Kaupunginhallitus, kokous 15.5.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 182 Määräalojen myyminen kiinteistöistä 491-20-9903-0 ja 491-20-9906-0 - Kuljetusliike Kantola ja Koramo Oy

MliDno-2023-1817

Valmistelija

  • Hannu Peltomaa, kaavoitus- ja kiinteistöinsinööri, Hannu.Peltomaa@mikkeli.fi

Kuvaus

Kuljetusliike Kantola ja Koramo Oy omistaa tontin 491-20-29-1 osoitteessa Työmiehenkatu 1. Tontille on rakennettu Kaukokiidon terminaali. Kuljetusliike Kantola ja Koramo Oy:n omistamaa aluetta on nyt tarpeen laajentaa ja alueelle laaditun tonttijakoluonnoksen mukaisesti muodostuisi uusi tontti 491-20-29-10. Uusi muodostettava tontti 491-20-29-10 muodostuisi liitteenä olevan tonttijakolaskelmakartan mukaisesti Kantola ja Koramo Oy:n ennestään omistamasta tontista 491-20-29-1 ja kaupungin nyt omistamista määräaloista kiinteistöistä 491-20-9903-0 ja 491-20-9906-0.

Tonttiin 491-20-29-10 liitettävien määräalojen yhteispinta-ala on 32 128 m2 (24 212 m2 määräala kiinteistöstä 491-20-9903-0 ja 7 916 m2 määräala kiinteistöstä 491-20-9906-0). Määräalojen kauppahinta muodostuu kaupunginvaltuuston 24.1.2022 § 4 hyväksymän hinnoittelun mukaisesti kaavasta (2282/2020) * 10 euroa/m2 * 32 128 m2 = 362 950 euroa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Janne Kinnunen, kaupunginjohtaja, janne.kinnunen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää myydä liitteenä olevasta tonttijakolaskelmakartasta ilmenevän 24 212 m2 määräalan kiinteistöstä 491-20-9903-0 ja 7 916 m2 määräalan kiinteistöstä 491-20-9906-0 Kantola ja Koramo Oy:lle 362 950 euron kauppahintaan. Määräalat myydään liitettäväksi muodostettavaan tonttiin 491-20-29-10. Kaupan muut ehdot ovat tavanomaiset.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kuljetusliike Kantola ja Koramo Oy, kaavoitus- ja kiinteistöinsinööri

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös postitse tai sähköisesti. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Kaupunginhallitus.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen, ja se on tekijän allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua,
  • se, millaista oikaisua vaaditaan,
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.