa 9.1.2023 ja alustavasti hyväksytty sen sijainti kaavaehdotuksen mukaiseen paikkaan.

Etelä-Savon pelastuslaitoksella ei ole huomautettavaa kaavaehdotukseen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Janne Kinnunen, kaupunginjohtaja, janne.kinnunen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Saimaan rantaosayleiskaavan muutoksen koskien tiloja Kaislaranta 491-426-5-9 ja Metsä-Tarkia 491-426-5-16.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.