Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 17.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 72 Varhaiskasvatusjohtajan viran täyttäminen

MliDno-2021-2049

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Varhaiskasvatusjohtaja Pirjo Vartiainen on jättänyt irtisanomisilmoituksen sivistysjohtajalle sähköpostilla 27.4.2021:

”Irtisanoudun Mikkelin kaupungin vakinaisesta varhaiskasvatusjohtajan virasta 1.8.2021 alkaen.

Mikkelissä 27.4.2021

Pirjo Vartiainen”

Mikkelin kaupungin hallintosäännön "66 § Palvelussuhteen päättyminen” mukaan palvelussuhteen purkamisesta koeajalla, irtisanomisesta, purkamisesta ja purkautuneena pitämisestä päättää palvelussuhteeseen ottava viranomainen. Hallintosäännön "29 § Lautakuntien ja liikelaitosten johtokuntien yleinen toimivalta” mukaan lautakunta päättää palvelualueelle kuuluvan tulosalueen esimiehen valinnasta.

Päätösehdotus

Esittelijä

Seija Manninen, opetusjohtaja, Seija.Manninen@sivistys.mikkeli.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunta myöntää varhaiskasvatusjohtaja Pirjo Vartiaiselle eron siten, että hänen viimeinen virassaolopäivänsä on 31.7.2021.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkittiin, että pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.

Valmistelija

Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Varhaiskasvatusjohtaja on jättänyt irtisanomisilmoituksen, jossa hän ilmoittaa irtisanoutuvansa virastaan 1.8.2021 alkaen. Kasvatus- ja opetuslautakunta käynnistää varhaiskasvatusjohtajan viran rekrytoinnin ja nimeää edustajansa rekrytointiprosessiin.

Viranhakuilmoitus julkaistaan 21.5.2021 Kuntarekryssä ja sähköisillä työllistymissivustoilla. Hakuaika päättyy 10.6.2021 ja haastattelut suoritetaan siten, että lautakunnan nimeämä rekrytointiryhmä tuo esityksen virkaan valittavasta henkilöstä lautakunnan kokoukseen 17.6.2021.

Sivistysjohtaja esittelee hakuilmoituksen ja kertoo rekrytointiprosessin yksityiskohdista kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Seija Manninen, opetusjohtaja, Seija.Manninen@sivistys.mikkeli.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunta nimeää edustajansa varhaiskasvatusjohtajan rekrytointiprosessiin.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Kasvatus- ja opetuslautakunta valitsi rekrytointiprosessiin puheenjohtaja Taina Harmoisen, Eero Ahon ja Petri Tikkasen.

Merkittiin, että pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.

Valmistelija

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Varhaiskasvatusjohtajan virkaa haki kuusi (6) henkilöä, jotka kaikki on kutsuttu haastatteluihin. Haastattelut pidetään 15.6. ja 16.6.2021.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Haastatteluryhmä antaa kokouksessa esityksensä varhaiskasvatusjohtajan virkaan valittavasta henkilöstä ja tämän kieltäytymisen varalle esityksen varalle valittavasta. Vaali on ehdollinen ja valittavan henkilön tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen viran vastaanottamista. Lisäksi noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Palkasta päätetään vaalin vahvistamisen yhteydessä.

Päätös

Yhdistelmä hakijoista esiteltiin kokouksessa. Viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä riittävä perehtyneisyys kunnallishallintoon ja varhaiskasvatuspalveluihin. Valittavalta edellytetään erinomaisia johtamisvalmiuksia sekä vahvaa otetta, kykyä ja näkemyksellisyyttä toiminnan johtamiseen ja kehittämiseen. Valittavalta edellytetään erinomaista suomen kielen kirjallista taitoa sekä hyviä vuorovaikutus- ja esiintymistaitoja. Lisäksi viranhakuilmoituksessa on todettu, että näyttöä strategisesta kehittämisotteesta arvostetaan.

Haastatteluihin kutsuttiin kuusi hakijaa, joista kolme veti hakemuksensa pois ennen haastatteluja.

Haastatteluryhmä esittää hakijoiden koulutuksen, työkokemuksen ja tehtyjen haastattelujen kokonaisvertailun perusteella, että varhaiskasvatusjohtajan virkaan valitaan kasvatustieteen maisteri Taina Halinen. Viranhakuilmoituksessa eduksi katsottavia ominaisuuksia ei ole valinnassa erikseen painotettu, vaan jokaisella osa-alueella on ollut sama painoarvo. Perusteena valinnalle haastatteluryhmä pitää Taina Halisen työkokemusta varhaiskasvatusalalta ja esimiestyöstä sekä vahvaa kehittämisotetta. Lisäksi haastattelussa saatiin vahvistus Halisen soveltuvuudesta ko. virkaan.

Kasvatus- ja opetuslautakunta valitsee edellä esitetyillä perusteilla varhaiskasvatusjohtajan virkaan Taina Halisen. Vaali on ehdollinen ja Halisen tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan viimeistään 19.7.2021 mennessä. Lisäksi noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Tehtäväkohtainen palkka on 4 109,91 €.

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

hakijat, palvelupäällikkö, henkilöstöpalvelut

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös postitse tai sähköisesti. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Kasvatus- ja opetuslautakunta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen, ja se on tekijän allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua,
  • se, millaista oikaisua vaaditaan,
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.