Kaupunginhallitus, kokous 15.5.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 176 Kiinteistörekisterinhoitajan (vakanssi 2097) viran tehtävänimikkeen, kelpoisuusvaatimuksen sekä hinnoitteluryhmän muuttaminen

MliDno-2023-1965

Valmistelija

  • Sari Häkkinen, HR-päällikkö, sari.hakkinen@mikkeli.fi
  • Topiantti Äikäs, maankäyttöjohtaja, topiantti.aikas@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunkikehityksen tulosaluejohtaja on esittänyt, että maankäyttö- ja kaupunkirakenne tulosyksikön kiinteistörekisterinhoitajan virka muutetaan 1.6.2023 lukien toimitusinsinöörin viraksi.  Kaupunginhallitus on päätöksellään 19.12.2000 § 157 vahvistanut kiinteistörekisterinhoitajan viran (vakanssi 2097 ) kelpoisuusvaatimukseksi ammattioppilaitoksessa tai vastaavassa suoritettu maanmittaustekniikan perustutkinto tai sitä vastaava aikaisempi kartanpiirtäjän tutkinto sekä riittävä työkokemus.

Toimitusinsinöörin tehtävät liittyvät pääasiassa kaupungin rekisterinpitoalueen kiinteistötoimituksiin sekä kiinteistörekisterin ylläpitoon. Tehtävä sisältää geodeettista laskentaa, tonttikarttojen laadintaa, tonttien ja yleisten alueiden lohkomisia, rajankäynti- ja rasitetoimituksia sekä kaupungin paikkatietojärjestelmän ylläpitoa maaomaisuuden ja kiinteistöjen osalta (tietomallinnus). Esityksen mukaan kiinteistönmuodostusprosessia on kehitetty ja työtapojen muutosten johdosta siten, että toimitusinsinööri huolehtii jatkossa kiinteistönmuodostuksesta myös toimituksen valmisteluun ja rekisteröintiin liittyvien tehtävien osalta.

Toimitusinsinöörin tehtävään sovelletaan kunta-alan teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimusta ( TS ) palkkaryhmä II ja hinnoittelutunnus 50102014. Tehtäväkohtainen palkka on voimassa olevan teknisen sopimuksen palkkajärjestelmän mukaan 3 173 euroa kuukaudessa.

Toimitusinsinöörin viran kelpoisuusvaatimuksena on maanmittausalan ammattikorkeakoulututkinto tai vastaava aikaisempi (teknikon) tutkinto soveltuva korkeakoulututkinto tai aiempi maanmittausalan teknikon tutkinto sekä kokemus toimitusinsinöörin tehtävistä.

Viran muutoksesta aiheutuvat kustannukset ovat vuositasolla 12 402,96 euroa.

Mikkelin kaupungin hallintosäännön luvun 5 Toimielinten tehtävät ja toimivallan jako § 27 Kaupunginhallituksen tehtävät ja toimivalta kohdan kahdeksan mukaan kaupunginhallitus päättää virkojen perustamisesta, lakkauttamisesta ja kelpoisuusvaatimuksista sekä virkasuhteen muuttamisesta työsuhteeksi lukuun ottamatta niitä virkoja, joiden täyttämisestä valtuusto päättää Lisäksi viran perustaminen ja lakkauttaminen sekä virkanimikkeen muuttamisen osalta toimivalta on hallintosäännön luvun 6 toimivalta henkilöstöasioissa § 52.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Janne Kinnunen, kaupunginjohtaja, janne.kinnunen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy kiinteistörekisterinhoitajan viran (vakanssi 2097) muuttamisen toimitusinsinöörin viraksi 1.6.2023 lukien ja vahvistaa viran kelpoisuusvaatimukseksi maanmittausalan ammattikorkeakoulututkinto tai vastaava aikaisempi (teknikon) tutkinto soveltuva korkeakoulututkinto tai aiempi maanmittausalan teknikon tutkinto sekä kokemus toimitusinsinöörin tehtävistä. Toimitusinsinöörin virkaan sovelletaan kunta-alan teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimusta (TS ) palkkaryhmä II ja hinnoittelutunnus 50102014. Tehtäväkohtainen palkka on 3 173 euroa kuukaudessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että Petri Pekonen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana ja Armi Salo-Oksa valittiin toiseksi pöytäkirjantarkastajaksi kokouksen loppuajaksi.

Merkitään, että kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja Laura Hämäläinen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana. 


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös postitse tai sähköisesti. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Kaupunginhallitus.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen, ja se on tekijän allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua,
  • se, millaista oikaisua vaaditaan,
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.