Kaupunginhallitus, kokous 15.5.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 175 Kaavoitusinsinöörin (vakanssi 2073) viran nimikkeen muuttaminen kaavoittajaksi ja kelpoisuusvaatimuksen sekä hinnoitteluryhmän muuttaminen

MliDno-2023-1982

Valmistelija

  • Sari Häkkinen, HR-päällikkö, sari.hakkinen@mikkeli.fi
  • Topiantti Äikäs, maankäyttöjohtaja, topiantti.aikas@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunkikehityksen tulosaluejohtaja on esittänyt, että maankäyttö- ja kaupunkirakenne tulosyksikön kaavoitusinsinöörin virka muutetaan 1.6.2023 lukien kaavoittajan viraksi. Kaupunginhallitus on päätöksellään kh 17.12.2012 § 56 vahvistanut kaavoitusinsinöörin viran (vakanssi 2073) kelpoisuusvaatimukseksi soveltuva arkkitehdin tutkinto, diplomi-insinöörin tai soveltuva AMK-insinöörin tutkinto.

Kaavoittaja työskentelee Asumisen ja toimintaympäristön palvelualueella. Tehtävä sijoittuu Kaupunkikehityksen tulosalueen Maankäyttö ja kaupunkirakenne tulosyksiköön. Tehtävän tukena on tiivis kaavatiimi ja tehtävä sisältää yhteistyötä paikka- ja maastotiedon ja maaomaisuushallinnan tiimien sekä Kaupunkiympäristön tulosalueen (infra-tiimi) kanssa. Tehtävät liittyvät pääosin itse tehtävään asemakaavoitukseen, kaavoitusta edistävien selvitysten laatimiseen ja tilaamiseen, kaavatöiden ohjaukseen, paikkatietoon ja muihin kaupunkisuunnittelun tehtäviin. Työ sisältää myös asema- ja rantakaavoihin liittyvien poikkeamislupahakemusten käsittelyä.

Kaavoittajan tehtävään sovelletaan kunta-alan teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimusta (TS) palkkaryhmä III ja hinnoittelutunnus 50101011. Tehtäväkohtainen palkka on voimassa olevan teknisen sopimuksen palkkajärjestelmän mukaan 3320,77 euroa kuukaudessa.

Kaavoittaja viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto (kiinteästi alaan liittyvä AMK-ins.) tai ylempi korkeakoulututkinto (kiinteästi alaan liittyvä YAMK, arkkitehti, DI, FM) sekä riittävä työkokemus kaavoituksen ja kaupunkisuunnittelun alalta. Viran muutoksesta ei aiheudu kustannuksia.

Virka on vakinaisesti täytetty 30.4.2023 asti. Ennen viran laittamista julkiseen hakuun ja täyttämistä vakinaisesti tulosaluejohtaja on esittänyt, että virka ja kelpoisuusvaatimus muutetaan tarkoituksenmukaisemmaksi.

Mikkelin kaupungin hallintosäännön luvun 5 Toimielinten tehtävät ja toimivallan jako § 27 Kaupunginhallituksen tehtävät ja toimivalta kohdan kahdeksan mukaan kaupunginhallitus päättää virkojen perustamisesta, lakkauttamisesta ja kelpoisuusvaatimuksista sekä virkasuhteen muuttamisesta työsuhteeksi lukuun ottamatta niitä virkoja, joiden täyttämisestä valtuusto päättää Lisäksi viran perustaminen ja lakkauttaminen sekä virkanimikkeen muuttamisen osalta toimivalta on hallintosäännön luvun 6 toimivalta henkilöstöasioissa §:ssä 52. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Janne Kinnunen, kaupunginjohtaja, janne.kinnunen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy kaavoitusinsinöörin viran (vakanssi 2073) muuttamisen kaavoittajan viraksi 1.6.2023 lukien ja vahvistaa viran kelpoisuusvaatimukseksi soveltuva korkeakoulututkinto (kiinteästi alaan liittyvä AMK-ins.) tai ylempi korkeakoulututkinto (kiinteästi alaan liittyvä YAMK, arkkitehti, DI, FM) sekä riittävä työkokemus kaavoituksen ja kaupunkisuunnittelun alalta. Kaavoittajan virkaan sovelletaan kunta-alan teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimusta (TS) palkkaryhmä III ja hinnoittelutunnus 50101011. Tehtäväkohtainen palkka on 3320,77 euroa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Asumisen- ja toimintaympäristön palvelualue/kaupunkikehtiysjohtaja, maankäytönjohtaja, henkilöstöpalvelut

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös postitse tai sähköisesti. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Kaupunginhallitus.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen, ja se on tekijän allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua,
  • se, millaista oikaisua vaaditaan,
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.