Kaupunginhallitus, kokous 15.5.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 178 Paikallinen virkaehtosopimus OVTES järjestelyerän siirtäminen

MliDno-2022-5806

Valmistelija

  • Sari Häkkinen, HR-päällikkö, sari.hakkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Valtakunnallisella virka- ja työehtosopimuksella on sovittu Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES 2022-2025 ) allekirjoituspöytäkirjan 3 §:n mukaisista palkan tarkistuksista. Sopimuksen 3 §:n 1 momentin mukaan paikallinen järjestelyerä 1.6.2023 lukien on 0,4 prosenttia OVTES:n palkkasummasta. Sopimuksen mukaan järjestelyerä käytetään tehtäväkohtaisten palkkojen korotuksiin ja/tai henkilökohtaisiin lisiin tai vastaaviin korotuksiin. Lisäksi verrokkialojen eli ns. perälaudan ratkaisun vaikutus paikallisiin eriin on 0,3 %. Palkkarakenteita ja palkkausjärjestelmän kehittämisohjelma osuus on 1,2 %. Järjestelyerän suuruus on yhteensä 1,9 %.

Järjestelyerän jakoon liittyvän käytännön perusteella erien käytöstä yleissivistävän opetuksen osalta päätetään esim. tehtäväkohtaisten palkkojen tarkistuksen osalta TVA-perusteisesti lukuvuoden alusta alkaen lukuvuodeksi kerrallaan. Tämä huomioon ottaen ei ole tarkoituksenmukaista tehdä järjestelyerien osalta jakopäätöstä 1.6.2023 lukien kahden kuukauden määräajaksi ja sen jälkeen käytännössä uudestaan 1.8.2023 lukien. Tämän vuoksi on katsottu perustelluksi, että 1.6.2023 lukien OVTES:n mukaan käytettävissä olevan järjestelyerän käyttöönoton ajankohta siirretään siten, että erä otetaan käyttöön 1.8.2023 lukien.

Erän käyttöönoton ajankohdan myöhentäminen edellyttää paikallisen virkaehtosopimuksen solmimista. Sivistyksen- ja hyvinvoinnin palvelualueen, Juko ry:n pääluottamusmiehen ja henkilöstöasioiden edustajat ovat käyneet asiassa neuvottelut 4.5.2023 ja yhteisesti on sovittu, että paikallisella virkaehtosopimuksella järjestelyerän toteuttamisajankohtaa siirretään siten, että erä otetaan käyttöön 1.8.2023 lukien.

Kertaerä maksetaan päätoimisille opetusalan sopimuksen piiriin kuuluville, joiden palvelussuhde on voimassa 2.5-31.5.2023. Palvelussuhde voi muodostua myös useasta määräaikaisesta palvelussuhteesta. Palvelussuhteen tulee olla yhtäjaksoinen ja sen tulee olla voimassa seurantajakson alussa ja lopussa eli 2.5 ja 1.6.2023. Jos työntekijä/viranhaltija on ollut koko ajanjakson 2.5-31.5.2023 palkattomalla virkavapaalla, kertaerää ei makseta. Osa-aikaiselle työntekijälle/viranhaltijalle (päätoimisuuden tulee kuitenkin täyttyä) kertaerä määritellään osa-aikaisuuden perusteella. Liitteenä neuvoteltu paikallinen virkaehtosopimus.

Mikkelin kaupungin hallintosäännön 27 §:n kohdan kuusi mukaan kaupunginhallitus hyväksyy kunnallisen pääsopimuksenmukaiset paikalliset virka- ja työehtosopimukset.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Janne Kinnunen, kaupunginjohtaja, janne.kinnunen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä olevan paikallisen virkaehtosopimuksen OVTES:n paikallisen järjestelyerän toteuttamisajankohdan siirtämistä ja valtuuttaa kaupunginjohtajan ja hallintojohtajan allekirjoittamaan sopimuksen Mikkelin kaupungin puolesta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Sivistyksen- ja hyvinvoinnin palvelualue/opetusjohtaja, palvelupäällikkö, johtava rehtori, kansalaisopiston rehtori, Otavia liikelaitos/johtajarehtori, lukiokoulutuksen rehtori, henkilöstöpalvelut/pääluottamusmies Juko ry, henkilöstöpalvelut.

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.