Kaupunginhallitus, kokous 15.5.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 179 Korpijärvi, Ylänne ym. ja Otavan rantaosayleiskaavojen muutos / Mankali

MliDno-2022-5668

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Minna Frosti, kaavoitusinsinööri, minna.frosti@mikkeli.fi

Kuvaus

Maankäyttö ja kaupunkirakenne -yksikkö lähettää otsikossa mainitun 18. päivänä tammikuuta 2023 päivätyn rantaosayleiskaavan muutosehdotuksen kaupunkikehityslautakunnan käsiteltäväksi.

Kaavamuutoksen on laatinut Insinööritoimisto Alpo Leinonen Oy maaomistajien aloitteesta.

Alueelle on voimassa Mikkelin kaupunginvaltuuston 10.3.2008 hyväksymä ja 26.6.2008 lainvoimainen Korpijärvi, Ylänne, osa Puulavettä ym. rantaosayleiskaava sekä Otavan osayleiskaavan muutos. Suunnittelualue sijaitsee Korpijärven ranta-alueella Mankalin tilalla. Yleiskaavassa suunnittelualue on matkailupalvelujen aluetta (RM 1000/7), jolle voisi rakentaa seitsemän matkailuun tarkoitettua lomarakennusta, kerrosala enintään 1000 k-m2. Yleiskaavan muutos käsittää osan tilasta Mankali 491-421-5-65.

Kaavamuutos on tullut vireille 9.11.2022 päivätyllä kirjeellä, jonka liitteenä on ollut osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sekä kaavaluonnos olivat nähtävillä 9.11. - 12.12.2022.

Määräaikaan mennessä OAS:sta ja luonnoksesta saatiin kolme lausuntoa. Mielipiteitä ei esitetty.

Etelä-Savon ELY-keskuksen lausunnossa todetaan, ettei ELY-keskuksella ole huomautettavaa OAS:n takia. Suunnittelualueen rakennusoikeus alkuperäisen rantaosayleiskaavan mitoitusperiaatteiden mukaan on laskettu olevan kolme rakennuspaikkaa. Alueelle on osoitettu matkailua palveleva RM-alue, mutta sillä ei ole sellaista merkitystä, että emätilan rantarakennusoikeus voisi poiketa alueella laaditusta, laajemmassa yleiskaavasta muille emätiloille osoitetusta rakennusoikeudesta. ELY-keskus pitää kaavaluonnoksessa esitettyä rakennuspaikkojen määrää perustelemattomana. Rakennuspaikkojen, joita käytetään pysyvään asumiseen, kaavamääräyksiin on syytä lisätä velvoite liittyä alueella olevaan vesi- ja viemäriverkostoon. Kaavaselostukseen tulee referoida alkuperäisen yleiskaavan yhteydessä laaditun luontoselvityksen sisältöä muutosalueen osalta.

Vastine: Velvoite liittyä alueella olevaan vesi- ja viemäriverkostoon lisätään kaavamääräysiin kaikkien asuinrakennusten osalta. Luontoselvityksen sisältö referoidaan muutosalueen eli Pöntisenniemen osalta. ELY-keskuksen lausunnon mukaisesti kaavaehdotukseen esitetään vain kolmea rakennuspaikkaa: kaksi asuntoalueen rakennuspaikkaa (A/2) ja yksi loma-asuntoalueen rakennuspaikka (RA/1). Muutettavan RM- alueen rantaviivasta yli puolet jää vapaaksi, rakennuspaikkoihin kuulumattomaksi maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M-1).

Etelä-Savon maakuntaliitolla ja Etelä-Savon pelastuslaitoksella ei ole huomautettavaa arviointi- ja osallistumissuunnitelmaan tai kaavaluonnokseen

Päätösehdotus

Esittelijä

Jouni Riihelä, kaupunkikehitysjohtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkikehityslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy alustavasti Korpijärvi, Ylänne, osa Puulavettä ym. rantaosayleiskaava sekä Otavan osayleiskaavan muutoksen tilalla Mankali 491-421-5-65 (osa), asettaa sen julkisesti nähtäville ja pyytää siitä lausunnot rakennusvalvonnalta, Mikkelin seudun ympäristöpalveluilta, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta ja Etelä-Savon pelastuslaitokselta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Minna Frosti, kaavoitusinsinööri, minna.frosti@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Janne Kinnunen, kaupunginjohtaja, janne.kinnunen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy alustavasti Korpijärvi, Ylänne, osa Puulavettä ym. rantaosayleiskaava sekä Otavan osayleiskaavan muutoksen tilalla Mankali 491-421-5-65 (osa), asettaa sen julkisesti nähtäville ja pyytää siitä lausunnot rakennusvalvonnalta, Mikkelin seudun ympäristöpalveluilta, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta ja Etelä-Savon pelastuslaitokselta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Minna Frosti, kaavoitusinsinööri, minna.frosti@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaavaehdotus oli nähtävillä 22.2.-27.2.2023. Nähtävilläoloaikana saatiin kaksi lausuntoa: Etelä–Savon ELY- keskuksella tai Etelä-Savon pelastuslaitoksella ei ollut kaavaehdotuksesta huomautettavaa. Muistutuksia ei jätetty.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Janne Kinnunen, kaupunginjohtaja, janne.kinnunen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Korpijärvi, Ylänne ym. ja Otavan rantaosayleiskaavojen muutoksen koskien osaa tilasta Mankali 491-421-5-65.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.