Kaupunginhallitus, kokous 15.5.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 169 Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali 2023-2025

MliDno-2021-2477

Valmistelija

  • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kuntalain 18 §:ssä säädetään valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaalista seuraavaa:

"Valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen,​ jollei valtuusto ole päättänyt,​ että heidän toimikautensa on valtuuston toimikautta lyhyempi. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa.

Valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla on läsnäolo-​ ja puheoikeus kunnanhallituksen kokouksessa."

Kaupungin hallintosäännön 94 §:ssä todetaan seuraava:

"Valtuuston toimikauden ensimmäisen kokouksen kutsuu koolle kaupunginhallituksen puheenjohtaja. Kokouksen avaa iältään vanhin läsnä oleva valtuutettu,​ joka johtaa puhetta,​kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat on valittu.

Valtuustossa on kaksi (2) varapuheenjohtajaa.

Puheenjohtajisto valitaan 2 vuoden toimikaudeksi.

Valtuuston toiminnan sisäistä järjestelyä koskevien asioiden valmistelua johtaa valtuuston puheenjohtaja,​ jollei valtuusto toisin päätä.

Valtuuston kokousten pöytäkirjanpitäjänä ja valtuuston sihteerinä toimii valtuuston määräämä viranhaltija."

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Janne Kinnunen, kaupunginjohtaja, janne.kinnunen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle,​ että kaupunginvaltuusto päättää suorittaa valtuuston puheenjohtajan ja kahden varapuheenjohtajan vaalin 1.6.2023-​31.5.2025 väliseksi ajaksi noudattaen kuntalain 18 §:ssä säädettyä menettelyä.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.