Kasvatus- ja opetuslautakunta, kokous 17.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 70 Varhaiskasvatuksen toiminnan arviointi

MliDno-2019-1141

Valmistelija

  • Leila Korhonen, palvelupäällikkö, leila.korhonen@sivistys.mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin varhaiskasvatuksessa sekä yksityisessä varhaiskasvatuksessa toteutettiin huoltajille varhaiskasvatustoiminnan laatukysely huhti-toukokuussa 2021. Kysely toteutettiin verkkokyselynä, jonka vastauslinkkiä jaettiin huoltajille sähköisesti eDaisyn kautta. Yksityiset palveluntuottajat jakoivat omien kyselyjensä linkit.

Arvioinnin suunnittelun perustana on ollut Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvin) Varhaiskasvatuksen laadun perusteet ja suositukset. Karvin varhaiskasvatuksen laadun perusteiden ja suositusten pohjalta suoritettua vuoden 2019 kyselyä uudistettiin.

Kyselyn tarkoitus oli selvittää, mitkä asiat varhaiskasvatusyksikön toiminnassa huoltajien mielestä ovat hyvin ja mitkä asiat vaativat kehittämistä. Tavoitteena on tunnistaa varhaiskasvatuksen vahvuudet ja korjata toiminnan epäkohdat, jotta voidaan määritellä kehittämistoimet ja asettaa toiminnalle tavoitteet. Lisäksi kysyttiin, miten korona-aika on vaikuttanut lapsen varhaiskasvatuksessa.

Mikkelin kaupungin varhaiskasvatusyksiköt saivat oman yksikkönsä vastaukset koottuna.  Koska vastauksia saatiin yhteensä vain 376 ja yksiköittäin vastausten määrä vaihteli yhdestä 30:een, on kaupungin yksiköiden vaikeaa tehdä vastausten perusteella kehittämisen tavoitteita. Kyselyn tulokset tiedotetaan huoltajille kesäkuussa.

Kyselyyn vastattiin asteikolla 1-5 (1=erittäin huono, 2=huono, 3=keskinkertainen, 4=hyvä, 5=erinomainen) sekä nelikenttävastauksina. Kyselyn vastausten raportti on liitteenä.

Arviointikyselyt lapsille tullaan tekemään syksyllä 2021 ja henkilöstölle talvella 2021-2022. Lasten huoltajille suunnattu kysely tehdään uudelleen keväällä 2023, johon arviointimenetelmä muutetaan vastausten määrän lisäämiseksi. Laadun arviointia tullaan suorittamaan säännöllisesti joka toinen vuosi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee tiedoksi lasten huoltajille tehdyn kyselyn tulosten koonnin varhaiskasvatuksen toiminnan arvioimiseksi.

Päätös

Merkittiin.

Tiedoksi

Päivähoidonohjaajat, päiväkodinjohtajat, vs. varhaiskasvatusjohtaja, opetusjohtaja, sivistysjohtaja, varhaiskasvatuksen erityisopettajat

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.