Kaupunginhallitus, kokous 15.5.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 177 Paikallinen virka- ja työehtosopimus kutsurahan maksaminen varhaiskasvatus

MliDno-2023-1983

Valmistelija

  • Sari Häkkinen, HR-päällikkö, sari.hakkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Henkilöstöpalvelut on neuvotellut pääluottamusmiesten kesken paikallisesta työ- ja virkaehtosopimuksesta varhaiskasvatuksen henkilöstölle maksettavasta kutsurahasta.

Varhaiskasvatuksessa vallitsee akuutti työntekijäpula sekä valtakunnallisesti että paikallisesti. Työantajan on vaikea saada henkilökuntaa äkillisiin tarpeisiin, mikä kuormittaa esihenkilöitä ja henkilöstöä, joka joustaa suunnitelluista työvuoroista ilman lisäkorvauksia. Kunta-alan yleinen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) työaikaluvun III § 24 mukaisesta hälytysrahasta ei sopimusmääräysten osalta tule korvattavaa eikä ole akuutissa tilanteessa palkitseva. Esteenä on ollut, että hälytysraha on rajattu maksettavaksi vasta, jos työhön kutsu tapahtuu viisi tuntia ennen vahvistetun työvuoron alkamista. Aamun ensimmäiseen työvuoroon kutsu tapahtuu äkillisessä tilanteissa yleensä tuntia aikaisemmin ja näin ollen hälytysrahaa ei tule voimassa olevan KVTES sopimuksen mukaan maksettavaksi. Lisäksi, koska työhön kutsuminen edellyttää vapaaehtoisuutta, on syytä myös maksaa vapaalta työhän kutsumisesta korkeampi korvaus. Tämän vuoksi on neuvoteltu paikallisesta sopimuksesta.

Nyt esitettävässä sopimuksessa ehdot ovat väljemmät, jolloin kyseessä olisi todellinen työkalu esihenkilöille akuutteihin tilanteisiin. Paikallisen sopimuksen mukaisesti kutsuraha maksettaisiin, kun työntekijä hälytetään vapaalta töihin ennen vahvistetun työvuoron alkamista aamulla. Kutsuraha maksettaisiin niissä äkillisissä ja ennakoimattomissa tilanteissa, jolloin sijais- / lisähenkilökuntaa tarvitaan töihin. Työhön kutsumisen tulisi tapahtua työnantajan tarpeesta ja sen tulisi perustua varhaiskasvatuslain (540/2018, 7 luku) mukaisen toiminnan turvaamiseen. Uuden työvuoron pituudella ei olisi merkitystä kutsurahan maksamiseen, eikä kutsurahan maksaminen poistaisi henkilöstön oikeutta KVTES:n mukaisiin työaikakorvauksiin. Työvuoroon tuleminen perustuu siten työnantajan kutsuun, että työvuoron henkilöstövahvuudessa on ennalta odottamaton vaje, ja että ulkopuolista sijaista ei saada. Kutsurahaa sovelletaan jaksotyöajassa ja yleistyöajassa oleviin, jotka työskentelevät sopimuksessa määritellyissä yksiköissä.

Kutsuraha on myös hälytysrahaan verrattuna palkitsevampi ja houkuttelevampi kannustin työntekijöille, kun se maksettaisiin välittömästä venymisestä ja korvaus 50 euroa.  

Sopimuksen kustannuksia on arvioitu päiväkodinjohtajille suunnatun kyselyn perusteella ja koska aiempi malli on ollut hyvin rajoittava, eikä sitä ole siksi juurikaan käytetty, on kustannuksia vaikea tässä vaiheessa arvioida. Arvio on kuitenkin kyselyn perusteella noin 3600 euroa vuodessa. Kutsurahajärjestely on kuitenkin huomattavasti halvempi kustannuksiltaan kuin varallaolojärjestelmä.

Mikkelin kaupungin hallintosäännön luvun 5 toimielinten tehtävät ja toimivallan jako § 27 kohdan kuusi mukaan kaupunginhallitus hyväksyy kunnallisen pääsopimuksenmukaiset paikalliset virka- ja työehtosopimukset.

Kustannuksia ja vaikuttavuutta tarkasteltaisiin vuosittain sopimuksen voimaantulosta lähtien. Sopimus astuu voimaan takautuvasti 1.5.2023 lukien, mikäli kaupungin hallitus hyväkyy paikallisen sopimuksen. Sopimuksella on molemmin puolin irtisanomisaika 3 kk.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Janne Kinnunen, kaupunginjohtaja, janne.kinnunen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy paikallisen virka- ja työehtosopimuksen kutsurahasta voimaantulevaksi liitteen mukaisesti 1.5.2023 lukien  ja valtuuttaa kaupunginjohtajan ja hallintojohtajan allekirjoittamaan sopimuksen Mikkelin kaupungin puolesta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Sivistyksen- ja hyvinvoinnin palvelualue/ varhaiskasvatusjohtaja, varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö, päiväkodinjohtajat, henkilöstöpalvelut, pääsopijajärjestöjen pääluottamusmiehet/ Juko ry,  JHL ry, Jyty ry

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.